3. Doktorandské štúdium, Špecializačné štúdium, Rigorózne konanie a Záverečné práce

VP č. 3/2020

Smernica rektora UK Postdoktorandské pobyty na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 03. 2020.

VP č. 22/2018

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2013.

Predpis je platný od 20. 11. 2018 a účinný od 01. 01. 2019.

VP č. 26/2015

Smernica rektora UK Zásady špecializačného štúdia na UK.

<output>Smernica rektora UK Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. </output>

Predpis je platný a účinný od 02. 12. 2015.

VP č. 5/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 18. 05. 2020.

VP č. 7/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.

VP č. 6/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2018.

VP č. 2/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2018.

VP č. 7/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 03. 2017.

VP č. 12/2013

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

Smernica rektora č. 4/2004

Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy).

Predpis je platný od 11. 05. 2004 a účinný od 12. 05. 2004.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.