Kontakty

Oddelenie vzdelávania (OV), Rektorát Univerzity Komenského

 

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova 
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Tel: (02) 901 09 339

 

 

Oddelenie vzdelávania

Ing. Ivana Hladíková

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
vedúci oddelenia

Ing. Henrieta Bazovská

Rektorát UK, Referát štúdia
odborný referent
Telefón
02/901 02 017
Miestnosť
č. dv. 121 SB
Poznámka
Agenda: Filozofická fakulta UK ( Bc., Mgr., Rigorózne konanie )

Mgr. Miriam Fidlerová

Rektorát UK, Referát štúdia
odborný referent
Telefón
02/901 09 137
Miestnosť
121HB
Poznámka
Agenda: RKCMBF (Bc., Mgr.,Rigorózne konanie)
EBF (Bc., Mgr.,Rigorózne konanie)
FTVŠ (Bc., Mgr.,Rigorózne konanie)
FSEV (Bc., Mgr.,Rigorózne konanie)

Mgr. Eva Granátová

Rektorát UK, Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a legislatívy
odborný referent
Telefón
02/901 02 016
Miestnosť
215 SB

Mgr. Ľubica Kapustová

Rektorát UK, Referát štúdia
odborný referent
Telefón
02/901 09 256
Miestnosť
121 HB
Poznámka
Agenda: PdF UK (Bc., Mgr., Rigorózne konanie)

Mgr. Mgr. Peter Kutlák

Rektorát UK, Referát štúdia
odborný referent
Telefón
02/901 09 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
Agenda FM UK, rigorózne konanie (FM), verifikácia dosiahnutého vzdelania absolventov UK .

Viktória Pajerová

Rektorát UK, Referát štúdia
odborný referent
Telefón
02/901 02 014
Miestnosť
120 HB
Poznámka
Agenda: PraF (Bc., Mgr., JUDr.)
PriF (Bc., Mgr., RNDr., PaedDr.)

Mgr. Lucia Poláková

Rektorát UK, Referát štúdia
odborný referent
Telefón
02/901 09 242
Miestnosť
SB 120
Poznámka
agenda: FaF (Bc., Mgr., PharmDr. a specializacne studium)
JLF (Bc., Mgr., MUDr., MDDr., PhDr. a specializacne studium)

Ing. Nina Složková

Rektorát UK, Referát štúdia
odborný referent
Telefón
02/901 09 690
Miestnosť
č. dv. 121, HB
Poznámka
Agenda: LF UK (MUDr., MDDr., špecializačné štúdium)
FMFI UK (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Bc. Peter Ševčík

Rektorát UK, Referát pre sociálnu oblasť a clearing (školné, štipendiá, ubytovanie)
odborný referent
Telefón
02/901 02 018
Miestnosť
SB 215