Grant postdoktoranda UK (GUKPOST)

GUKPOST 2024

SK

Grant postdoktoranda UK (GUKPOST) na obdobie postdoktorandského pobytu od 1.10.2024 do 30.9.2025

Pre postdoktorandské pobyty UK 2024-2025 Univerzita Komenského v Bratislave vypisuje Granty postdoktorandov UK (GUKPOST) v zmysle výzvy Early stage granty z Plánu obnovy, link výzvy: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

„Cieľom výzvy je podporiť štartovacími grantmi – Early stage granty (ďalej len „ESG“), doktorandov a začínajúcich výskumníkov, a to prostredníctvom podpory interných inštitucionálnych schém na vysokých školách a Slovenskej akadémii vied.“

Pod postdoktorandom UK sa rozumie postdoktorand v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2024

Základné informácie a podmienky na podanie žiadosti GUKPOST 2024, vyplývajúce z ESG.

Webová stránka UK na podávanie žiadostí GUKPOST 2024 je: https://kmn.sk/GUKPOST (Otvorenie webovej stránky na podávanie žiadostí GUKPOST 2024 je plánované od 27.5.2024 do 23.6.2024).

Hodnotiace kritéria žiadosti o GUKPOST 2024.

 

EN

Grant of Postdoctoral Student of CU (GUKPOST) for the period of postdoctoral stay from 1.10.2024 to 30.9.2025

For postdoctoral stays of Comenius University 2024-2025, Comenius University in Bratislava announces Grants of Postdoctoral Students of Comenius University (GUKPOST) in accordance with the call Early stage grants from the Recovery Plan, link of the call: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

"The aim of the call is to support PhD students and early-stage researchers with start-up grants – Early stage grants (ESGs) by supporting internal institutional schemes at universities and the Slovak Academy of Sciences."

CU postdoc means postdoctoral student in accordance with Internal Regulation No. 4/2024

ESG-based basic information and conditions for applying for GUKPOST 2024.

The UK GUKPOST 2024 application website is: https://kmn.sk/GUKPOST (The GUKPOST 2024 application website is scheduled to open from 27.5.2024 to 23.6.2024).

Evaluation criteria of the GUKPOST 2024 application.