Ubytovanie

Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK.

UK v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Mlyny UKDružba UK. Samostatne svojim študentom poskytujú ubytovanie Evanjelická bohoslovecká fakulta UKRímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. V Martine študentom Jesseniovej lekárskej fakulty UK poskytuje ubytovanie tamojší internát.

Ubytovanie pre študentov - Modra Harmónia

Viac informácií o ubytovaní a podávanie žiadostí.

Ponuky na prenájom a predaj