Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R)

Dňa 15. apríla 2021 Univerzita Komenského v Bratislave prijala Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania sa pre nábor výskumných pracovníkov a zaviazala sa implementovať princípy Charty a Kódexu cez Stratégiu ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).

Endorsement Letter

 

Základnými cieľmi projektu Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R) je zvýšiť kvalitu v riadení ľudských zdrojov, možnosť prijímať viac zahraničných výskumníkov a výskumníčok na Univerzite Komenského v Bratislave a získaním značky HR Excellence In Research Award sa stať atraktívnym zamestnávateľom v európskom výskumnom priestore.

Základným krokom pre vlastnú stratégiu ľudských zdrojov pre výskumníkov - HRS4RUK je vytvorenie podmienok pre implementáciu Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Európska charta výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky výskumníkov, zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum

Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia pri otvorenom, transparentnom a na zásluhách založenom nábore výskumníkov. 

Charta výskumných pracovníkov a kódex správania výskumných pracovníkov (.PDF)

The European Charter for Researchers The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (.PDF)

Dňa 14. apríla 2022 Univerzita Komenského v Bratislave odoslala Gap Analýzu1, OTM-R Checklist a Akčný plán na hodnotenie Európskej komisii. Revidované dokumenty 19. novembra 2022.

6. januára 2023 sa Univerzita Komenského v Bratislave pripojila k vedeckým inštitúciám Európskej Únie, ktoré získali značku „HR Excellence in Research“.

Proces realizácie stratégie

Zdroj: EURAXESS

Riadiaci výbor

Predseda
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.Rektor UK
Podpredseda
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.Prorektor pre vedu a doktorandské štúdium
Prodekani pre vedu a výskum za jednotlivé fakulty
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.LF UK
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLEPraF UK
doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.FiF UK
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.PriF UK
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.PdF UK
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.FaF UK
PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD. FTVŠ UK
prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.JLF UK
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.FMFI UK
doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.RKCMBF UK
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.EBF UK
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.FM UK
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.FSEV UK
Mgr. Silvester Krčméry, PhD.HRS4R koordinátor
doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.Predsedníčka Etickej rady UK
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.Vedecký park - vedenie
Ing. Renáta Horáková, PhD.Tajomníčka Riadiaceho výboru

 

 

Projektový tím

Zodpovedný riešiteľ:

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Projektová a finančná manažérka:

RNDr. Katarína Molnárová

HRS4R Koordinátor:

Mgr. Silvester Krčméry, PhD.

Členovia tímu:

Mgr. Zuzana Lisoňová (OPV)

 

Simona Šintalová (OVV)

 

JUDr. Ivona Hrdličková (OPV)

 

Ing. Renáta Horáková, PhD. (OVČDŠ)

 

 

HRS4R Pracovná skupina

ČlenoviaFakulta UK
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.Prorektor UK
Mgr. Silvester Krčméry, PhDHRS4R koordinátor
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.LF UK
Mgr. Denisa Nevická, PhD.PraF UK
Mgr. Daniel Gerbery, PhD.FiF UK
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.PriF UK
Mgr. Zuzana Tóth, Dr. philPdF UK
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.FaF UK
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.FTVŠ UK
MUDr. Michal Cibulka, PhD.JLF UK
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.FMFI UK
ThDr. Peter Slepčan, PhD.RKCMBF UK
Mgr. Michaela PrihrackiEBF UK
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBAFM UK
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.FSEV UK

Vnútorný predpis č. 16/2022 Smernica rektora UK o prijatí Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov UK.

Touto smernicou  UK prijíma Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov v súlade s Odporúčaním Komisie z 11. marca 2005, týkajúcim sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (2005/251/ES) a hlási sa k zásadám, na ktorých sú postavené.

Predpis je platný a účinný od 16. júna 2022.

Rozvojový projekt 008UK-2-1/2021 Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK) je financovaný zo zdrojov MŠVVaŠ SR.


1 GAP Analýza ako aj prieskumy, na ktorých je analýza založená, boli zaslané posudzovateľom a nie sú verejnými dokumentmi.