Vznik fakúlt Univerzity Komenského

LEKÁRSKA FAKULTA UK

Súčasne so založením UK v roku 1919 začala svoju činnosť aj najstaršia z fakúlt UK - lekárska fakulta. Počas prvých piatich rokov jej pôsobenia boli otvorené iba klinické ročníky. Od školského roku 1924/25 začali fungovať všetky ročníky medicínskeho štúdia. Do roku 1945 sa sformovala väčšina existujúcich odborov. V rokoch 1939 - 1952 zabezpečovala fakulta aj výchovu farmaceutov. Významnou mierou sa podieľala na zakladaní ďalších lekárskych fakúlt na Slovensku.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK

Právnická fakulta vznikla v roku 1921 a bola dobudovaná v priebehu prvých dvoch desaťročí. Pôsobili na nej veľké právnické osobnosti a vychovala generácie vyspelých právnikov pre právnu teóriu, právnu prax a politiku.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK

Je jednou z najstarších fakúlt UK. Vznikla v roku 1921 za aktívnej pomoci profesorov Karlovej Univerzity. Okrem výchovy stredoškolských profesorov dala Slovensku aj prvých profesionálnych vedeckých pracovníkov spoločenskovedných disciplín.

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK

Zákon o vzniku UK v roku 1919 zakotvil aj vznik prírodovedeckej fakulty. Stalo sa tak až v roku 1940, kedy začala svoju činnosť. Vďaka rýchlemu rozvoju prírodných vied sa už v priebehu šesťdesiatych rokoch rozvíjala väčšina základných odborných disciplín.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK

Vysokoškolské štúdium pedagógov je spojené so vznikom pedagogickej fakulty roku 1946.Už v roku sa 1949 otvorili pobočky tejto fakulty v Banskej Bystrici a Košiciach. Reorganizáciou pedagogického štúdia prešla výchova učiteľov na Vysokú školu pedagogickú a vyššie pedagogické školy, neskôr na pedagogické inštitúty. Súčasťou UK sa pedagogická fakulta stala opäť v roku 1964, kedy sa Pedagogický inštitút v Trnave pretvoril na Pedagogickú fakultu UK. V roku 1986 bola presunutá do Bratislavy.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

Farmaceutická fakulta bola založená v roku 1952. Jej vzniku predchádzalo zriadenie dvojročného (1939), trojročného (1940) a štvorročného (1948) štúdia na Lekárskej fakulte UK. Po zlúčení s farmaceutickou fakultou v Brne bola v rokoch 1960 - 1969 jedinou celoštátnou fakultou vtedajšieho Československa.

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK

Štúdium učiteľov telesnej výchovy na UK sa začalo v roku 1939 na Telovýchovnom ústave, ktorý bol pričlenený k filozofickej fakulte. Súčasne s reorganizáciou pedagogického štúdia sa od roku 1946 presunula aj výučba telesnej výchovy na novozriadenú pedagogickú fakultu. Až v roku 1960 vznikol Inštitút telesnej výchovy a športu UK premenovaný v roku 1965 na Fakultu telesnej výchovy a športu.

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK

Na základe dlhoročných tradícií martinskej nemocnice mohlo začať v roku 1962 v Martine svoju činnosť detašované pracovisko lekárskej fakulty. Už v roku 1966 boli otvorené všetky ročníky štúdia všeobecného lekárstva. Z tejto pobočky vznikla v roku 1969 samostatná Lekárska fakulta UK v Martine. Na Jesseniovu LF UK sa premenovala v roku 1991.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK

Rýchly rozvoj prírodných vied si vyžiadal vyčlenenie matematicko-fyzikálnych disciplín z prírodovedeckej fakulty a vytvorenie samostatnej Matematicko-fyzikálnej fakulty v roku 1980. Fakulta vychováva odborníkov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta bola zákonom zriadená už v roku 1919, ale k jej založeniu došlo až v roku 1936. Súčasťou univerzity sa stala v roku 1940. V roku 1950 prešla pod správu ministerstva kultúry. Do zväzku UK opätovne vstúpila 1. 8. 1990. Fakulte sú organizačne pričlenené pedagogické pracoviská pri kňazských seminároch v Bratislave, Nitre, Badíne.

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

V roku 1919 bola vytvorená z bývalej Teologickej akadémie prvá slovenská Vysoká škola teologická evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku. V roku 1939 bola premenovaná na Slovenskú bohosloveckú fakultu, existovala však stále mimo UK. Jej súčasťou sa stala až 1. 7. 1990.

FAKULTA MANAGEMENTU UK

Po novembri 1989 sa otvorili možnosti rozvoja nových vedných odborov, ktoré sa premietli na UK v roku 1991 aj do vzniku novej fakulty - Fakulty managementu, ktorá vychováva vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov v tomto odbore.

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK

V roku 2002 vznikla nová, najmladšia fakulta - Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Jej základným poslaním je rozvíjať teoretické poznanie a jeho aplikácie v oblasti ekonómie a teritoriálnych štúdií, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnych a politických vied.