Prezentácia výskumu „Zaostrené na rod“

Zaujíma vás, ako žili ženy a dievčatá na Slovensku v období socializmu, prečo je v právnických profesiách prevaha žien, ako súvisí rod a matematická úzkosť u detí, či ako uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky?


18. 01. 2023 18.47 hod.
Od: Projektové centrum Fif UK

Aj tu sú otázky, ktorým sa venuje výskum na Univerzite Komenského. Tieto aj ďalšie výskumy, ktorých spoločným menovateľom je, že pri skúmaní rôznych tém pracujú s rodovou perspektívou, budú prezentované na podujatí „Zaostrené na rod“, ktoré sa uskutoční 1. februára v priestoroch Infocentra Univerzity Komenského v Bratislave

Prvá časť podujatia ponúkne príklady výskumu z oblasti pedagogiky, sociológie, etnológie a práva. Prezentácie výskumníčok a výskumníkov z rôznych fakúlt Univerzity Komenského doplní aj vystúpenie Barbory Holubovej z CELSI, ktorá priblíži, prečo je kvantitatívna rodová analýza viac ako len sčítanie žien. Popoludňajší blok sa sústredí na výskumy, ktoré analyzujú, či navrhujú riešenia pre verejné politiky. Okrem prezentácii ponúkne podujatie priestor aj pre diskusiu o prezentovanom výskume a možných výskumných spoluprácach.

Podujatie je otvorené zamestnanectvu UK aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o rodovo citlivý a rodovo orientovaný výskum.

Registrovať na podujatie sa môžete do 27. januára 2023 prostredníctvom online formulára.

Podujatie je súčasťou aktivít realizovaných v rámci implementácie Plánu rodovej rovnosti pre UK a  je podporené z projektu Equal4Europe, financovaného z programu Horizont 2020. Podujatie organizačne zabezpečuje Centrum rodových štúdií Filozofickej fakulty UK.

 

Program

Rodová perspektíva naprieč disciplínami (9.00 - 12.30 hod.)

9.00 - 9.10 hod.
Otvorenie
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

9.10 - 9.30 hod.
Metodologické aspekty kvantitatívnej rodovej analýzy - viac ako sčítanie žien
Mgr. Barbora Holubová, PhD., Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI)

9.30 - 9.50 hod.
Ženy a dievčatá v časoch socializmu na Slovensku a v Maďarsku
Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.

9.50 - 10.10 hod.
Rodové aspekty alternatívnej spirituality
Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

10.10 - 10.30 hod.
Gender a matematická úzkosť u detí mladšieho školského veku
Mgr. Robert Osaďan, PhD.

10.30 - 11.00 hod.
Prestávka

11.00 - 11.20 hod.
Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva
Mgr. Silvia Dončevová PhD.

11.20 - 11.40 hod.
Výskum organizačnej klímy a vyrovnávania sa so sexuálnym obťažovaním v zamestnaní
Mgr. Veronika Valkovičová, PhD.

11.40 - 12.00 hod.
Právnické profesie - vzor rodovej rovnosti?
JUDr. Mária Havelková, PhD.

12.00 - 12.30 hod.
Trans-identita pri maloletých. Etické a právne aspekty spojené s informovaným súhlasom
prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. a JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

12.30 - 13.30 hod. Obed

Rod a verejné politiky (13.30 - 15.30 hod.)

13.30 - 13.50 hod.
Môžu preferenčné hlasy uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky?
Doc. PhDr. Oľga Gyarfasová, PhD.

13.50 - 14.10 hod.
Rodové rozpočtovanie ako inovácia v rozpočtovaní miestnych samospráv
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

14.10 - 14.30 hod.
Politická komunikácia počas pandémie vo feministickej perspektíve
Mgr. MA Zuzana Maďarová, PhD.

14.30 - 14.50 hod.
Ako zmerať, či rodinná politika funguje?
M.A. Sofia Trommlerová, PhD.

14.50 - 15.30 hod.
Diskusia a záver

Na stiahnutie:

Program
Leták