Z histórie Filozofickej fakulty UK


13. 05. 2019 18.50 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dňa 14. 9. 1921 boli dekrétmi prezidenta republiky vymenovaní prví deviati riadni profesori Filozofickej fakulty UK (FiF UK): Josef Hanuš – dejiny českej literatúry, Jan Heidler – všeobecné dejiny novoveké, Karel Chotek – všeobecný národopis, Dobroslav Orel – hudobná veda, Albert Pražák – dejiny novšej českej a slovenskej literatúry, Jozef Škultéty, jediný Slovák – literárna veda, literárna história, Miloš Weingart – jazykoveda, slovanská jazykoveda a Milan Hodža – novoveké dejiny slovanské. Hodža sa však funkcie profesora neujal. Dekanom sa stal prof. Josef Hanuš, prodekanom prof. Jozef Škultéty, prof. Milan Hodža bol zvolený do akademického senátu. Dekanát FiF sídlil na Františkánskom námestí 1.

13. marca 2019 bol v Aule UK slávnostne inaugurovaný za dekana FiF UK pán prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu
- Tim Weiner, novinár, držiteľ Pulitzerovej ceny
- Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady
- japonský princ s princeznou Akišino

...dňa 14. októbra 2015 na pôde Viedenskej univerzity slávnostne otvorili spoločný magisterský študijný program „Physics of the Earth“ (fyzika Zeme). Študenti tohto programu budú súčasne študentmi oboch univerzít – slovenskej i rakúskej.