3. Doktorandské štúdium, Špecializačné štúdium, Rigorózne konanie a Záverečné práce

VP č. 4/2024

Smernica rektora UK Postdoktorandské pobyty na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2020.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2024.

VP č. 3/2024

Smernica rektora UK Doktorandská škola UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2024.

VP č. 32/2023

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 12/2013.

Predpis je platný a účinný od 03. 10. 2023.

Prílohy:

Prílohy

[.docx]

<output>[.docx] </output>

VP č. 8/2024

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 22/2018 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 22. 03. 2024.

VP č. 7/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 22/2018 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 03. 2024.

VP č. 22/2018

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2013.

Predpis je platný od 20. 11. 2018 a účinný od 01. 01. 2019.

Smernica rektora č. 4/2004

Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy).

Predpis je platný od 11. 05. 2004 a účinný od 12. 05. 2004.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.