Zoznam záverečných prác s odkladnou lehotou

Rok 2023

Farmaceutická fakulta

Typ Téma
M The Impact of Dapagliflozin on System of Hepatocyte Growth Factor in Visceral Fat in Rat with Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus
RP Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na kolonizáciu Hela buniek kvasinkou Candida Glabrata
M Vplyv fytoestrogénov na ľudské dermálne fibroblasty
M Účinky obsahových látok Taraxaci officinalis radix na kožu sprostredkované receptormi horkej chuti
M Hodnotenie vplyvu technologického postupu na vybrané parametre individuálne pripravených liekov
M Hodnotenie liečby hypertenzie v tehotenstve
M Sledovanie pacientov s pľúcnymi embóliami po COVID-19 a inými príčinami
M Molekulové modelovanie stereoizomérov oseltamiviru ako možných inhibítorov neuraminidázy vírusu chrípky typu A
M Špecifiká aplikovania liekov a výživy prostredníctvom enterálnej sondy pacientom s kardiovaskulárnym ochorením
M Príprava a hodnotenie mikroemulzných systémov pre terbinafín hydrochlorid
M Analýza rastlinného extraktu Camellia sinensis metódou HPLC-DAD-MS
M Botanický prieskum rastlín rodu skorocel (Plantago) v regióne horná Nitra a kvantitatívno-kvalitatívna analýza obsahových látok
M Využitie polymérov v nanodisperzných systémoch
M Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov odvodených od L-serínu a L-treonínu
M Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov odvodených od L-metionínu a L-cysteínu
M Porovnanie  amiodarónu a propafenónu v liečbe dysrytmií
M Porovnanie účinnosti vybraných dvojkombinácií perorálnych antidiabetík pri liečbe diabetu mellitus II. typu
M Vplyv pioglitazónu na zápalové markery u potkanov s diabetickou nefropatiou
M Farmakoterapia v geriatrickej populácii – informovanosť a kompliancia
M Kvalita života rodičov a detí s bronchiálnou astmou
M Vývoj separačných metód pre toxikologickú a antidopingovú analýzu
M Štúdium disolučných vlastností, morfológie a indexu napučiavania chitozánových lyofilizátov s obsahom ibuprofénu
M Synthesis and Structural Characterization of Novel Potential Antiproliferative Palladium Complexes with 1,7-bis(3,4-methylenedioxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
M Teloméry, život a smrť: Využitie umelých a prírodných látok na ovplyvnenie telomerázy a liečbu civilizačných ochorení
M ITP-MS metóda pre simultánne stanovenie vitamínu B1 a B6
M Analýza ibuprofénu metódou CE-UV s opakovaným dávkovaním vzorky
M Zastúpenie vybraných skupín sekundárnych metabolitov v konárikoch Cornus officinalis a vzájomné porovnanie dvoch rokov zberu
M Porovnanie obsahu vybraných skupín látok v konárikoch Cornus mas zbieraných v dvoch rôznych rokoch
M Optimalizácia podmienok LC-MS analýzy pre stanovenie liečiv a ich metabolitov pri liečbe nešpecifických zápalových ochorení čriev
M Vývoj a optimalizácia prekoncentračných metód pre analýzu intaktného lyzozýmu pomocou on-line spojenia kapilárnej zónovej elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie
M Optimalizácia separačných podmienok analýzy ubikvitínu a laktalbumínu pomocou kapilárnej elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie
M Štúdium účinkov extraktu Crocus sativus L. v modeli adjuvantnej artritídy
M Štúdium účinkov extraktu Citrus limon v modeli adjuvantnej artritídy
M Kvantovo-chemické štúdium belotekánu v rôznych rozpúšťadlách
M Kvantovo-chemické štúdium rôznych protonizovaných a deprotonizovaných foriem belotekánu
M Kvantovo-chemické štúdium rozličných protonizovaných a deprotonizovaných foriem belotekánu v rôznych rozpúšťadlách
M Kvantovo-chemické štúdium rozličných protonizovaných a deprotonizovaných foriem irinotekánu v rôznych rozpúšťadlách
M Komplexy tiosemikarbazónov ako biologicky aktívne zlúčeniny
M Ligandy typu Schiffových zásad a ich meďnaté komplexy – syntéza, charakterizácia a biologická aktivita
M Aplikácia katiónových gemini tenzidov s močovinovými skupinami na prípravu a stabilizáciu strieborných nanočastíc
M Strieborné nanočastice stabilizované katiónovými gemini tenzidmi s močovinovými skupinami. Príprava a štúdium fyzikálnych vlastností
M Skríning prítomnosti bioaktívnych látok vo vybraných taxónoch hríbovitých húb
M Syntéza a hodnotenie potenciálnych liečiv - inhibítorov kináz
M Charakterizácia ľudských izolátov Lacticaseibacillus rhamnosus in vitro
M Gestačný diabetes z pohľadu lekárnika
M Predmenštruačný syndróm a možnosti jeho riešenia vo verejnej lekárni
M Stanovenie antioxidačnej aktivity hlohového medu
M Stanovenie antioxidačnej aktivity pagaštanového medu
M Biologicky aktívne látky odvodené od izatínu
M Termodynamické aspekty vybraného tenzidu I
M Štúdium vplyvu jednosýtnych alkoholov na CMC pentakaíniumchloridu
M Deriváty izatínu - potenciálne liečivá
M Diabezita – monitorovanie v ambulancii diabetológa
M Lekárenská starostlivosť a manažment obezity
M Kvalita lekárenskej starostlivosti z pohľadu pacientov
M Quality of pharmaceutical care from the perspective of patients
M Polyfenoly v nadzemných častiach mäty klasnatej
M Polyfenoly v nadzemných častiach šalvie levanduľolistej
M Skríning kolorektálneho karcinómu
M Vplyv porúch príjmu potravy na jednotlivé aspekty života pacientov
M Syntéza a štúdium mäkkých amfifilných amóniových solí
M Reklama na lieky z pohľadu laickej a odbornej verejnosti
M Identifikácia izolátov laktobacilov z materského mlieka a štúdium ich membránových proteínov
M Vplyv vzdušnej oxidácie na teplotu fázového prechodu pľúcneho surfaktantu
M Štúdium kinetiky kondenzácie DNA v prítomnosti DOPC a DDAO v kyslom prostredí a 150 mM NaCl
M Štúdium interakcie N-acetyl-L-cysteínu s modelovými membránami
M Vývoj LC-MS metódy pre stanovenie liečiv a ich metabolitov pri liečbe nešpecifických zápalových ochorení čriev
M Vývoj LC-MS metódy pre stanovenie liečiv s anabolickým účinkom zneužívaných v športe
M Štúdium antioxidačnej aktivity 1,3,5-triazínových derivátov s treonínom ako potenciálnych liečiv
M Optimalizácia metodík ABTS a FRAP v stanovení antioxidačnej aktivity derivátov 1,3,5-triazínu s aminokyselinami
M Optimalizácia reakčných podmienok syntézy derivátov 1,3,5-triazínu s aminokyselinami s polárnym postranným reťazcom (Ser, Thr, Asn)
M Optimalizácia reakčných podmienok syntézy derivátov 1,3,5-triazínu s aminokyselinami s nepolárnym postranným reťazcom (Gly, Val, Leu)
M Study of interaction of Schiff base copper(II) complexes with biomolecules
M Stanovenie makamidov vo výživových doplnkoch
M Očkovanie v lekárňach
M Kompetencie farmaceutov
M Potenciálne nevhodné liečivá v staršom veku – úloha farmaceuta
M Doplatky pacientov
M Sledovanie stability dermálnych polotuhých liekov pripravených rozdielnou technikou
M Vplyv inhibítora mPGES-1 na génovú expresiu BMPR2 a BMP2 v modeli monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzie
M Štúdium interakcií medzi metyloranžou a katiónovými tenzidmi (vplyv dĺžky alkylového reťazca tenzidov) v roztoku
M Vplyv štruktúry hydrofilných skupín katiónových tenzidov na interakcie tenzid a metyloranž v roztoku
M Vplyv organických rozpúšťadiel na agregáciu niektorých katiónových tenzidov
M Štúdium interakcie medzi katiónovými tenzidmi a paracetamolom v roztokoch
M Stanovenie rozdeľovacieho koeficientu antivirotika medzi lipidovou dvojvrstvou a vodnou fázou
M Porovnanie legislatívy Slovenskej republiky zameranej na omamné a psychotropné látky s ostatnými krajinami EÚ
M Vývoj LC-UV-MS/MS metódy na stanovenie amínových stimulantov
M Spotreba OTC vo vybraných lekárňach počas pandémie COVID-19
M Prevencia hypertrofie pravej komory mPGES-1 inhibítorom v modeli monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzie
M Oxidačný stres v modeli monokrotalínom indukovanej pľúcnej hypertenzie a jeho ovplyvnenie mPGES-1 inhibítorom
M Možnosti farmakoterapie a monitorovanie liečby pacienta s diabetes mellitus
M Súčasné trendy v preskripcii individuálne pripravovaných liekov
M Kvantitatívne štúdium vzťahov medzi chemickou štruktúrou derivátov sulfónamidov obsahujúcich 1,3,5-triazín a aminokyselinu a ich biologickou aktivitou ako potenciálnych inhibítorov izoenzýmov karboanhydráz
M Vplyv pandémie na úspešnosť mobilných aplikácií pre farmaceutické použitie
M Alginátové mikročastice ako nosiče liečiva s antivirotickým účinkom
M Modifikácie prípravy alginátových mikročastíc
M Meranie antioxidačnej aktivity triazinyl-substituovaných benzénsulfónamidových konjugátov s prolínom
M Vplyv antivirotík na lipidovú dvojvrstvu zloženia pľúcneho surfaktantu
M Rozšírenie vybraných druhov rodu Mentha L.  v okrese Levice a ich farmakobotanické hodnotenie
M Aplikácia molekulovej dynamiky pre štúdium inklúznych komplexov liečiva s cyklodextrínom
M Vplyv vodnej fázy na solubilizáciu modelovej membrány tenzidom
M Molekulovo-dynamické simulácie interakcií aptamérov s ligandmi
M Ovplyvnenie génovej expresie antioxidačných enzýmov astaxantínom v pečeni potkana s adjuvantnou artritídou
M Odporúčania k podávaniu vybraných liekov enterálnou sondou
M Vplyv lipopolysacharidu a Polymyxínu B na povrchový náboj modelov pľúcneho surfaktantu
M Stanovenie aktivity hydroláz žlčových solí u novoizolovaných kmeňov L. casei a L. rhamnosus
M Rizikové faktory závažného priebehu ochorenia Covid-19
M Stabilita butyrylcholínesterázy v biologických vzorkách
M Cholinergický systém v adipóznom tkanive
M Expresia matrixových metaloproteináz v srdci potkanov s experimentálnou pľúcnou hypertenziou
M Sledovanie a porovnanie účinnosti antikoagulačnej liečby warfarínom a novými antikoagulanciami
M Analýza štruktúry pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19: porovnanie prvá vs. druhá vs. tretia vlna pandémie
M Attitude of patients to treatment of insomnia
M Study of current prescription of ophthalmic drugs in Iran
M Consumption of antimycotics for systemic use in selected countries
M Counselling of community pharmacists for diabetes mellitus patients
M Thermodynamic properties of a selected surfactant in aqueous solution
DZ Využitie metódy IMS na delenie a stanovenie chromatografických parametrov bázických esterov kyselín fenylkarbámových
DZ Preparation and characterization of transition metal complexes with anticancer activity
RP Analýza terapeutického použitia neregistrovaných liekov na území Slovenskej republiky v rokoch 2016 - 2019
RP Vplyv obsahu kyseliny algínovej ako spojiva na uvoľňovanie paracetamolu z granulátov a tabliet a hodnotenie ich kvality
RP Používanie liekov u starších hospitalizovaných pacientov - retrospektívna analýza
RP Vplyv fyzickej aktivity na kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou
RP Charakterizácia unilamelárnych lipozómov pripravených pomocou LiposoFast LF-50
RP Antiproliferative ruthenium complexes of 1,7-bis(4-fluorophenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione – synthesis, structural characterization and their biological activity
RP Príprava derivátov kyseliny oleánovej
RP Analýza obsedantno-kompulzívnej poruchy u detí v období dospievania
RP Hodnotenie vodných a vodno-etanolových extraktov šalvie levanduľolistej
RP Viaczložkové lieky s kofeínom a ich analýza
RP Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov derivátov 4-metoxysalicylaldehydu a krátkych lineárnych aminokyselín
RP Štúdium saponínov izolovaných z prírodných zdrojov
RP Štúdium saponínov s triterpénovými aglykónmi
RP Unlocking the mechanisms of renal ischemia-reperfusion injury in 1.5-year-old rats
RP Syntéza a biologická aktivita komplexov medi a Schiffových zásad odvodených od cyklohexán-1,2-diamínu
RP Factors influencing the patient´s satisfaction with the pharmaceutical care in Iran
RP Analýza individuálne pripravovaných liekov pre detských pacientov v nemocničnej lekárni
RP Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových a redukovaných Schiffových báz odvodených od hydroxy-aminokyselín a 4-substituovaného salicylaldehydu
RP Syntéza a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových a redukovaných Schiffových báz odvodených od krátkych lineárnych aminokyselín a 4-hydroxysalicylaldehydu
RP Analýza mentálneho zdravia študentov zdravotníckych odborov počas pandémie COVID-19
RP Invázne a nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy na území Slovenska a stanovenie antioxidačnej aktivity agátového medu slovenského pôvodu
RP Pohľad farmaceutov na problematiku opakovaných elektronických receptov v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti na Slovensku
RP Rozšírenie rodu Mentha na Slovensku a analýza obsahu silice v Menthae piperitae folium
RP Rozšírenie rodu Thymus na Slovensku a analýza obsahu silice v Serpylli herba
RP Rozšírenie rodu Salvia na Slovensku a analýza obsahu silice v Salviae folium
RP Koordinačné zlúčeniny vybraných kovov a ich interakcia s albumínom a DNA
RP Možnosti optimalizácie lyofilizačnej metódy prípravy prášku pre injekcie s obsahom modelového liečiva
M Stanovenie obsahu sacharózy v individuálne pripravovanom lieku. Hodnotenie praktických zručností študentov na laboratórnom cvičení z farmaceutickej technológie

Filozofická fakulta

Typ Téma
B Estetika filmovej tvorby Ridleyho Scotta
B Kompetencie manažéra vzdelávania
B Koloniálna vojna v Angole a jej obraz v románe Na konci sveta od Antónia Loba Antunesa
B Politická zúčtovateľnosť v komunálnych voľbách na Slovensku v roku 2022 na prípade mesta Bratislava
B Gýč a súčasný odevný dizajn
D Argumentačné stereotypy v rakúskom a slovenskom mediálnom diskurze o energetickej kríze
DPS Využitie online nástrojov a aplikácií vo výučbe jazykov
DPS Edukačné prostredie v domoch detí (materských školách) M. Montessoriovej
B „Načo sú tie ženské časopisy?“ Časopis Aspekt a postsocialistický feminizmus
B Turbulentné roky (1939 - 1948) v živote Rudolfa Dilonga
B Kultúrny disent a postsocialistická transformácia na príklade undergroundovej scény
B Od subjektu ku konceptu. Premeny poetiky Nóry Ružičkovej
D Červenokamenské panstvo v 16. storočí: Stav a perspektívy výskumu
D The Teaching of False Friends by English Language Teachers at Upper Secondary Schools and Vocational Schools in Slovakia
D Analýza prekladu románu Búrková sezóna od Andrzeja Sapkowského
DZ Zdravotno-sociálna starostlivosť o deti na Slovensku v medzivojnovom období na príklade fungovania pomocnej správy a poradní pre matky s deťmi.
DPS Techniques and strategies for meaningful speaking activities for Slovak 7th-graders
B Spoločenská klíma v Trebišove vo vzťahu k marginalizovaným komunitám
B المصطلحات العربية الأساسية للرياضات المختارة
B Vzťah vybraných exekutívnych funkcií s predstieranou hrou u detí predškolského veku
B De receptie van Multatuli in Slowaakse vertaling
B Intelektuálne dejiny anarchizmu
B Kostené terčíky z pohrebísk zo staršej doby bronzovej z územia stredného Dunaja
B Archeologické doklady bojových umení v strednej Európe v staršej dobe železnej
D Tri kategórie antisociálneho správania a ich demografické korelácie i personologické východiská v adolescencii
D Volebné kampane kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy v SR v roku 2022
DZ Román Petra Jilemnického Víťazný pád na priesečníku dobových ideových a estetických koncepcií
DPS Analýza výučbových materiálov zo slovenského jazyka pre ZŠ
D Anekdota, retorikai kétértelműség és humor Esterházy Péter Kis magyar pornográfia című művében
DPS Experiment v pedagogickom výskume na Slovensku
D Formovanie imidžu športovca na sociálnej sieti Instagram a faktory vplývajúce na jeho popularitu
DZ Kategória historického vedomia žiakov v interdisciplinárnom prístupe
B Vzťah socioekonomického statusu, prežívaného stresu a biologických indikátorov stresu
B Palácová architektúra Košíc v 18. storočí
B Informačné preťaženie študentov v akademickom prostredí a informačná gramotnosť
B Obraz ženy v románe Jurija Andruchovyča Moskoviáda
B Frauenbilder in Bertha von Suttners Roman „Die Waffen nieder“
D Rodinná trilógia J. Alexyho (romány Už je chlap na nohách, Zlaté dno a Dom horí)
D Analysis on Sexual Narratives in  of White Deer the Plain by Chen Zhongshi
D Analýza vybraných upcyclingových značiek
D Zvieracie pozostatky z vybraných pohrebísk mladšej fázy sťahovania národov
D Spoločenská zodpovednosť športovej značky
D A Vasárnap és a Családi Lap c. családi magazinok online változatának összehasonlító vizsgálata
D Az Új Szó Online és a Bumm.sk sportrovatának összehasonlító vizsgálata
D Využitie videa vo výučbe slovenského jazyka
D Lingvokultúrne špecifiká interpretácie ľudských vlastností cez prizmu frazeológie
D #OhCrepe! American and French Cultural Stereotypes in “Emily in Paris”
D Špecifiká prekladu vybraných úradne prekladaných dokumentov z ruského do slovenského jazyka
D Viktor Coj a skupina Kino ako kultúrny fenomén
D The representation of female identity in the works of Virginia Woolf and Sylvia Plath
D Obraz učiteľa v slovenskej literatúre 19. storočia
D Participatívne rozpočtovanie na školách na Slovensku z hľadiska doterajších skúseností
D Regionálne a komunálne voľby na Slovensku v roku 2022 v tzv.alternatívnych médiách
D Súvis medzi osobnosťou a prácou poradcu na linkách pomoci v krízových situáciách
DZ Mestské politické elity v Prešporku v rokoch 1867 - 1918
DZ Veda a vedecký pokrok v recepcii slovenských elít na prelome 19. a 20. storočia
DZ Nevynútené opatrenia pre sociálno-ekologické transformácie. Interkultúrna analýza nadvlády nad prírodou v antropocéne.
DZ Kontakty a vzťahy hodnostárov na osmansko-uhorskom pohraničí (1. polovica 17. storočia)
R Spolková činnosť v Tekovskej župe v medzivojnovom období
DPS Základy latinskej lekárskej terminológie pre nelekárske odbory
DPS Rodina a jej výchovná funkcia
D Návrh pozicioningu a stratégie značky
R Predstavitelia mestskej správy v Žiline v 17. storočí

Fakulta managementu

Typ Téma
D Online vzdelávanie ako súčasť vzdelávania sa pedagógov na vybranej základnej škole
D Využitie aplikácií vo finančnom manažmente firmy
D The Impact of Economic Measures of Individual Countries on the Development of the Recession Caused by the COVID-19 Pandemic
D Preferencie spotrebiteľov pri reklamných vizuáloch na sociálnych sieťach
B Zastúpenie žien na riadiacich pozíciách v Európe
D Analýza logistických procesov v spoločnosti Würth spol. s r.o.
D Komercializácia softvérovej aplikácie na dizajn a simuláciu energetického výkonu solárnych elektrární Solargis Evaluate
D Pôsobenie zahraničnej obchodnej spoločnosti na Slovensku
D Manažérske zručnosti potrebné pre vedenie ľudí v medzinárodnom prostredí
B Analýza pracovnej spokojnosti zamestnancov vo vybranej organizácii 
B Proces odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
D Skúmanie spotrebiteľských postojov a vnímania rozšírenej a virtuálnej reality pri nákupe
D Rozdiely v nákupnom správaní mužov a žien
D Očakávania zamestnávateľov a zamestnancov v kontexte digitálnej éry
B Artificial Inteligence - Current State, Future Trends and Use Cases / Data Management
DZ Determinanty procesnej orientácie finančného riadenia v kontexte inovatívnych možností
B Marketingová komunikácia v medzinárodnej spoločnosti
D Hodnotenie podnikateľského ekosystému vo vybraných regiónoch
D Digitálny výrobný systém
B Aplkácia princípov obchodnej diplomacie vo vybranom podniku
B PPC stratégia ako súčasť online marketingovej komunikácie vybranej firmy
B Financial Markets during Economical Recession
B Vizualizácia informácií
B Hodnotenie spokojnosti a lojality zamestnancov
B Personálny audit v organizáciách
B Analýza plánovania a riadenia výroby vo vybranom podniku
D Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka - rozdiely
D Efektívny informačný systém v zdravotníckom zariadení
D Behaviorálna analýza ekonomických rozhodnutí tvorcov politík počas pandémie Covid-19
D Online marketing pre apartmánové ubytovanie Mami Style
D Výberová metóda Assessment Centre
D Pandémia ochorenia COVID19 z pohľadu manažmentu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
D Vzdelávanie a rozvoj manažérov vo vybranej organizácii
D Rola manažéra pri vedení virtuálneho tímu
D Investovanie do drahých kovov
D Komparácia dopadov pandémie na hospodárstvo SR a ČR
D Súčasný stav a prognóza vývoja inflácie v Slovenskej republike
D Súčasný stav a prognóza vývoja inflácie v Slovenskej republike
D Riadenie projektu webovej lokality
D Manažment dát v podmienkach menšej organizácie
D Využívanie flexibilných foriem organizácie práce vo vybranej organizácii
D Znižovanie operatívnych nákladov počas pandémie v medzinárodných spoločnostiach
D Manažment aktívnych bankových operácií vo vybranej banke
D Team Membership Change in Online Videogames
D Možnosti aplikácie bankrotných modelov v prostredí Slovenska
D Flexibilné formy práce a ich využitie v procesoch medzinárodnej organizácie
D Ľudský kapitál v rodinnom podnikaní
D Informačné systémy pre plánovanie a riadenie skladových operácií v obchodnej organizácii
D Stratégia vstupu na trh pre obojstrannú digitálnu platformu
D Porovnanie online marketingovej stratégie na rôznych platformách sociálnych médií vybranej spoločnosti ui42
D Dizajn a návrh implementácie dvojstrannej mobilnej aplikácie
D Etické vedenie ľudí
DZ Digitalizácia vo verejnej správe
DZ Podnikanie študentov v kontexte nových trendov podnikateľského vzdelávania a podpory
RP Daňová optimalizácia v prostredí výrobného podniku
B Výber a hodnotenie dodávateľov ako súčasť manažmentu nákupu

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Typ Téma
B Súvislosť medzi spotrebou energie a HDP v posledných 200 rokoch
D Lie derivative of linear connection and its applications
B Effect of topology of space on CMB anisotropies
D Povrchový výboj v perforovaných keramikách
DZ Micromagnetic state stability and dynamics in rounded magnetic nanodots and in periodic YIG/semiconductor multilayers
DZ Combination of top-quark pair charge asymmetry measurements using ATLAS data at 13 TeV
R Dynamics related to Lane-Emden equation with the variable parameters
B Analýza sentimentu v príspevkoch o utečencoch na sociálnych sieťach
B Predikcia elektrického výkonu reaktoru atómovej elektrárne podľa počasia
B Model pre detekciu porúch v tepelných výmenníkoch
D Vplyv reaktívnych foriem síry na bioenergetiku mitochondrií
D Priemysel 4.0 v potravinárskom priemysle
DZ Technology and transport properties of Ga2O3 semiconductors for new generation of power electronics
DZ Preparation of magnetic micro- and nano-scale objects for novel magnetic devices
R Comparing the new generalized gravitational theory with dark matter approach in galactic context
DPŠ Študijné materiály a pedagogické formy na prácu s nimi
B Analysis of Data from a Mobile Application for Measuring Neurological Disability

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Typ Téma
D Migrácia v rámci regiónov Európskej únie
B Modelovanie závislosti priemerných mesačných výdavkov na dopravu
B Vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť
B “Big Tech” as Actors in International Relations
D Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu z pohľadu najlepšieho záujmu dieťaťa - prípadová štúdia Slovensko
D Riziká nedostatku spánku u dospievajúcich
D Emotions of Voters Towards Political Leaders
D The Public Perception of Energy Transition in Slovakia
D Diverzita sexuality: vzťahy, emócie a stigma v kontexte polyamorie
D Sebapoškodzovanie adolescentov v kontexte prežívanej blízkosti a osamelosti
DZ Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte
DZ Analysis of Action Units, Emotions, and Voice Units in Participants with High and Low Levels of Self-Criticism, Self-Compassion, and Self-Protection during Two-Chair Technique

Fakulta telesnej výchovy a športu

Typ Téma
B Rozdiely vo vybraných kognitívnych schopnostiach z hľadiska hráčskej funkcie vo futbale
B Obľúbenosť telesnej a športovej výchovy u žiakov základnej školy
B Komparácia filozofií vybraných klubov v najvyššej futbalovej súťaži
B Zmeny úrovne lyžiarskej techniky stredoškolákov po absolvovaní kurzovej formy výučby zjazdového lyžovania
B Úroveň vybraných koordinačných schopnosti mladých futbalových brankárov
DZ Úroveň agresivity a anxiozity v osobnosti nešportovcov a vybraných úpolových športovcov vo vzťahu k ich športovej výkonnosti
B Úroveň vybraných pohybových schopností hráčok ŠK Slovan Bratislava v kategórii žiačok vo futbale
B Návrh cvičebného programu na kompenzáciu svalovej nerovnováhy tenisových hráčov

Jesseniova lekárska fakulta

Typ Téma
M Musicotherapy in the treatment of diseases
M Surgical treatment of rectal cancer
M Vysokorizikové typy HPV a ich význam v primárnej a sekundárnej prevencii
D Gynekologické vyšetrenie - dôvody absolvovania a očakávania žien na Slovensku
M Erythrocyte alloimmunization and pregnancy
M Odložená liečba pri karcinóme prostaty
M Antikoagulačná liečba a možnosti jej monitorovania
M Eosinophilic esophagitis in children
D Spokojnosť s pôrodom v súvislosti s posttraumatickou stresovou poruchou po pôrode
M Rhinosinusitis in children
M Gestačný diabetes mellitus
DZ Individualizovaná liečba priamymi orálnymi antikoagulanciami v klinickej praxi
M Pôrod po predošlom cisárskom reze
DZ Účinok vybraných rastlinných extraktov a ich hlavných obsahových látok na artritickú kachexiu a zápalové zmeny v adjuvantnej artritíde u potkanov
M Deficit faktora XIII
M Therapeutical use of hyperthermia and hypothermia
M Globus - differential diagnosis and management
M Zobrazovacie metódy v súdnom lekárstve
M Metanol a ostatné pribudliny v alkoholických nápojoch
M Septické stavy v chirurgii - nové odporúčania pre diagnostiku a liečbu
M Alkohol a črevný mikrobióm
M Osmoreceptors and their role in pathogenesis of diseases
M Výskyt a charakteristika neuroinfekcií na Klinike Infektológie a cestovnej medicíny UNM za obdobie 5 rokov
M Glutamate system and mental disorders
M Farmakológia halucinogénnych látok
M Kolorektálny karcinóm z pohľadu patológa
M Najčastejšie genetické ochorenia u detí
M Xeroderma pigmentosum
M Manažment kožnej formy mastocytózy - verejno zdravotnícke aspekty
M Pathophysiology of ischemic reperfusion injury

Lekárska fakulta

Typ Téma
M The Influence of Palatal Suture Maturation on Maxillary Expansion
M Extracellular Vesicles - Application in Different Diseases
M Chronic Migraine: Treatment and Prophylaxis
M Hydrocefalus a jeho chirurgická liečba
M Mitochondrial Dysfunction in Behavioural Disorders
M Postoperative Delirium and Dementia after General Anesthesia
M Benefits of Regional Anesthesia in Low-Income-Countries
M The Role of Media in the Development of Eating Disorders in Adolescence
M Different Dietary Patterns and Changes in the Gut Microbiota
DZ Prediktory zlepšenia systolickej funkcie ľavej komory u pacientov s novodiagnostikovaným srdcovým zlyhávaním na podklade redukovanej ejekčnej frakcie
M Stres a depresia
M Salivary Markers of Gastrointestinal Diseases
M Farmakologické možnosti liečby akútnej a chronickej migrény
M Zmeny v neurotransmisii vo vzťahu ku kognitívnym funkciám ovplyvneným vekom
M The Role of HLA-G in Transplantation Immunology
M Endometrial Cancer
M Coma - Its Causes, Management and Therapy
M Pediatric Robotic Surgery
M Current Treatment Options of Osteochondral Defects of the Knee and the Ankle
M Chemorezistencia nádorových ochorení - príčiny a možnosti terapie
DZ Význam diagnostickej biopsie sentinelovej uzliny z laterálneho kompartmentu pri chirurgickej liečbe karcinómu štítnej žlazy
DZ Duševné zdravie detí - evaluácia programu sociálneho a emocionálneho učenia
M Riziko prenosu infekcie od darcu orgánu na príjemcu transplantátu
M Malformácie tvárovej časti hlavy a krku
M Datácia tehotenstva a možnosti odhadu termínu pôrodu
DZ The Role of Fever in the Innate Immune Response
M Patológia endometria
M Breast Diseases in Childhood and Adolescence
M Sarkoidóza – etiopatogenéza a molekulárne mechanizmy imunitnej odpovede
M Vrodené chyby motility čreva
M Sepsis - Risk Factors, Epidemiology and Prevention
M Acute Postoperative Pain Management
M Clinical Results of Surgical Treatment of Comminuted Fractures of the Lower Humerus in the Material of the 1st Department of Orthopaedics and Traumatology Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava
M Management of Acromioclavicular Dislocations in Our Department
M Black Death in East-Central Europe
M New Methods in Medical Education
M Management of Diaphragmatic Hernias
M Complicated Intraabdominal Infections
M Súčasné možnosti echokardiografie
M Poranenia anatomických štruktúr lebky
M Anatómia jazyka a jeho patologické zmeny
M Nádory vaječníkov - nenádorové a nádorové lézie epitelového a mezodermálneho pôvodu
M Využitie 3D tlače v detskej chirurgii
M Surgical Therapy of the Trigeminal Neuralgia
M Imunitné bunky v stene maternice, vajíčkovodu a pošvy a ich vplyv na reprodukčné funkcie
M Farmakológia psychofarmák
M 3D tlač a fotodokumentácia v zubnom lekárstve
DZ Úloha MR pri sledovaní úbytku mozgovej hmoty u pacientov so sclerosis multiplex
DZ Electrophysiological Correlates of Visual Working Memory
DZ Poruchy rovnováhy u pacientov so sclerosis multiplex
DZ Riziko hepatálnej insuficiencie po veľkých resekciách pečene pre sekundárne malignity
DZ Súčasný algoritmus liečby ektatických ochorení rohovky
DZ Možnosti chirurgickej liečby sekundárnych glaukómov
DZ Sialoendoskopia v liečbe obštrukčných sialoadenitíd
DZ Chirurgická liečba akútnych divertikulitíd - význam prognostických faktorov
DZ Prevalencia zriedkavých variantov v mismatch opravných génoch vo vzorke slovenskej populácie a v rodinách s Lynchovym syndrómom
DZ Kvantitatívna a kvalitatívna molekulárna variabilita pri menej invazívnej molekulárnej diagnostike závažných patológií
DZ Study of the Incorporation of Anti-Cancer Drugs Into Human Mesenchymal Stem/Stromal Exosomes: Development of Innovative Tumor Cell-Targeted Drugs

Pedagogická fakulta

Typ Téma
B Láska v európskej maľbe od renesancie po dnešok
B Rozvoj prosociálneho cítenia detí predškolského veku v rodinách
B Sexualita v prejavoch detí predškolského veku
B Režim dňa v školskom klube detí
B Vzťah dieťaťa predškolského veku k ochrane živočíšnych druhov a jeho poznanie  danej témy v rámci predprimárneho vzdelávania
B Programová hudba v materskej škole
B Manažment a organizácia triedy v materskej škole v pandemickom a postpandemickom období
B Možnosti pomoci dieťaťu a rodine v čase rozvodovej krízy
B Prosociálna výchova z pohľadu učiteľov materskej školy
B Pedagogické myslenie študentov učiteľstva pre predprimárne vzdelávanie
B Rozvoj výtvarnej tvorivosti v predškolskom veku
D Možnosti zvyšovania environmentálneho povedomia u žiakov v primárnom  prírodovednom vzdelávaní
D Špecifiká edukácie a práce špeciálneho pedagóga na prvom stupni základnej školy pri zdravotníckom zariadení
R Die vorschulische Lesesozialisation im mehrsprachigen Kontext
B Vokálne dielo Jána Cikkera a jeho vplyv na výchovu spevákov
D Zdravotne ohrozené dieťa v triede I. stupňa základnej školy
D Retrospektívny pohľad na prejavy dieťaťa s Aspergerovým syndrómom – diagnostika v ranom veku
B Pohyb v terapeutickej intervencii ako prostriedok rozvoja motoriky u jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
D Integrácia/inklúzia žiaka s poruchou aktivity a pozornosti v bežnej triede základnej školy z pohľadu učiteľa
D Analysis of English derivational affixes from the point of view of their function
B Sochy Milana Rastislava Štefánika vo verejnom priestore súčasného Slovenska
B Názory školských špeciálnych pedagógov na kvalitu vzdelávania žiakov s poruchami učenia
B Mimovyučovacie aktivity učiteľa v materskej škole
D Vnímanie profesie sociálneho pracovníka pracovníkmi v zdravotníctve
D Informatika v primárnom vzdelávaní pomocou detských programovacích jazykov v 4. ročníku základnej školy
D Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom Metódy dobrého štartu u žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím
D Podpora rozvoja pracovných zručností u žiakov so zrakovým a mentálnym postihnutím
D Možnosti a limity inkluzívneho vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra
D Užívanie návykových látok u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
R Písanie písaného písma a jeho alternatívy v 1. ročníku ZŠ

Právnická fakulta

Typ Téma
B Tvorba a použitie zákonného rezervného fondu obchodných spoločností
D Význam a vplyv Slovenského ochranného zväzu autorského v oblasti ochrany autorských práv
D Účtovné a právne aspekty zdaňovania.
D Právne aspekty legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na území SR
D Jednoduché pozemkové úpravy ako nástroj usporiadania pozemkového vlastníctva
D Trestné činy vrážd a ich komparácia
D Rozhodovanie sporov v športe
D Väzba a nahradenie väzby v trestnom konaní s akcentom na ľudskoprávne aspekty
D Správne delikty v oblasti kontroly vozidiel
RP Judikatúra v otázkach uplatňovania nároku na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňovej kontroly
D Spory v dedičskom práve
D Aktuálny vývoj digitalizácie verejnej správy
D Štruktúra riadenia spoločnosti, povinnosti a zodpovednosť členov štatutárneho orgánu v kontexte rekodifikácie.
D Zákaz sebaobviňovania v teórii a v praxi
RP Trestná zodpovednosť v zdravotníctve.
RP Trestná zodpovednosť v zdravotníctve
D Dopingové právo vo svetle Olympijských hier 2014
D Zodpovednosť v medzinárodnom kozmickom práve
B Kontrola v obecnej samospráve hlavným kontrolórom obce
B Vybrané teoretické a aplikačné aspekty právnej úpravy nekalej súťaže
D Teoretické aspekty vybraných spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva
D Vývoj akademickej samosprávy na Slovensku po roku 1989
D Výkon exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov
D Detskí vojaci v kontexte ázijských štátov z pohľadu medzinárodného práva
D Legislatívny proces v Slovenskej republike
D Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb
D Vybrané aspekty právneho postavenia duchovných na Slovensku
D Teoreticko-právne aspekty zákazu diskriminácie na pracovisku
D Akcia ako cenný papier
DZ Sexuálne trestné činy a metodika ich vyšetrovania
DZ Výkon rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Slovenskej republike a na Ukrajine
RP Dokazovanie násilnej trestnej činnosti
RP Financovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako rozpočtových organizácií napojených na štátny rozpočet
RP Mandatory Disclosure Rules (DAC6)
RP Riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia
RP Právna úprava územnej samosprávy v kontexte finančno-právnej regulácie
RP Inštitút dovolania a jeho význam v civilnom procese
RP Ochrana sociálnych práv Radou Európy
RP Ochrana autorských diel v online prostredí.
RP Odporovateľnosť právnych úkonov.
RP Koncentrácia konania v civilnom procese - teoretické východiská a aplikačná prax
D Boj proti terorizmu ako legitímny zdroj limitácie ľudských práv
DPPaE Participatívne rozpočtovanie v praxi samospráv v Slovenskej republike
DPPaE Zdieľaná ekonomika z ekonomického a legislatívneho pohľadu
RP Policajný zbor Slovenskej republiky a jeho činnosť v rámci medzinárodnej spolupráce
RP Právno-teoretické aspekty skončenia pracovného pomeru a vybrané aplikačné problémy
B Elektronická komunikace a elektronické služby místních samospráv pro obyvatele
RP Veriteľský výbor a jeho postavenie v konkurze.
B Právna úprava vecných bremien v oblasti energetiky
B Právna ochrana maloletého diváka v televíznom vysielaní
B Podmienky výkonu väzby v Slovenskej republike
B Hlavný kontrolór v územnej samospráve na Slovensku
B Materská a rodičovská dovolenka na Slovensku a v Európskej únii
B Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania
B Vývoj právnej úpravy akciovej spoločnosti na území Slovenska v 19. a 20. storočí
D Ochrana ľudských práv pri vnútroštátnych ozbrojených konfliktoch
D Medzinárodné právo a klimatická zmena
D Trestné stíhanie a dokazovanie medzinárodných zločinov
D Vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci - procesné otázky
D Vývoj a vplyv inflácie na ekonomiku a životnú úroveň obyvateľstva v SR a ČR.
D Priestupky v pôsobnosti Vojenskej polície
D Vplyv Svätej stolice na ochranu ľudských práv
D Zdaňovanie virtuálnych mien
DPPaE Vplyv koronavírusu na hospodárenie hotelov vo vybranom regióne
DPPaE Azylová politika v podmienkach Slovenskej republiky
D Právne aspekty marketingových aktivít v online priestore z pohľadu ochrany osobných údajov
D Kriminalita v doprave
D Právne a etické aspekty asistovanej samovraždy a eutanázie
D Hospodárska súťaž na úseku elektronických komunikácií
D Riešenie klimatickej krízy prostredníctvom práva Európskej únie
D Primárne právo Európskej únie v digitálnom svete
D Vstup akciovej spoločnosti na burzu cenných papierov
D Vybrané aspekty výkonu práva poľovníctva a verejná správa na úseku poľovníctva
D Kolektívne pracovnoprávne vzťahy v športe
D Medzinárodnoprávny status utečencov z Ukrajiny
DZ Právo na spravodlivý proces v konaní orgánov verejnej správy
DZ Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní
DZ „In varietate concordia“ a „európsky spôsob života“: národná a ústavná identita členských štátov Európskej únie
RP Uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov v upomínacom konaní
RP Právna úprava štrukturálnych fondov Európskej únie v Slovenskej republike
RP Zmluva o dielo
RP Zabezpečenie a vymožiteľnosť záväzkov z akcionárskych dohôd
RP Posúdenie právnych a sociálno-ekonomických vplyvov právnej úpravy oddlženia fyzických osôb
RP Nekalá súťaž
RP Opatrovníctvo v rímskom práve
RP Dokazovanie násilnej trestnej činnosti
RP Postavenie a vzájomný vzťah súdu a notára ako súdneho komisára v rámci dedičského konania
RP Trovy konania v režime Civilného sporového poriadku
RP Vybrané aplikačné problémy založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným
RP Zánik ČSFR a vznik Slovenskej republiky
RP Základné práva a slobody - nútené a dobrovoľné pozbavenie ľudského života
RP Zásady medzinárodného obchodu vyplývajúce z Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
RP Prejudicialita v civilnom procese
RP Striedavá starostlivosť
RP Koncentrácia konania v civilnom procese - teoretické východiská a aplikačná prax
RP Mediácia - alternatívny spôsob riešenia rodinnoprávnych sporov
RP Porovnanie procesných úkonov trestného konania s úkonmi vykonávanými podľa osobitných zákonov vo vzťahu k trestnému poriadku s prihliadnutím na ich využite v trestnom procese
RP Porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy pri záväzku z náhrady škody
RP Ochrana duševného vlastníctva v Slovenskej republike a Európskej únii
RP Je spotrebiteľ naozaj slabšou stranou?
RP Kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky po ústavných zmenách schválených v roku 2020
RP Trestné právo ako nástroj perzekúcie v politických procesoch 50. rokov
RP Prostriedky právnej ochrany pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch
RP Trovy trestného konania
RP Posudzovanie vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie a implementácia princípu 1in2out na Slovensku.
RP Problematika domáceho násilia
RP Environmentálna kriminalita
RP Smrť ako trestnoprávny následok konania páchateľa.
RP Trestná zodpovednosť v zdravotníctve
H Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom
H Likvidácia obchodnej spoločnosti

Prírodovedecká fakulta

Typ Téma
B Krvné parazity rodu Haemosporida a ich možný vplyv na fyziologický stres u vtákov
DZ Impact of topography and altitude on timing of the deglaciation in the High Tatra Mts.
B Rozdiely v obsahu a prostriedkoch vyučovania geografie v bežných a bilingválnych triedach na Slovensku
DZ Local population structure and associations of haemosporidian and Borrelia parasites in birds
D Interakcia ACE I/D genetického variantu so životným štýlom a ich vzájomný vplyv na zloženie tela a krvný tlak u mladých dospelých
DZ Th2/M2 imunitná odpoveď u myší infikovaných letálnym vírusom chrípky
B HPLC stanovenie nukleozidov a nukleobáz
D Hodnotenie vplyvu zmien krajinnej štruktúry na ekosystémové služby na vybranom území
DZ Perturbative and coupled cluster methods utilizing the concept of electronic pair states, and the study of electronic processes in periodic systems and gases.
DZ Taxonómia, ekológia a genetická diverzita podeniek (Ephemeroptera) Slovenska
DZ Corrosion of superalloys for energy applications
DZ Evolution of members of the genus Cardamine from the Anatolia-Caucasus region and the Balkan Peninsula
B HPLC-MS/MS stanovenie biomarkerov pyridoxín-dependentnej epilepsie v biologických tekutinách
B Príprava a charakterizácia nanotrúbok TiO2 pripravených elektrochemickou anodickou oxidáciou
B Mikročipová elektroforéza v analýze biologických vzoriek
B Dekavanadátokomplexy prvkov vzácnych zemín
B Referenčná databáza DNA barkódov vodnej fauny tatranských jazier - stav, limity a vypĺňanie medzier
B Chiroptické binaftylové prepínače
B Mechanochemická aktivácia v syntéze biologicky účinných látok
B Degradácia ftalátov mikroorganizmami
B Kardiolipín a jeho úloha v mitochondriách a bunkách
B Synergia antimykobakteriálnych látok
D The impact of Aldehyde dehydrogenase 1 knockout on chemoresistance and  invasiveness of tumor cells
D Skríning virulenčných faktorov kmeňov Staphylococcus aureus po fotodynamickej inaktivácii
D Rozvoj prírodovednej gramotnosti na hodinách chémie s využitím komplexných úloh
D Vplyv nadexpresie alfa-synukleínu na úroveň mitofágie v bunkovom modeli pre výskum Parkinsonovej choroby
D Charakterizácia biologicky aktívnych zlúčenín pomocou kvapalinovej chromatografie
D Stanovenie D-serínu vo vybraných prírodných produktoch metódou kvapalinovej chromatografie použitím stacionárnych fáz s chirálnou selektivitou
D Identifikácia degradačných a transformačných produktov vybraných bisfenolov vo vodách vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou
D Utilization of stereoselective Mannich reaction in the preparation of SARS-CoV-2 Mpro inhibitor precursors
D Vývoj nových prístupov na terapiu a predklinickú diagnostiku tauopatií využívajúcich nanoprotilátky
D Mechanochemická aktivácia v syntéze ruxolitinibu
D Štúdium mitochondriálnych membrán v odpovedi na stres
D Využitie nanopórového sekvenovania pre diagnostiku patogénov spôsobujúcich sepsu
D Hľadanie metód vhodných na štúdium homeostázy iónov železa a medi v kvasinkách Candida parapsilosis
D Metabolizmus kyseliny protokatechuovej v kvasinkách Candida parapsilosis
D Kultivačná a molekulárna analýza vybraných pôdnych baktérií s PGP účinkami
D Detekcia a kvantifikácia génu mecA kódujúceho rezistenciu na beta-laktámové antiobiotiká z environmentálneho prostredia​
D Protinádorové účinky ligandov jadrových retinoidných X receptorov (RXR) prírodného a syntetického charakteru v ľudských nádorových líniách karcinómu prsníka
D Vplyv polystyrénových mikroplastov na rastliny ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
D Identifikácia genetickej príčiny senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na analýzu génu STRC
D Vplyv reciprokej expresie P-glykoproteínu a latrofilínu na niektoré bunkové procesy leukemických buniek
D Vplyv kremíka pri potlačení negatívnych účinkov vošiek na rastliny jačmeňa
D Porovnanie produkcie reverznej transkriptázy v prokaryotických expresných systémoch
DZ Identification and monitoring of the habitats by satellite images
DZ Fotodynamická inaktivácia - unikátny prístup v boji proti  rezistentným kvasinkám rodu Candida
DZ Metabolizmus diplonemíd
DZ Vybrané aspekty metabolizmu fosfatidylinozitolmanozidov v mykobaktériách
DZ Bakteriálne inklúzne telieska a ich využitie pre biokatalýzu a biosenzory
DZ Molekulárna detekcia, analýza a expresia fungálnych peroxidáz na biotechnologické využitie
DZ Skríning a molekulárna diagnostika vrodených porúch imunity
DZ Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci u spontánne hypertenzného potkana adaptovaného na chlad
DZ Molecular modifiers of tau spreading — Inflammation, Phosphorylation, and Mitochondria
DZ Identification of metal oxalates in lichens: application for bioweathering and neoformation of biominerals
DZ Posttranslačné modifikácie proteínov a agregácia α-synukleínu v bunkách kvasiniek exprimujúcich onkogénny variant mitochondriálnej izocitrátdehydrogenázy
DZ Charakterizácia nových génov potrebných pre zostrih pre-mRNA
DZ Modified extracellular vesicles – exosomes as an innovative cell-targeted therapeutic tool
DZ Distribution, accumulation and biological effects of gold nanoparticles in vivo
rp Význam lovnej zveri v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov na juhozápadnom Slovensku
rp Detekcia SARS-CoV-2 pomocou RT-qPCR v prostredí odpadových vôd
D Vplyv post-translačných modifikácií ľudského mitochondriálneho šaperónu HSP60 na jeho štruktúru a funkciu
D Objasnenie funkcie Spc2 v meióze a jeho interakcií
D Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v procese tvrby Tf bodies v bunkách Schizosaccharomyces pombe
D Objasnenie funkcie proteínov prestavby chromatínu v replikácii a oprave DNA
D Vplyv experimentálneho modelu starnutia a oxidačného stresu na aktivity Na+/K+-ATPázy v tkanive miechy
D Diagnostika patogénov zodpovedných za chronické ochorenia- Úskalia neinvazívnej diagnostiky Helicobacter pylori.
D Medzidruhové hybridy ako nástroj na štúdium evolúcie a speciácie
D Towards identification of the substrate of LCP ligases in mycobacteria
D Analýza funkcie proteínu Bxi1 v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
D Bioinformatická analýza vplyvu črevného mikrobiómu na parkinsonovu chorobu
DZ Structure of dysfunctional tau protein in Alzheimer's disease
DZ Molekulárno-biologická analýza klinických a nosičských kmeňov Staphylococcus aureus a ich citlivosť na terapeutické fágové prípravky
DZ Represia génovej expresie závislá od proteínov homologickej rekombinácie
DZ 3D/4D reconstructions of living, amber and sedimentary cockroaches
DZ The influence of the pancreatic tumor microenvironment on molecular mechanisms promoting pro-invasive properties of cancer cells and the role of CAIX in these processes
DZ Identifikácia nových biomarkerov a molekulových dráh potenciálne asociovaných s patogenézou neurodegenerácie
DZ The role of novel genes in genome stability
rp Nadexpresia cytokínu TNF-α na modeli kolorektálneho karcinómu ovplyvňuje diferenciáciu a génovú expresiu nádorových buniek