Rigorózne štúdium

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) a Vnútorného predpisu UK č. 22/2018 - Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave. Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul:

  1. v prírodovedných študijných programoch „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“),
  2. vo farmaceutických študijných programoch „doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“),
  3. v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) ,
  4. v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“),
  5. v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“),
  6. v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

  1. Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty
  2. K prihláške pripojí overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie ) o štátnej skúške (resp. štátnej záverečnej skúške – absolventi spred roka 1991), overenú kópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister"
  3. Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené kópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku.
  4. Zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má, prípadne ďalšie materiály, o ktorých rozhodne dekan fakulty.

O podrobnostiach priebehu rigoróznej skúšky na fakultách informujú pracovníci uvedení v nasledujúcej tabuľke. Kliknutím na názov fakulty rozbalíte zoznam odborov, v ktorých fakulta môže realizovať rigorózne konania.

 

Právnická fakulta Mgr. Helga Glesková (02)90129500
Filozofická fakulta Ing. Andrea Ligačová (02)90132123
Prírodovedecká fakulta Viera Apoštolová (02)60296677
Pedagogická fakulta PaedDr. Andrea Ďurčová (02)49287120
Farmaceutická fakulta Silvia Vitteková (02)50117147
Fakulta telesnej výchovy a športu MVDr. Ľudmila Blatná (02)90179909
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Jana Lepetová (043)2633124
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Beáta Svitková (02)60295479
Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Jana Mokošová (02)9020 9159
Fakulta managementu PhDr. Matúš Baráth, PhD. (02)90212146
Fakulta managementu / zahraniční uchádzači Mgr. Lucia Kočišová (02)90212067
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Mgr. Gabriela Bartalská gabriela.bartalska@fses.uniba.sk

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný do 15 dní uhradiť poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventovi magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku. Výška poplatku sa určuje v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách a smernicou rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov za štúdium na UK v príslušnom akademickom roku. Rigorózny diplom je vydávaný v dvojjazyčnej, slovensko-anglickej jazykovej mutácii.