3. Doktorandské štúdium, Špecializačné štúdium, Rigorózne konanie a Záverečné práce

VP č. 26/2015

Smernica rektora UK Zásady špecializačného štúdia na UK.

<output>Smernica rektora UK Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. </output>

Predpis je platný a účinný od 02. 12. 2015.

VP č. 7/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2014 Smernice rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK v znení dodatku č. 1.

<output>mernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2014 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú  pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

Predpis bol vydaný dňa 16. 05. 2016.

VP č. 6/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2016.

VP č. 10/2014

smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.

Predpis je platný od 17. 04. 2014 a účinný od 01. 05. 2014.

VP č. 15/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na UK v znení dodatku č. 1.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

Predpis bol vydaný dňa 20. 07. 2016.

VP č. 12/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 13/2013 Smernici rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 06. 2016.

VP č. 13/2013

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Predpis je platný od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 7/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.

VP č. 6/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2018.

VP č. 2/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2018.

VP č. 7/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 03. 2017.

VP č. 12/2013

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

Smernica rektora č. 4/2004

Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy).

Predpis je platný od 11. 05. 2004 a účinný od 12. 05. 2004.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.