Ubytovanie v akad. roku 2023/2024

Ubytovanie v akademickom roku 2023/2024

Podávanie žiadostí o ubytovanie bude aj tento akademický rok možné pomocou ubytovacieho systému. Samotný výber izby bude prebiehať cez iný systém. O sprístupnení  jednotlivých systémov  vás budeme včas informovať na tejto stránke.

Aktualizované plné znenie smernice o ubytovaní vrátane všetkých príloh bude k dispozícii na tejto stránke v priebehu mesiaca máj. V tom čase pribudne na tejto stránke aj sekcia FAQ – často kladené otázky k ubytovaciemu procesu.

Konkrétne termíny ubytovacieho procesu nájdete v harmonograme ubytovania.

Dôležité termíny ubytovacieho procesu

V prípade, že požadujete pridelenie bodov za aktivity (v súlade s vnútorným predpisom vašej fakulty) alebo v prípade žiadateľov so špeciálnymi potrebami aj údaje o osobnom asistentovi žiadateľa,  je nevyhnuté relevantné doklady predložiť fakultnému referentovi pre ubytovanie do 9. 6. 2023.

Od 14.7. 2023 8:00 do 20.7. 2023 23:59 – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIDELENIE UBYTOVANIA

Do 21.7.2022 povinnosť uhradiť preddavok na kauciu prijatými uchádzačmi. (Najneskôr do 25.7.2023 musí byť platba pripísaná na účet RUK).

Dňa 27. 7. 2023 - zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme.

Od 01. 08. 2023 sa spúšťa výber izieb žiadateľmi – rozubytovanie v nasledovných termínoch:

1. deň – 1.8.23 (9:00 – 20:00)

žiadatelia z prvej skupiny, žiadatelia so ŠP, doktorandi

2. deň – 2.8.23 (9:00 – 20:00)

žiadatelia z prvej a druhej skupiny

3. deň – 3.8.23 (9:00 – 20:00)

žiadatelia z prvej, druhej a tretej skupiny

4. deň – 4.8.23 (9:00 – 20:00)

žiadatelia všetkých skupín a prijatí uchádzači

5. deň – 8.8.23 (9:00 – 17:00)

sprístupnenie neobsadenej kapacity po posune čiar v poradovníkoch

 

Dňa 16.8. 2023 – odoslanie vyrozumení o pridelení ubytovania všetkým skupinám.

Doplňujúce informácie

IDS BK: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie, ale sú v dosahu IDS BK, budú vyradení z poradovníka, a teda nebudú mať pridelené ubytovanie.
Mapa zón IDS BK pre overenie Vášho trvalého bydliska, či nie je v dosahu IDS BK.

 

Študenti so špecifickými potrebami

Žiadateľom so špecifickými potrebami (ŠP), evidovaných na CPŠ UK v zozname študentov so ŠP, bude pridelené ubytovanie prednostne a budú začlenení do 1. skupiny pre výber izby.

Podrobnejšie informácie nájdete tiež na web stránke pre študentov so ŠP.

 

Preddavok na kauciu, bytné

Preddavok na kauciu platia len novoprijatí študenti. Úhrada poštovou poukážkou nebude  akceptovaná pre zdĺhavý proces realizácie a identifikácie platby zo strany Slovenskej pošty.

Preddavok na kauciu je možné vrátiť len v prípade, že do termínu 20. 7. 2023 uchádzač o ubytovanie zruší svoju žiadosť o ubytovanie v ubytovacom systéme ubytovanie.uniba.sk a e-mailovo kontaktuje prorektorku pre vzdelávanie a sociálne veci.

Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že účet, na ktorý ste platili kauciu počas ubytovacieho procesu neslúži na platenie bytného. Bytné je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií, ktoré nájdete vo vyrozumení o pridelení ubytovania.

 

Výber izby

Žiadateľ, ktorý si do 4. 8. 2023 do 19:59:59 nevytvorí rezerváciu stráca nárok na ubytovanie. 8. 8. 2023 sa posunie čiara v poradovníku o počet miest, tomuto zodpovedajúci. Následne bude žiadateľom, ktorí sa dostatočne dostali nad čiaru umožnené vybrať si izbu z voľnej kapacity. Pri tomto výbere izby je žiadateľovi k dispozícii všetka vtedy voľná kapacita (s prihliadnutím na pohlavie), bez ohľadu na fakultnú príslušnosť.

 

Stabilizácie

Stabilizácie izieb v elektronickom systéme sú stiahnuté ku dňu 4. 4. 2023.

 

Zmiešané ubytovanie

Žiadosti o zmiešané ubytovanie študentov sa vyhodnocujú najskôr jednotlivo – obaja z dvojice sa musia umiestniť vo svojom fakultnom poradovníku nad čiarou. Následne poradie v poradovníku pre zmiešané ubytovanie sa získa súčtom bodového zisku dosiahnutého každým z dvojice žiadajúcich študentov.

 

Rekonštrukcie

V akademickom roku 2023/2024 na internátoch prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie, preto sú ubytovacie kapacity výrazne znížené. V prípade, že sa nebudete vedieť pri podávaní žiadosti stabilizovať na izbe, je pravdepodobné, že vaša izba je v rekonštrukcii, alebo sa zmenilo jej vyčlenenie.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ubytovania neváhajte kontaktovať Centrum podpory informačných technológií - CEPIT.

V rámci ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa iných osôb poskytované nebudú.