Psychologická poradňa

OZNAM: Od júna 2020 obnovujeme chod Psychologickej poradne UK

Našim klientom oznamujeme, že od júna 2020 obnovujeme chod Psychologickej poradne UK, v Mlynskej doline, na Átriákoch. Je teda možné si s nami dohodnúť osobné stretnutie, psych. konzultaciu v priestoroch poradne, za podmienky dodržiavania hygienických opatrení brániacich šíreniu COVID-19: prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a dodržiavanie vzájomnej vzdialenosti 2 metrov.

Objednanie je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Pracovníci Poradne 

Objednávanie klientov

Pondelok: 9:00 - 14:00
Utorok: 9:00 - 14:00
Streda: 9:00 - 14:00
Štvrtok: 9:00 - 14:00
Piatok: 9:00 - 14:00

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA ONLINE

Hoci osobné stretnutie má v psychologickom poradenstve veľkú hodnotu, v prípade, ak nemôžete prísť osobne, prosím, kontaktujte nás a môžme sa dohodnúť na online forme stretnutia.


Klienti sa môžu objednať aj osobne, telefonicky alebo e-mailom. Psychológ im je v dohodnutom termíne  k dispozícii. Návšteva poradne je bezplatná.

Sídlo poradne

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Staré grunty 36
Átriový dom R
842 25 Bratislava
Tel: 0911 972 160
e-mail: ppv@rec.uniba.sk

Charakteristika psychologickej poradenskej práce

Psychologická poradňa UK pôsobí na Univerzite Komenského od roku 1968, kedy ju založil doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. Od svojho vzniku až po súčasnosť si zachovala status nezávislej služby študentom a zamestnancom, ktorí ju navštevujú z vlastného rozhodnutia. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi klientom a psychológom vytvára,  sa  vyznačuje otvorenosťou a vysokým stupňom dôvery, so zárukou diskrétnosti. Nevyhnutným predpokladom úspešnej poradenskej práce je aktívna spolupráca klienta. Optimálne je, keď klient aktívne rieši svoj problém s prispením a podporou psychológa. Okrem individuálnej práce s klientmi  sa v poradni realizuje aj párové a skupinové  poradenstvo. Pracovníci poradne organizujú sporadicky aj tematicky zamerané tréningy a kurzy.

Charakteristika klientely

Poradňu navštevujú študenti, ktorí sa usilujú o lepšie sebapoznanie, chcú kultivovať svoje vzťahy s inými ľuďmi, prípadne zlepšiť svoju výkonnosť. Ďalšia skupina klientov prichádza s konkrétnymi študijnými, partnerskými, interpersonálnymi alebo inými problémami, ktoré súvisia s touto etapou životnej cesty. Klientmi poradne sú aj študenti, ktorí prežívajú krízy a náročné životné situácie, majú psychické ťažkosti, prípadne stoja pred závažnými rozhodnutiami.