Dva týždne do začiatku prednášok: Univerzita Komenského sa pripravuje na zimný semester

Bratislava 7. septembra 2020: O dva týždne sa väčšina študentov a študentiek Univerzity Komenského vráti späť k plneniu akademických povinností. Lekárske fakulty začínajú výučbu už o týždeň. Otvorenie semestra prichádza v situácii, keď počet prípadov ochorenia COVID-19 prudko stúpa. Univerzita pozorne sleduje epidemiologickú situáciu a je pripravená počas semestra flexibilne reagovať s cieľom chrániť zdravie svojich študentiek a študentov, ale aj zamestnankýň a zamestnancov a ich blízkych.


Uvádzame zhrnutie aktuálnych opatrení, ktoré univerzita podnikla a plánuje podniknúť

Výučba v zimnom semestri

Fakulty môžu v súlade so zákonom o vysokých školách všetky vzdelávacie činnosti, ktorých povaha to umožňuje, uskutočňovať dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. Rektor s podporou vedenia univerzity odporúčal fakultám uskutočňovať vzdelávacie činnosti pre študentov prvých ročníkov prvého stupňa vysokoškolského štúdia (v dennej forme) prezenčnou metódou s cieľom adaptácie novoprijatých študentov na vysokoškolský systém štúdia – na niektorých fakultách to však vzhľadom na počet študentov nebude možné a radšej si zvolili dištančnú výučbu aj v prvom ročníku.

Naša univerzita ponúka viac ako 800 študijných programov a existujú značné rozdiely v príprave študentov trénerstva, filozofie, farmácie či práva. Väčšina fakúlt už poskytla svojim študentom jasné informácie, ako bude výučba prebiehať. Niektoré fakulty prešli kompletne na online výučbu, iné sa budú snažiť viesť prezenčné prednášky pre študentov prvých ročníkov, na ďalších sú niektoré predmety prezenčne a niektoré online a fakulty s menším počtom študentov plánujú čo najviac výučby prezenčne. Tieto opatrenia, samozrejme, vychádzajú zo situácie, v akej sme boli na prelome augusta/septembra, preto žiadame študentov, aby pozorne sledovali všetky komunikačné kanály svojich katedier, ústavov či fakúlt, lebo v závislosti od vývoja situácie môže prísť k zmenám. Ak majú študenti ďalšie otázky k výučbe, odporúčame im kontaktovať študijných poradcov na svojich fakultách.

Vzhľadom na situáciu a snahu chrániť seniorov sa vedenie univerzity rozhodlo tento semester neotvoriť Univerzitu tretieho veku CĎV UK.

Akademické slávnosti

V tejto chvíli, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v prvom bratislavskom okrese a s ohľadom na udržanie verejného zdravia, univerzita neplánuje slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

Epidemiologické opatrenia

Vo všetkých vnútorných priestoroch UK, vrátane internátov, je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky). Zároveň pri prezenčných prednáškach odporúčame zníženie počtu študentov v skupine, intenzívne vetranie a dlhšie prestávky medzi jednotlivými prednáškami. Do všetkých priestorov sme umiestnili infografiky s detailnými pokynmi.

Internáty

Na internátoch platia sprísnené opatrenia, pobyt v spoločných priestoroch je možný len s rúškom, ktoré zakrýva ústa a nos. Návštevy ubytovaných počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v jedálňach v správe univerzity je obmedzená (1 osoba na 15 m²). Špeciálne upozorňujeme študentov na potrebu používať rúška vo výťahoch, čo sú rizikové miesta.

V prípade, ak sa študentovi potvrdí pozitívny test na COVID-19, podľa dostupných možností poskytneme študentovi ubytovanie v izolačnej izbe a všetci spolubývajúci (vrátane ostatných izieb na bunke) sa budú musieť na nevyhnutnú dobu izolovať v izbe/ubytovacej bunke v súlade s pokynmi RÚVZ. Ďalší postup koordinuje internát s permanentným krízovým štábom univerzity a RÚVZ.

Niektorí študenti z dôvodu online výučby zvažujú ukončenie zmluvy o ubytovaní. Týmto študentom vyjdeme v ústrety – môžu rovno ukončiť zmluvu, nebudú musieť hľadať náhradníka. Upozorňujeme však, že situácia sa počas roka môže meniť, a v prípade zlepšenia situácie sa rozsah prezenčnej výučby rozšíri, v prípade zhoršenia situácie bude naopak viac online výučby. To momentálne nedokáže nikto predpovedať a všetci musíme prejaviť istú mieru flexibility. Vedenie univerzity si uvedomuje, že časť študentov je v situácii, že získali internátnu izbu a nebudú ju potrebovať, a po ujasnení počtov takýchto študentov sa bude touto otázkou zaoberať. Upozorňujeme však, že ubytovanie na internátoch je sociálnou službou poskytovanou za cenu nákladov, takže väčšina internátov nemá priestor poskytovať výraznejšie zľavy.

Krízové štáby

Rektor zriadil dva krízové štáby – väčší Krízový štáb UK, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach a prijíma opatrenia s celouniverzitným dosahom, a menší Permanentný krízový štáb UK, ktorý rieši každodenné otázky.

Vyzývame študentov, aby sledovali aktuálne informácie. Zároveň by sme radi študentov vyzvali, aby nás kontaktovali v prípade, ak budú mať potvrdený pozitívny test na COVID-19 alebo podozrenie na ochorenie COVID-19, aby sme mohli čo najskôr konať a urobiť opatrenia.

Dôležité kontakty pre študentov:
  • Aktuálne informácie o kríze:

https://korona.gov.sk/ (vrátane formulára, ktorým môžete požiadať o vyšetrenie)

  • Telefonické centrá:

- Úrad verejného zdravotníctva SR +421 917 222 682
- Národné centrum zdravotníckych informácií 02/32 35 30 307

  •  Ak máte zdravotné problémy:

- telefonicky kontaktujte svojho praktického lekára
- ak máte urgentné zdravotné problémy, volajte na číslo 155.

  • Informačné centrum Univerzity Komenského:

- infocentrumuniba.sk, +421 2 9010 9986 (pracovné dni 8.00 – 16.00).