100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Pedagogická fakulta UK13. 05. 2019

V roku 1930 vznikla v Bratislave Štátna pedagogická akadémia prvá svojho druhu v celej ČSR. Riaditeľom sa stal Jozef Hendrich. Dňa 9. 4. 1946 prijalo Národné...

Zo spomienok prof. Kristiana Hyneka, prvého rektora UK13. 05. 2019

„Zúčastnil jsem se ovšem hodně činně založení Komenského university, ale ve skutečnosti jsem pouze pomáhal sklízeti ovoce vzešlé z práce jiných. Myslím, že,...

Prírodovedecká fakulta UK13. 05. 2019

Už v roku 1921/1922 sa na Filozofickej fakulte UK začala prednášať geografia. Hneď nasledujúci rok vznikol na FiF UK Geografický ústav. V roku 1939 vznikli...

Z histórie Filozofickej fakulty UK13. 05. 2019

Dňa 14. 9. 1921 boli dekrétmi prezidenta republiky vymenovaní prví deviati riadni profesori Filozofickej fakulty UK (FiF UK): Josef Hanuš – dejiny českej...

Tri auly Univerzity Komenského09. 05. 2019

Prvá univerzitná aula (Malá aula; 1919 – 1925) sídlila v historickej budovej zo začiatku 17. storočia na Kapitulskej ulici 1 v blízkosti Domu sv. Martina, kde...

Najdlhšia fáza ideologizácie a zásahov do akademických...09. 05. 2019

UK ju zažila po roku 1948, keď v Československu začala vláda komunistickej strany, ktorá trvala až do novembra 1989. Pokusy o reformu socialistického zriadenia...

Ľudáckemu režimu nevyhovoval názov univerzity09. 05. 2019

Obdobie, v ktorom Univerzita Komenského doposiaľ pôsobila, bolo naplnené významnými historickými, ba často až dramatickými zmenami, ktoré sa odrazili na jej...

Vznik Právnickej fakulty UK09. 05. 2019

Právnická fakulta UK (PraF UK) bola zriadená zákonom č. 375/1919 Sb. o zriadení Československej štátnej univerzity. Ako prvá fakulta zo štyroch zakladajúcich...

Študenti v roku 1919/192009. 05. 2019

Na štúdium na LF UK nastúpilo v prvom školskom roku 1919/1920 v zimnom semestri 144 študentov (z toho 5 žien), v letnom semestri nastúpilo 187 študentov (z...

Reč rektora prof. Dr. Augustína Rátha pri zahájení...09. 05. 2019

„A tu sa vraciam k otázke morálky v právnom živote. Dnešný život a svetové názory, ktoré sa v ňom uplatňujú, požadujú prerod, očistu. Jasný obraz čistej pravdy...