Akademický mentoringový program

Cieľom Akademického mentoringového programu (APM) je pomôcť začínajúcim akademickým pracovníčkam a pracovníkom UK naštartovať kariérny rast prostredníctvom vytvorenia bezpečného priestoru pre diskusiu o otázkach vlastného profesionálneho rozvoja a fungovania vedeckej komunity  so skúsenejším kolegom alebo kolegyňou.

Samostatná časť APM sa sústreďuje na podporu osôb, ktoré sa vrátili do zamestnania po rodičovskej dovolenke.

Program má taktiež podporiť skúsených akademických pracovníkov a pracovníčky UK v nadobúdaní mentorských zručností a umožniť im aktívne prispieť k profesionálnemu rozvoju zamestnaneckej komunity UK, a tým aj  k zvýšeniu kvality výskumnej a vzdelávacej činnosti na UK.

Cieľom pilotného kola mentoringového programu je aj otestovať fungovanie programu v podmienkach niektorých fakúlt UK a vytvoriť tak východiská pre jeho pokračovanie a prípadné rozšírenie na iné fakulty.

Kto sa môže do programu zapojiť

Do mentoringového programu sa môžete zapojiť, ak patríte do niektorej z nasledujúcich skupín:

Začínajúce výskumníčky a výskumníci:

 • Študentky a študenti doktorandského štúdia po absolvovaní dizertačnej skúšky.
 • Výskumní a pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne UK do piatich rokov po skončení doktorandského štúdia, ktoré zatiaľ nie sú v procese habilitačného konania (zvyčajne teda odborné asistentky a asistenti, ako aj personál na výskumných pozíciách).

Výskumníčky a výskumníci po kariérnej prestávke:

 • Výskumní a pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne UK, ktoré sa v priebehu posledných 12 mesiacov vrátili do zamestnania po kariérnej prestávke súvisiacej so starostlivosťou o dieťa a ktoré zatiaľ nie sú v procese habilitačného konania.
 • Výskumní a pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne UK, ktoré sú aktuálne na rodičovskej dovolenke, ale plánujú návrat do zamestnania v priebehu najbližších 12 mesiacov.

V pilotnej fáze bude mentoring prebiehať na fakultách s humanitným, spoločenskovedným a pedagogickým zameraním (teda primárne FIF UK, FM UK, FSEV UK, PdF UK, PraF UK).

Prečo sa zapojiť do programu

Zapojením do programu získate:

 • možnosť diskutovať o otázkach súvisiacich s kariérnym rastom v akademickom prostredí so skúsenejším kolegom alebo kolegyňou a získať tak impulz pre vlastný profesionálny rozvoj.
 • možnosť profesionálneho networkingu a výmeny skúsenosti s ďalšími  osobami zapojenými do programu.
 • možnosť participovať na sprievodných aktivitách na podporu profesionálneho rozvoja.
 • príležitosť získať skúsenosť s fungovaním mentoringového procesu, ktorú môžete využiť, ak budete mať v budúcnosti sami záujem o mentorskú rolu.

Mentorky a mentori

Zoznam mentoriek a mentorov, ktorí sa rozhodli zdieľať svoje skúsenosti v pilotnom kole Akademického mentoringového programu nájdete tu.

V prihláške do programu máte možnosť uviesť, aká je Vaša preferencia, pokiaľ ide o konkrétneho mentora alebo mentorku. Pri výbere prosím berte do úvahy, že by nemali pôsobiť na rovnakom pracovisku UK (katedre alebo ústave). Môžu však pôsobiť na inom pracovisku vašej fakulty.

Ak bude záujem o program vyšší ako dostupné mentorské kapacity, rozhodne sa na základe kvality motivácie popísanej v prihláške do programu.

Ako bude mentoring prebiehať

Mentoring bude mať individuálnu formu (jedna mentorujúca a jedna mentorovaná osoba). Mentoringový proces by mal prebiehať najmenej šesť mesiacov, pričom každý mesiac by sa malo uskutočniť minimálne jedno stretnutie v trvaní jednej hodiny.

Stretnutia môžu prebiehať v osobne alebo online v závislosti od preferencií mentorovanej a mentorujúcej osoby. V prípade online formy odporúčame aspoň jedno osobné stretnutie.

Mentorovaná a mentorujúca osoba v úvode procesu spoločne pripravia stručný plán mentoringu, v ktorom sa dohodnú na frekvencii a forme stretnutí, ako aj predbežnom tematickom zameraní jednotlivých stretnutí. Na konci procesu spoločne zhodnotia priebeh mentoringu. Mentorovaná osoba v závere spracuje stručný záznam o počte a tematickom zameraní stretnutí.

Aké bude Vaša úloha v tomto procese?

 • Aktívne sa podieľať na príprave mentoringového plánu, najmä identifikáciou kariérnych rozvojových potrieb a problémov, o ktorých by ste chceli na stretnutiach diskutovať.
 • Pravidelne sa zúčastňovať mentoringových stretnutí.
 • V závere mentoringového procesu vypracovať stručné zhodnotenie priebehu mentoringu.

Kedy bude mentoring prebiehať

Mentoring odštartuje v októbri 2023 úvodným networkingovým stretnutím pre účastníkov a účastníčky programu.

Mentoringové stretnutia budú prebiehať od októbra 2023 do marca 2024.

V apríli 2024 sa uskutoční záverečné stretnutie s cieľom vyhodnotiť priebeh pilotného kola programu.

Obsahové zameranie mentoringu

Obsah mentoringu závisí od dohody s mentorujúcou osobou. Ponúkame však niekoľko námetov pre mentoringové rozhovory:

 • Akú stratégiu zvoliť pri plánovaní profesionálneho rozvoja a kariérneho rastu?
 • Ako postupovať pri získavaní zdrojov pre výskum?
 • Ako naplánovať zahraničnú mobilitu?
 • Akú publikačnú stratégiu zvoliť?
 • Ako si budovať sieť profesionálnych kontaktov vo vnútri inštitúcie a mimo nej?
 • Ako si budovať verejný profil?
 • Ako sa vyrovnať s neúspechom?
 • Ako si vytvoriť dobré vzťahy na pracovisku či ako zvládať konfliktné situácie?
 • Ako dbať o vlastnú psychickú pohodu a zosúladiť pracovný a súkromný život?
 • Ako úspešne zvládnuť návrat do zamestnania po kariérnej prestávke?

Prihlasovanie do programu (otvorené)