6. Slobodný prístup k informáciám a Vybavovanie sťažností

VP č. 17/2015

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.</output>

Predpis je platný od 19. 06. 2015 a účinný od 25. 06. 2015.

VP č. 3/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2010 Smernici rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.</output>

Predpis je platný a účinný od 29. 01. 2018.

VP č. 11/2010

Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

Predpis je platný a účinný od 30. 07. 2010.

Opatrenie rektora č. 5/2002

k realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Predpis je platný od 31. 07. 2002 a účinný od 01. 08. 2002.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.