Ubytovanie v akad. roku 2024/2025

Základné informácie týkajúce sa ubytovacieho procesu

Podávanie žiadostí o ubytovanie bude aj v tomto akademickom roku možné prostredníctvom ubytovacieho systému. Týmto procesom Vás prevedie Sprievodca ubytovacím procesom. Následne samotný výber izby bude prebiehať v systéme pre výber lôžka. O sprístupnení jednotlivých systémov budeme včas informovať na tejto stránke. 

Ubytovací proces sa riadi nasledovnými dokumentmi:

Smernica ubytovacieho procesu 2024/2025

Príloha č. 1 - Podrobnosti o podmienkach ubytovania žiadateľov so špecifickými potrebami

Príloha č. 2 - Bodovanie kritéria kvality a sociálnej situácie žiadateľa

Príloha č. 3 - Vzory oznámení o pridelení ubytovania

Príloha č. 4 - Harmonogram ubytovacieho procesu 2024/2025

Konkrétne termíny pre akademický rok 2024/25 nájdete v harmonograme ubytovania.

Dôležité termíny ubytovacieho procesu

Do 31.5. 2024 - Pokračujúci študent so špecifickými potrebami oznámi záujem o stabilizáciu lôžka na CPŠ.

Do 10.6. 2024 - Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na pridelenie bodov za aktivity.

Do 10.6. 2024 - Žiadateľ so špecifickými potrebami dodá na CPŠ údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP.

Od 11.7.2024 8:00 do 19.7. 2024 23:59 - Podávanie žiadostí o ubytovanie a úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi.

Dňa 31.7.2024 - Zverejnenie poradovníka žiadateľov o ubytovanie v elektronickom systéme.

Dňa 1.8.2024 -  Kapacitné testy elektronického systému v spolupráci s používateľmi ("Trenažér ubytovania").

Dňa 05. 08. 2024 sa spúšťa výber izieb žiadateľmi – rozubytovanie v nasledovných termínoch:

1. deň – 5.8.2024 (9:00 - 20:00) doktorandi
2. deň - 6.8.2024 (9:00 - 20:00) doktorandi, pokračujúci žiadatelia 1. skupiny, žiadatelia so ŠP
3. deň - 7.8.2024 (9:00 - 20:00) doktorandi, pokračujúci žiadatelia z 1. a 2. skupiny, žiadatelia so ŠP
4. deň - 8.8.2024 (9:00 - 20:00) doktorandi, pokračujúci žiadatelia, žiadatelia so ŠP a prijatí uchádzači
5. deň - 12.8.2024 (9:00 - 17:00) sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar v poradovníkoch

Dňa 19.8. 2024 – Odoslanie oznámenia o pridelení ubytovania všetkým študentom a doktorandom (vrátane zmiešaného ubytovania).

Hlavné zmeny tohtoročného ubytovacieho procesu

  • kapacity na ubytovacích zariadeniach v Bratislave pre prichádzajúcich študentov na mobility ako Erazmus+ a iné sú zrušené
  • stabilizácie a výber izby na blokoch VBA a VBB nebudú možné z dôvodu rekonštrukcie,
  • prvý deň výberu izby bude prístupný len pre doktorandov,
  • študenti so špecifickými potrebami si budú izbu vyberať druhý deň spolu s 1. tretinou súčasných študentov z poradovníkov,
  • tretí deň si bude vyberať 2. a 3. tretina súčasných študentov z poradovníkov,
  • zahraniční študenti budú zaradení do výberu izby podľa rovnakých kritérií ako slovenskí študenti - garancia ubytovania pre súčasných zahraničných študentov už neplatí.

Doplňujúce informácie

Stabilizácie

Stabilizácie izieb v elektronickom systéme sú stiahnuté ku dňu 4. 4. 2024.

Z dôvodu zmeny kapacitnej príslušnosti sa ruší možnosť stabilizovať žiadateľov o ubytovanie na nasledujúcich kapacitách na Družbe:

D1 - 219, 220, 221, 222, 223 a 224, D2 - 4, 5, 6, 1009, 1011

IDS BK: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie, ale sú v dosahu IDS BK, budú vyradení z poradovníka, a teda nebudú mať pridelené ubytovanie.
Mapa zón IDS BK pre overenie Vášho trvalého bydliska, či nie je v dosahu IDS BK.

Študenti so špecifickými potrebami

Žiadateľom so špecifickými potrebami bude ubytovanie pridelené po dohode s CPŠ alebo sa zaradia do 2. skupiny výberu izby.
Podrobnejšie informácie nájdete tiež na web stránke pre študentov so ŠP.

Preddavok na kauciu, bytné

Preddavok na kauciu platia len novoprijatí študenti. Úhrada poštovou poukážkou nebude  akceptovaná pre zdĺhavý proces realizácie a identifikácie platby zo strany Slovenskej pošty.
Preddavok na kauciu je možné vrátiť len v prípade, že do termínu 19. 7. 2024 uchádzač o ubytovanie zruší svoju žiadosť o ubytovanie v ubytovacom systéme ubytovanie.uniba.sk a e-mailovo kontaktuje koordinátora pre ubytovanie.
Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že účet, na ktorý ste platili kauciu počas ubytovacieho procesu neslúži na platenie bytného. Bytné je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií, ktoré nájdete vo vyrozumení o pridelení ubytovania.

Výber izby

Žiadateľ, ktorý si do 8. 8. 2024 do 19:59:59 nevytvorí rezerváciu stráca nárok na ubytovanie. 12. 8. 2024 sa posunie čiara v poradovníku o počet miest, tomuto zodpovedajúci. Následne bude žiadateľom, ktorí sa dostatočne dostali nad čiaru umožnené vybrať si izbu z voľnej kapacity. Pri tomto výbere izby je žiadateľovi k dispozícii všetka vtedy voľná kapacita (s prihliadnutím na pohlavie), bez ohľadu na fakultnú príslušnosť.

Zmiešané ubytovanie

Žiadosti o zmiešané ubytovanie študentov sa vyhodnocujú najskôr jednotlivo – obaja z dvojice sa musia umiestniť vo svojom fakultnom poradovníku nad čiarou. Následne poradie v poradovníku pre zmiešané ubytovanie sa získa súčtom bodového zisku dosiahnutého každým z dvojice žiadajúcich študentov.

 

V prípade otázok týkajúcich sa ubytovacieho procesu (od podávania žiadostí, platby predkaucií po výber izby a vyrozumenia) neváhajte kontaktovať Centrum podpory informačných technológií - CEPIT. Iné otázky (letné ubytovanie, ceny, platby bytného...) prosím smerujte priamo na ubytovacie oddelenie konkrétneho internátu. 

V rámci ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa iných osôb poskytované nebudú.

Nápomocná Vám môže byť aj sekcia Často kladených otázok.