6. Slobodný prístup k informáciám a Vybavovanie sťažností

VP č. 30/2022

Smernica rektora UK o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK.

Predpis je platný a účinný od 06. 10. 2022.

VP č. 26/2022

Smernica rektora UK Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2015.

Predpis je platný a účinný od 20. 09. 2022.

VP č. 23/2022

Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 1/2021.

Predpis je platný od 30. 06. 2022 a účinný od 01. 07. 2022.

VP č. 12/2021

Smernica rektora UK na realizáciu zákona o slobode informácií.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Opatrenie rektora č. 5/2002.

Predpis je platný a účinný od 23. 06. 2021.

Prílohy:

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.