Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského

27. marca 2020: Rektor UK na základe záverov z vedenia a po prerokovaní v kolégiu rektora dnes prijal usmernenia k organizácii štúdia počas trvania mimoriadnej situácie.

Metodické usmernenie k organizácii štúdia na UK


Priebeh opatrení

24. marca 2020: Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa opatrení verejných autorít. O dátume ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať, a to tak, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémový prechod z dištančnej na prezenčnú metódu výučby a zabezpečiť s tým súvisiace procesy a prevádzkové otázky. Harmonogram štúdia na jednotlivých fakultách a informácie o termínoch zverejníme čoskoro.

26. marec 2020: Na základe vydaných predpisov rektor rozhodol o poskytnutí zľavy vo výške 100 % z ceny za ubytovanie za mesiac apríl ubytovaným študentom, ktorí nemôžu užívať ubytovacie zariadenia UK z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

18. marec 2020: Súčasná situácia prináša otázky, ako prebehne ukončenie semestra. Univerzita Komenského v Bratislave je veľkou univerzitou s množstvom rôznych študijných odborov, a preto je ťažké prijať jednotný postup. Rektor UK spolu s prorektormi pre vzdelávanie a vedu preto dnes vyzvali dekanov a dekanky, aby do 25. 3. 2020 v prípade potreby navrhli úpravu harmonogramu štúdia s dôrazom na končiacich študentov a zmenili harmonogramy odovzdávania záverečných prác aj štátnych záverečných skúšok. Dekanky a dekani môžu v prípade potreby umožniť presun predmetov do ďalších semestrov štúdia a prehodnotiť aj prerekvizity na absolvovanie príslušných predmetov. Rektor vyzval dekanov a dekanky, aby umožnili absolvovať maximálny počet predmetov dištančnou metódou (v prípade potreby aj skúšok), umožnili modifikáciu podmienok na získanie hodnotenia za jednotlivé predmety v súlade s akreditáciou, a pri doktorandskom štúdiu umožnili zmeny individuálnych plánov štúdia. Hlavným cieľom v tejto chvíli je, aby sme všetky predmety, ktoré sa dajú ukončiť dištančnou formou, ukončili podľa pôvodného plánu. O návrhoch jednotlivých fakúlt budeme okamžite informovať.

16. marec 2020: Dnes rokovalo Vedenie Univerzity Komenského o aktuálnej situácii a ďalších krokoch v súvislosti s harmonogramom štúdia v aktuálnom akademickom roku. Chceme vyzvať študentov aj prednášajúcich, aby čo najviac využívali dištančné metódy pri prednáškach či konzultáciách. Samozrejme si uvedomujeme, že pri rôznych študijných odboroch môže byť využitie dištančnej metódy obmedzené. V tejto fáze oslovujeme fakulty a pokúsime sa navrhnúť rôzne scenáre podľa jednotlivých študijných programov a ročníkov. V stredu vydá rektor UK usmernenie pre fakulty, aby študijný harmonogram prispôsobili aktuálnej situácii. Budeme sa snažiť čo najviac vyjsť v ústrety hlavne končiacim ročníkom. Termíny určite prispôsobíme vývoju situácie, sledujte naše médiá.

12. marec 2020:  Príkaz rektora č. 5/2020 bol vydaný na základe záverov z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým MŠVVaŠ SR nariadilo prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020.

8. marca 2020 sa vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30-tisíc študentmi a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

2. marca 2020: Univerzita Komenského v Bratislave si ako univerzita s najväčším počtom študentov uvedomuje zodpovednosť voči svojim študentom a zamestnancom. V pondelok 2. marca 2020 sa na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu. Členmi pracovnej skupiny sú renomovaní odborníci z oblasti medicíny, infektológie a virológie, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK.

Na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia prijala Univerzita Komenského viacero opatrení. V spoločných priestoroch, v sociálnych zariadeniach vrátane priestoru pred učebňami a na internátoch umiestnila dezinfekčné prostriedky, zvýšila mieru dezinfekcie priestorov a umiestnila informačné letáky o spôsoboch zníženia rizika nákazy.