Štipendiá

Štipendiá

Univerzita Komenského v zmysle § 95 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje študentom  štipendiá
a) z prostriedkov štátneho rozpočtu
b) z vlastných zdrojov

Základné náležitosti o poskytovaní štipendií zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov sú uvedené v Štipendijnom poriadku UK.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa poskytuje sociálne štipendium (Vyhláška MŠ SR 102/2006 Z.z.  o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášok č. 396/2008 Z. z a 227/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2012.)

Štipendium zo štátneho rozpočtu sa poskytuje len študentom v dennej forme štúdia.

Štipendiá z vlastných zdrojov sa rozdeľujú na:
1. jednorazové
2. pravidelné