Ubytovanie v akad. roku 2022/2023

Rovnako ako v minulom akademickom roku je aj tento rok možné podávať žiadosť o ubytovanie pomocou ubytovacieho systému.

Z technických dôvodov sa ale ubytovací proces pre študentov a študentky so špecifickými potrebami a pre žiadateľov a žiadateľky o partnerské ubytovanie zásadne mení, venujte prosím zvýšenú pozornosť štúdiu smernice a harmonogramu.

Poverenia na výber izby taktiež z technických príčin nebudú umožnené.

Mení sa aj proces výberu izby. O zmenách vás budeme informovať na tejto stránke.

 

Link na rezerváciu izby:  https://liveuniba.sharepoint.com/sites/UKUbytovanie

Upozornenie: Na prihlásenie do systému používajte výhradne univerzitný e-mail, nie súkromný!

<output>

 

Návod na výber izby pre akademický rok 2022/2023

Ďakujeme Vám za pomoc a prihlásenie sa do trenažéra dňa 4.8.2022.

V piatok 5.8.2022 od 12:00 do 12:30 hod. si môžete vyskúšať ešte raz ako funguje nový rozubytovací systém. Tí, ktorí tak vykonali už vo štvrtok 4.8.2022 a skúsili si rezervovať nejakú izbu, si môžu rezerváciu zrušiť a vybrať si inú izbu. Každý pokus o rezerváciu izby nám pomôže vyladiť nastavenia systému.

Upozorňujeme, že trenažér slúži len na testovanie. V žiadnom prípade Vám vybraná izba nebude pridelená. Reálny výber izby sa uskutoční podľa harmonogramu.

</output>

 

Návod na výber izby pre akademický rok 2022/2023

 

POZOR! Všetky rezervácie urobené v starom systéme eUbytovanie, sú neplatné! Rezervácie na izbu sú platné len cez nový systém (link uvedený vyššie).

 

Ďakujeme Vám za pomoc a prihlásenie sa do trenažéra dňa 4.8.2022 a 5.8.2022!

Zároveň upozorňujeme, že trenažér slúži len na testovanie. V žiadnom prípade Vám vybraná izba nebude pridelená. Reálny výber izby sa uskutoční podľa harmonogramu:

- 1. deň – od 09.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre pokračujúcich študentov 1. časť a doktorandov
- 2. deň – od 10.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre pokračujúcich študentov 1. a 2. časť, doktorandov a študentov so špeciálnymi potrebami
- 3. deň – od 11.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre pokračujúcich študentov 1., 2. a 3. časť, doktorandov a študentov so špeciálnymi potrebami
- 4. deň – od 12.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre všetkých prijatých a pokračujúcich študentov, doktorandov a študentov so špeciálnymi potrebami
- 5. deň – od 16.08.2022 09:00:00 do 16.08.2022 19:59:59 – sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar v poradovníkoch
- 23.08.2022 – odoslanie vyrozumení žiadateľom

Sprievodca ubytovacím procesom pre akademický rok 2022/2023 (.pdf, 1019 kB)


Plné znenie ubytovacej smernice (Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4) o ubytovaní vrátane všetkých príloh je k dispozícii na stránke s vnútornými predpismi pre sociálnu oblasť.

Konkrétne termíny pre akademický rok 2022/23 nájdete v harmonograme ubytovania.

O sprístupnení  systému vás budeme včas informovať na univerzitných stránkach.

Ak si potrebujete overiť, či je Vaše trvalé bydlisko v dosahu integrovanej dopravy, mapu zón IDSBK nájdete tu.

Novoprijatí študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie a zaplatili predkauciu, ale sú v dosahu IDSBK a nemajú výnimku od dekana fakulty, nebudú zaradení do poradovníka, a teda nebudú mať pridelené ubytovanie.

Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že účet, na ktorý ste platili kauciu počas ubytovacieho procesu neslúži na platenie bytného. Bytné je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií, ktoré nájdete vo vyrozumení o pridelení ubytovania.

Preddavok na kauciu:

Prijatí uchádzači, ktorí žiadajú o ubytovanie na ubytovacej kapacite UK, majú povinnosť uhradiť preddavok na kauciu najneskôr do 26.7.2022 (dôležitý je dátum pripísania na účet).
Preddavok na kauciu je možné vrátiť len v prípade, že do termínu B3a Harmonogramu ubytovacieho procesu uchádzač o ubytovanie zruší svoju žiadosť o ubytovanie v ubytovacom systéme ubytovanie.uniba.sk a e-mailom kontaktuje prorektorku pre vzdelávanie a sociálne veci.

 

Stabilizácie:

V akademickom roku 2022/2023 na internátoch prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie (napr. celý blok VBA na Mlynoch), časť kapacity je stále vyčlenená pre COVID izolácie. V prípade, že sa nebudete vedieť stabilizovať na izbe, je pravdepodobné, že vaša izba sa vyčlenila do jednej z týchto kapacít.

 

Partnerské ubytovanie:

Uchádzači, ktorí si žiadali o partnerské ubytovanie, musia spĺňať nasledovné podmienky:

1.) každý z partnerov musí mať dostatočný počet bodov na to, aby sa dostal nad čiaru vo fakultnom poradovníku pri pridelení ubytovania

2.) bodový súčet oboch partnerov musí byť v takej výške, aby sa v poradovníku partnerského ubytovania dostali nad čiaru (t.j. v prípade internátu Mlyny je na partnerské ubytovanie vyčlenených 107 izieb, teda prvých 107 párov bude oslovených na pridelenie partnerského ubytovania)

Dňa 1.8.2022 budú zverejnené fakultné poradovníky. Zároveň internáty dostanú informáciu o žiadateľoch o partnerské ubytovanie.

Tí, ktorí sa v partnerskom poradovníku dostanú nad čiaru, budú oslovení priamo internátom. V prípade, že o partnerské ubytovanie uchádzači už nebudú mať záujem, automaticky strácajú nárok na ubytovanie.

Tí, ktorí sa v partnerskom poradovníku dostanú pod čiaru, teda partnerské izby už nebudú k dispozícii, budú automaticky zaradení do fakultných poradovníkov na výber izby.


Študenti so špecifickými potrebami

Podrobné informácie vrátane informácií zo smernice

Žiadosť o prednostné ubytovanie z kapacity pre žiadateľov so špecifickými potrebami je možné podávať od 15. 06. 2022 do 30. 06. 2022 na tomto linku Žiadosť o ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami.

Prijatí uchádzači majú povinnosť uhradiť preddavok na kauciu do 26. 7. 2022.

V prípade ak ste držitelom preukazu ŤZP a budete ubytovaný s asistentom, vyplňte tlačivo o splnomocnení asistenta.

Dôležité termíny ubytovacieho procesu 2022/2023

Míľnik / aktivita Dátum
Dodanie podkladov pre pridelenie bodov za aktivity na študijné oddelenie fakulty žiadateľa/žiadateľky o ubytovanie: do 10. 06. 2022

Podávanie žiadostí prijatých uchádzačov/uchádzačiek a súčasných študentov/študentiek o pridelenie ubytovania:

15. 07. 2022 – 26. 07. 2022

Povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi:

do 26. 07. 2022 (vrátane)

Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme:

01. 08. 2022