Rigorózne štúdium

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) a Vnútorného predpisu UK č. 15/2016 - Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave. Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul:

  1. v prírodovedných študijných programoch „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“),
  2. vo farmaceutických študijných programoch „doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“),
  3. v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) ,
  4. v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“),
  5. v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“),
  6. v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

  1. Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty
  2. K prihláške pripojí overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie )  o štátnej skúške (resp. štátnej záverečnej skúške – absolventi spred roka 1991), overenú kópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister"
  3. Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené kópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku.
  4. Zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má,  prípadne ďalšie materiály, o ktorých rozhodne dekan fakulty.

O podrobnostiach priebehu rigoróznej skúšky na fakultách informujú pracovníci uvedení v nasledujúcej tabuľke. Kliknutím na názov fakulty rozbalíte zoznam odborov, v ktorých fakulta môže realizovať rigorózne konania.

Právnická fakulta

Ing. Magdaléna Mydliarová(02)59244190

Filozofická fakulta

Ing. Andrea Ligačová(02)59339481
Prírodovedecká fakultaViera Apoštolová(02)60296677
Pedagogická fakultaPaedDr. Andrea Ďurčová(02)49287120
Farmaceutická fakultaMgr. Michaela Gašparová(02)50117144
Fakulta telesnej výchovy a športuMVDr. Ľudmila Blatná(02)20669909
Jesseniova lekárska fakulta v Martine      Jana Lepetová(043)2633124
Fakulta matematiky, fyziky a informatikyMgr. Beáta Svitková(02)60295479
Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bc. Jana Mokošová

(02)67288159
Fakulta managementuIng. Iveta Drahošová(02)50117465
Fakulta managementu / zahraniční uchádzačiPhDr. Viera Bennárová(02)50117478
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mgr. Zuzana Jajcayová

(02)20669810

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný do 15 dní uhradiť poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventovi magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku. Výška poplatku sa určuje v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách a smernicou rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov za štúdium na UK v príslušnom akademickom roku. Rigorózny diplom je vydávaný v dvojjazyčnej, slovensko-anglickej jazykovej mutácii.