4. Disciplinárne konanie

VP č. 4/2022

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2016.

Predpis je platný a účinný od 02. 02. 2022.

VP č. 14/2018

schválený AS UK Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2008.

Predpis je platný od 27. 06. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 13/2018

schválený AS UK Disciplinárny poriadok UK pre študentov.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 8/2008.

Predpis je platný od 27. 06. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

Prílohy:

Príloha č. 5

Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disc. opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 4

Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 3

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 2

Formulár na predvolanie študenta [.docx]

Príloha č. 1

Formulár na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania [.docx]

Príkaz rektora UK č. 3/2017

o zákaze fajčenia na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 1/2014.

Predpis je platný od 24. 05. 2017 a účinný od 01. 07. 2017.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.