FAQ - Často kladené otázky

Kontakty – na koho sa môžem obrátiť v rôznych situáciách:

Mám problém s podaním žiadosti, s výberom izby alebo iný problém na portáli ubytovania

Môžete kontaktovať CePIT

 

Som študent so špecifickými potrebami a potrebujem pomôcť s ubytovacím procesom.

Môžete kontaktovať CPŠ:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.elena.mendelovarec.uniba.sk, 02/90102068

PaedDr. Mária Ježíková, maria.jezikovauniba.sk, 02/90102019

 

Nemám správne pridelené body za aktivity / chýbajú známky alebo predmety v mojej žiadosti / mám nesprávny VŠP v žiadosti

S týmto problémom pomôže študijný referent vašej fakulty.

 

Chcem, aby mi bol vrátený preddavok na kauciu

Žiadosť o vrátenie preddavku na kauciu z dôvodu mylnej platby, neskorého zaplatenia alebo stiahnutia žiadosti o ubytovanie posielajte z Vášho univerzitného emailového konta spolu s výpisom/identifikáciou platby na mail koordinator.ubytovanieuniba.sk

Predkaucia sa vráti všetkým uchádzačom, ktorí sú v dosahu IDS BK a nedostali výnimku od dekana.

 

Mám otázky k ubytovaciemu procesu

Ak odpoveď nie je v žiadnej odpovedi z nižšie uvedených, kontaktujte CePIT

Chcem ubytovanie - podávanie žiadostí

Ako získam ubytovanie na UK?

Približne v polovici júla (pozri harmonogram) je možné podať si žiadosť o ubytovanie na nasledujúci akademický rok na webe: https://ubytovanie.uniba.sk/. Túto možnosť majú všetci novoprijatí aj pokračujúci študenti či doktorandi.

Ak tento termín premeškáte alebo nezískate ubytovanie v ubytovacom procese, môžete si podať dodatočnú žiadosť priamo na internát. Je potrebné riadiť sa pokynmi jednotlivých internátov, ktoré budú zverejnené na ich webových sídlach.

 

Aké sú internáty UK?

Univerzita Komenského poskytuje ubytovanie v týchto ubytovacích zariadeniach:

Mlyny UK

 • Výškové bloky – blok A a blok B. tzv. Štúrak (momentálne v rekonštrukcii)
 • Átriové domky – štvorpodlažné budovy s terasovitým charakterom, navzájom prepojené.
 • Manželské internáty

Družba UK

Študentský domov Lafranconi situovaný v objekte FTVŠ

Vysokoškolský internát JLF UK v Martine

 

Za akých podmienok môžem získať ubytovanie ako študent UK?

som novoprijatý – máte nárok na ubytovanie vždy, ak bývate mimo dosahu IDS BK, prípadne ste dostali výnimku od dekana. Musíte si včas podať žiadosť a zaplatiť preddavok na kauciu.

som pokračujúci – nárok na ubytovanie máte, ak bývate mimo dosahu IDS BK alebo máte výnimku od dekana a zároveň sa v poradovníku umiestnite „nad čiarou“, teda máte dostatok bodov. Musíte si včas podať žiadosť. Preddavok na kauciu neplatíte - v špecifických prípadoch systém vyzve k platbe.

som doktorand - nárok na ubytovanie máte, ak bývate mimo dosahu IDS BK alebo máte výnimku od dekana. Musíte si včas podať žiadosť. Preddavok na kauciu neplatíte.

som zahraničný - nárok na výber izby v ubytovacom procese máte, ak si včas podáte žiadosť a umiestnite sa v poradovníku nad čiarou. Ak ste novoprijatý, musíte si podať žiadosť, včas zaplatiť preddavok na kauciu a ubytovanie máte isté.

 

Aké mám možnosti získať ubytovanie ak som žiadateľ so špecifickými potrebami (ZŤP/ŠŠP)?

Žiadatelia so špecifickými potrebami sú v rámci procesu ubytovania delení na dve skupiny. Môžete sa  počas mája dohodnúť s CPŠ UK, či Vám bude izba pridelená na základe vašich potrieb, alebo sa zaradíte do druhej skupiny a pôjdete do výberu izby s ostatnými študentami.

 

Som zahraničný žiadateľ - čo by som mal splniť aby som získal ubytovanie?

Rovnako ako ostatní musíte byť evidovaný ako prijatý uchádzač alebo pokračujúci študent. Ako prijatý uchádzač máte právo na výber izby, stačí si podať žiadosť a včas zaplatiť preddavok na kauciu. Ako pokračujúci študent si môžete podať žiadosť a zaradíte sa do poradovníka podľa kritéria kvality. Ak sa umiestnite pod čiarou, môžete si podať žiadosť po skončení ubytovacieho procesu priamo na konkrétnom internáte. 

 

Kedy na ubytovanie nemám nárok?

 • pokiaľ bývate v dosahu IDS BK a nedostali ste výnimku od dekana
 • keď ste porušili v súčasnom akademickom roku zmluvné podmienky – internát Vás vylúčil
 • keď sa v poradovníku nachádzate pod čiarou (nejdete do výberu izby, ale môžete skúsiť žiadosť cez internát)
 • nie ste ku dňu podávania žiadostí evidovaný ako prijatý uchádzač alebo riadny študent

 

Kedy sa podávajú žiadosti o ubytovanie v ubytovacom procese?

Žiadosti sa zvyčajne začínajú podávať v polovici júla. Je potrebné si pozrieť presný dátum v harmonograme pre súčasný akademický rok.

 

Nestihol som uhradiť preddavok na kauciu, čo mám robiť?

Môžete si podať dodatočnú žiadosť o ubytovanie podľa pokynov konkrétneho ubytovacieho zariadenia.

 

Nie som prvák, musím platiť predkauciu po podaní žiadosti, aby bola moja žiadosť platná?

Po podaní žiadosti sa v systéme zobrazia alebo nezobrazia inštrukcie k platbe. Podľa toho budete vedieť, či je potrebné platiť.

 

Čo je IDS BK a aký význam má pri zadávaní žiadosti?

Integrovaný dopravný systém Bratislaveksého kraja (IDS BK) je systém, ktorý má zatraktívniť a zjednodušiť verejnú dopravu v rámci Bratislavského kraja. Ak bývate na adrese v dosahu IDS BK (platí iba pre Slovensko), nemáte podľa smernice nárok na ubytovanie na internáte, keďže máte do školy pomerne blízko a uvoľní sa tak miesto pre tých, ktorí by dochádzali dlhšie.

 

Ako môžem získať výnimku od dekana?

Ak bývate v dosahu IDS BK a ste v zložitej sociálnej situácii, alebo máte zdravotné problémy, či iný vážny dôvod, prečo by ste potrebovali internát, môžete požiadať priamo dekana s objasnením svojej situácie. Dajte však pozor, aby ste získali výnimku do konca obdobia podávania žiadosti.

 

Ako sa počíta VŠP?

V hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov, ktoré si študent zapísal za dané obdobie (viac tu). Pre potreby ubytovania sa do výpočtu Kritéria kvality nezapočítavajú niektoré predmety. (viac v ďalšej otázke)

 

Počítajú sa do Kritéria kvality aj predmety z mobility?

Podľa smernice sa nezapočítavajú predmety z letnej mobility, predmety štátnej skúšky aktuálneho akademického roku, ani predmety hodnotené po ukončení skúškového obdobia.

 

Prečo mám v AiS2 iné VŠP ako v E-ubytovaní?

Pre potreby ubytovania sa nezapočítavajú do krotéria kvality predmety z letnej mobility, ani predmety štátnej skúšky aktuálneho akademického roku.

 

Čo je „kritérium kvality“?

Keďže pokračujúci študenti nemajú garantované ubytovanie, zoraďujú sa do fakultného poradovníka. Kritérium kvality je prepočet ich VŠP na body.

 

Za aké aktivity môžem získať body, aby som sa umiestnil vyššie v poradovníku?

Túto informáciu sa dozviete v Smernici dekana svojej fakulty. Všeobecne to je účasť na rôznych súťažiach, darovanie krvi, publikačná činnosť, a iné.

 

Čo je stabilizácia izby?

Stabilizácia izby je jednoduchý spôsob, ako si pokračujúci študent môže ponechať do nasledujúceho akademického roka izbu, na ktorej bol ubytovaný. Pokiaľ ste boli ubytovaný napr. na MIA-344 a nechcete ju zmeniť, postačí, ak si v žiadosti zakliknete, že si chcete izbu ponechať. Ak sa umiestnite v poradovníku nad čiarou, k výberu izby už nepristupujete. Stabilizáciu môžete zrušiť iba v termíne podávania žiadostí.

 

Môžem zrušiť stabilizáciu?

Stabilizáciu môžete zrušiť len v termíne podávania žiadostí tak, že zrušíte už podanú žiadosť a podáte novú.

 

Dokončil som bakalárske/magisterské štúdium na UK a som prijatý na ďalší stupeň štúdia na inej fakulte UK. Môžem si stabilizovať izbu?

Systém Vás vyhodnotí ako novoprijatého študenta, takže si budete vyberať izbu nanovo. 

 

Prestupujem na iný odbor v rámci fakulty a neukončil som bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium. Môžem si stabilizovať izbu?

Pokiaľ máte uznané predmety, ste pokračujúci študent a stabilizácia je možná.

 

Čo mám robiť, aby som budúci rok získal lepšiu izbu?

 • môžete zlepšiť svoje študijné výsledky, aby ste mali vyššie VŠP
 • môžete sa zúčastňovať aktivít, za ktoré dostanete dodatočné body
 • popredu si zistiť, ktoré izby sa vám páčia a pokúsiť sa vybrať z nich
 • pristúpiť k výberu izby hneď ako sa sprístupní

 

Nefunguje mi podávanie žiadosti – prečo?

Dôležité je, aby ste žiadosť podávali v správnom termíne. Ten sa dozviete v harmonograme ubytovacieho procesu.

Pokiaľ je správny termín na podávanie žiadostí a žiadosť vám nejde podať, môže byť problém v tom, že nie ste evidovaný ako študent (prijatý uchádzač/riadny študent), môžete mať prerušené štúdium, atď.

 

Pri podávaní žiadostí mi vypisuje, že nemám platný vzťah, čo mám robiť?

Ak máte prerušené štúdium, nemôžete si podať žiadosť o ubytovanie, keďže nemáte práva a povinnosti študenta.

Ak nastupujete do prvého ročníka bakalárskeho alebo magisterského štúdia, obráťte sa na študijné oddelenie.

 

Vo formulári žiadosti mám nesprávnu informáciu, čo mám robiť?

Označte informáciu ako nepravdivú (zaškrtnite „nie“). Študijný referent túto informáciu preverí a opraví. Pokiaľ máte chybu v študijných výsledkoch, do poznámky uveďte podrobnosti. To študijnému referentovi uľahčí prácu.

 

Označil som v žiadosti chybné údaje, ako rýchlo budú opravené?

Študijní referenti opravujú žiadosti priebežne. Je vhodné, aby ste svoju žiadosť skontrolovali deň po podaní. Skontrolované/opravené údaje budú v systéme označené zelenou farbou.

 

Mám nesprávne zapísané známky v tabuľke študijných výsledkov v žiadosti aj po tom čo mi študijný referent oznámil, že zmeny urobil. Čo mám robiť?

Pokiaľ študijný referent do poznámky uviedol, že hodnotenia opravil, urobil tak iba v AiS2, odkiaľ sa údaje sťahujú do systému pre podávanie žiadostí. Kontaktujte preto CePIT a oznámte, že potrebujete znova nahrať známky a prepočítať kritérium kvality v žiadosti. Správca systému tak urobí v čo najkratšom čase. Kritérium kvality sa prepočítava v nočných hodinách, takže zmena bude viditeľná nasledujúci deň.

 

Podal som si žiadosť, zaplatil včas predkauciu, ale nevidím napárovanú platbu a bojím sa, že sa to nestihne, čo mám robiť?

Zaplatiť je potrebné do konca obdobia podávania žiadostí, aby stihli peniaze prísť včas, pretože potom sa tvoria poradovníky z platných žiadostí. Platby sa párujú k žiadateľom o ubytovanie podľa: čísla účtu z ktorého platba prišla (túto informáciu uvádzate pri podávaní žiadostí), ďalej podľa variabilného symbolu - Vášho UOČ (univerzitné osobné číslo) a do poznámky odporúčame napísať Vaše meno. Ak nebude sedieť žiaden z týchto údajov, nie je možné platbu spojiť s konkrétnou osobou. 

Párovanie platieb po termíne tvorby poradovníkov je nemožné. Pokiaľ príde vaša platba neskoro, môžete požiadať o vrátenie a podať si žiadosť priamo na ubytovacom zariadení.

 

Kedy mám nárok na vrátenie preddavku na kauciu?

Pokiaľ chcete zrušiť svoju žiadosť o ubytovanie a získať späť preddavok na kauciu, môžete tak urobiť do termínu podľa harmonogramu.

 

Ako funguje zmiešané ubytovanie?

Zmiešané ubytovanie je určené pre dve osoby opačného pohlavia. Pri podávaní žiadosti sa pár dohodne, že chcú zmiešané ubytovanie, ktoré v žiadosti zaškrtnú a napíšu meno toho druhého. Body jedného i druhého sa posudzujú samostatne. Ak sa obaja vo fakultnom poradovníku dostanú nad čiaru, ich žiadosť o zmiešané ubytovanie je platná. Následne sa spraví poradovník partnerov. Počet izieb pre zmiešané ubytovanie je obmedzený, takže sa tiež musí určiť čiara. Tí, ktorí sa nedostanú nad čiaru budú rozpustení do fakultnej/medzifakultnej kapacity. Tým, ktorí zmiešané ubytovanie dostanú, bude pridelená izba.

 

Sme dvaja prijatí uchádzači (nemáme body) a chceme zmiešané ubytovanie. Ako sa umiestnime v poradovníku?

Ako prijatí uchádzači budete mať v partnerskom poradovníku súčet bodov 0, takže sa dostanete na koniec poradovníka. Ak sa nedostanete nad čiaru v poradovníku pre zmiešané ubytovanie, automaticky sa zaradíte späť do fakultného poradovníka a pôjdete do bežného výberu izby.

 

Sme brat a sestra a chceme bývať na zmiešanom ubytovaní, je to možné?

Ak si v žiadosti obaja vyberiete zmiešané ubytovanie a označíte jeden druhého ako spolubývajúceho, dostanete sa ako súrodenecký pár do výberu zmiešanej kapacity.

 

Som prerušený študent a chcem si podať žiadosť o ubytovanie

V období podávania žiadostí musí byť študent aktívny, pretože prerušený nemá vzťah s univerzitou. Systém nevie predvídať, či študent plánuje ukončiť prerušenie alebo nie a bude blokovať lôžko, ktoré by si mohol vybrať niekto iný. Takže ak nemáte platný vzťah s univerzitou v čase podávania žiadostí, nemáte nárok na ubytovanie. Môžete si podať žiadosť o ubytovanie priamo na internáte.

 

Podal som si žiadosť, ale už nemám záujem o bývanie na internáte, čo mám robiť?

Ak je termín podávania žiadostí, stačí žiadosť zrušiť. Ak svoju žiadosť zrušíte v termíne podávania žiadostí, predkaucia sa Vám na Vašu žiadosť vráti. Po tomto termíne už nárok na vrátenie predkaucie nemáte.
Ak ste pokračujúci študent, stačí zrušiť žiadosť v termíne podávania žiadostí. Ak je už po tomto termíne, stačí si nevybrať izbu vo výbere izby.

 

Zanechal som štúdium/bol som vylúčený zo štúdia, ale ihneď nastupujem na inú fakultu ako novoprijatý uchádzač. Môžem si stabilizovať izbu?

Ak máte status prijatý uchádzač, stabilizovať izbu si nemôžete.

 

Mám stabilizáciu, ale ocitol som sa v poradovníku pod čiarou. Dostanem izbu, ktorú som si stabilizoval?

Stabilizácia nie je rezervácia, iba vyjadruje záujem o rovnakú izbu ako minulý rok. Ak ste pod čiarou, stabilizácia sa ruší.

 

Pôvodne som bol pod čiarou, ale po posune som sa dostal nad čiaru. Platí moja stabilizácia zo žiadosti?

Stabilizácia sa po tvorbe poradovníkov potvrdí, alebo zruší. Takže po dodatočnom posune sa neobnovuje. Musíte si vybrať inú izbu.

 

Kde a kedy môžem vidieť, či mám stabilizáciu?

Pri podávaní žiadosti ako pokračujúci študent uvidíte číslo izby, na ktorej ste boli ubytovaný v čase zistenia stabilizácií (podľa harmonogramu bod A2). Môžete zakliknúť, že izbu chcete (máte záujem stabilizovať), alebo nechcete a budete si vyberať inú izbu.

Pokiaľ sa stane, že ste pokračujúci študent, ktorý už býva na internáte a systém Vám pri zadávaní žiadosti neponúka izbu na stabilizáciu, môže to byť z dôvodu, že izba, na ktorej ste bývali, prešla do rekonštrukcie alebo bolo zmenené jej vyčlenenie. Dôvodom môže byť aj to, že v čase, kedy boli brané záznamy o ubytovaných, ste neboli ubytovaný.

 

Môžem si ako končiaci Mgr. stabilizovať izbu, keď v nasledujúcom akademickom roku začínam doktorandské štúdium?

Pokiaľ ste boli v čase zberu stabilizácií ubytovaný, v žiadosti si budete môcť stabilizovať izbu.

 

Môžem si stabilizovať zmiešanú (partnerskú) izbu?

Áno, pokiaľ ste bývali na zmiešanej izbe spolu s partnerom/partnerkou, môžete si tú istú izbu stabilizovať a po podaní žiadosti napísať meno Vášho partnera/partnerky.

 

 

Poradovníky

Na čo slúži poradovník?

Poradovník v ubytovacom procese zabezpečuje roztriedenie študentov do skupín podľa kritérií uvedených v smernici k ubytovaciemu procesu. Každá skupina si vyberá izbu v určitý deň.

 1. deň si vyberajú izbu len doktorandi

 2. deň si vyberajú doktorandi + 1. tretina pokračujúcich a žiadatelia so ŠP

 3. deň si vyberajú študenti z 1. a 2. dňa + zbytok pokračujúcich 

 4. deň si vyberajú novoprijatí a študenti predchádzajúcich skupín

 5. deň si na zostávajúcej kapacite vyberajú izbu študenti, ktorí sa dostali nad čiaru po posune.

 

Ako sú tvorené poradovníky?

Keďže študentov je viac než lôžok, ktoré fakulta dostane, je nutné nejako určiť, ktorí študenti budú mať nárok získať ubytovanie. Súčasní (pokračujúci) študenti sú zoradení do poradovníkov na základe získaných bodov. Sú to body za vážený študijný priemer, body za aktivity a body za sociálnu situáciu. Keďže študijné výsledky by nebolo fér porovnávať naprieč fakultami, každá fakulta má vlastný poradovník. V každom poradovníku sa nastaví čiara podľa počtu pridelených lôžok už s odpočítaným počtom prijatých žiadateľov z danej fakutly, keďže všetci novoprijatí majú nárok na ubytovanie. 

 

Ako sa v poradovníku umiestniť vyššie?

Čím lepšie študijné výsledky máte, tým viac bodov získate. Zároveň sa môžete počas štúdia zapojiť do rôznych aktivít, ktoré vám zaručia body navyše. O tom aké aktivity sú to a koľko bodov môžete získať sa dočítate v Smernici dekana Vašej fakulty.

Pre predstavu to môže byť: darovanie krvi, účasť na súťaži, pôsobenie v akademických samosprávnych orgánoch, publikačná činnosť, vedecko-výskumné aktivity, a iné.

 

Čo mám robiť, ak som v poradovníku pod čiarou?

Ak ste mali tú smolu, že ste skončil tesne pod čiarou, je vysoká pravdepodobnosť, že po posune čiar sa dostanete do výberu izby. Je však lepšie neriskovať a podať dodatočnú žiadosť o ubytovanie priamo na internáte. Pokyny nájdete priamo na stránke konkrétneho internátu.

 

Čo znamená ak som „mimo poradovník“?

Mimo poradovník sa dostanete, ak ste nezaplatili preddavok na kauciu (pokiaľ ste v skupine študentov, ktorí ho majú platiť), alebo ak sa nachádzate v dosahu IDS BK a nedostali ste výnimku od dekana.

 

Aká je šanca, že po posune čiary získam ubytovanie, ak som tesne pod čiarou?

Šanca je vysoká, ale ak sa na rovnakom mieste s rovnakým počtom bodov ako máte Vy umiestnilo priveľa žiadateľov, je možné, že sa čiara neposunie. Radšej si podajte dodatočnú žiadosť cez internát.

 

 

Výber izby

Kedy a kde si môžem vyberať izbu?

Izbu si vyberiete v termíne podľa harmonogramu. Keďže systém na výber izby je v prestavbe, bližšie informácie uvedieme neskôr. 


Z akých ubytovacích zariadení mám na výber?

Medzifakultná kapacita sa nachádza iba na Mlynoch, teda Átriové domy a Manželské internáty. VIaJ JLF v Martine, Družba a ŠD Lafranconi sú naviazané na konkrétne fakulty. Na Družbu sa dostanete, ak ste študentom LF, PraF, PdF, PriF alebo FaF. Vo VIaJ JLF v Martine sú študenti LF a študenti mediamatiky FSEV a na Lafranconi študenti FTVŠ. (Z dôvodu zníženia ubytovacích kapacít (VBA a VBB) sa tieto informácie môžu dodatočne zmeniť, keďže ubytovacie zariadenia sa snažia sprístupniť čo najviac kapacít pre študentov).

 

Prečo sa mi nezobrazujú na výber izby na konkrétnom internáte?

Dôvodov môže byť viac: buď už na danom internáte nezostali voľné miesta, prípadne ak zostali, tak už len pre opačné pohlavie. Problém môže byť aj v tom, že Vaša fakulta na danom internáte nemá vyčlenenú kapacitu. Dôvodom môže byť aj technický problém. V tom prípade skúste opätovné prihlásenie, prípadne iný prehliadač. Ak problém pretrváva, môžete kontaktovať Centrum podpory IT CePIT.

 

Ako môžem získať jednolôžkovú izbu?

Jednolôžkové izby sa obsadia zvyčajne ako prvé. Preto ak sa chcete dostať na „jednotku“, musíte sa dostať do výberu medzi prvými (byť doktorand, byť študent so ŠP alebo mať vysoké kritérium kvality).

 

Môžem zrušiť stabilizáciu, aby som si mohol vybrať inú izbu?

Stabilizáciu je možné zrušiť iba v termíne podávania žiadostí. Môžete svoju žiadosť zmazať a nanovo vyplniť. Keď už sú zverejnené poradovníky, stabilizácia zostáva platná a nie je možné ju zrušiť.

 

Môžem nejako zabezpečiť, že budem na izbe so svojimi kamarátmi?

Čím viac bodov máte, tým pravdepodobnejšie bude, že sa vám podarí ubytovať na jednu izbu.

Pokiaľ už teraz bývate na izbe s kamarátmi, pri podávaní žiadosti o ubytovanie zakliknite, že si chcete ponechať izbu. Potom stačí, ak sa všetci umiestnite v poradovníku nad čiarou.

Ak sa Vám pri výbere izby nepodarí vybrať spoločnú izbu, môžete sa v septembri po naubytovaní skúsiť dohodnúť so spolubývajúcimi o presťahovaní. Pri preubytovaní sa riaďte pokynmi konkrétneho ubytovacieho zariadenia.

 

Vybral som si izbu, ale chcem inú. Môžem zmeniť rezerváciu?

Počas výberu izby môžete svoj výber zrušiť a vyberať si opätovne, ale neodporúča sa to. Dobré izby sa rýchlo obsadia.

 

Nestihol som si vybrať izbu, môžem si vybrať ešte posledný deň výberu?

Po posune čiar už si izbu vyberať nemôžete. To môžu len študenti z dodatočného poradovníka (po posune čiar).

 

Vyberám si izbu, ale nevidím izby, ktoré by som chcel.

 Izby, ktoré nevidíte sú už obsadené alebo vyčlenené inej kapacite.

 

 

Po výbere izby

Kedy mi príde oznámenie o pridelení ubytovania?

V polovici augusta sú odosielané oznámenia na univerzitný e-mail.

 

Ak nie som s izbou spokojný, môžem ju nejako vymeniť?

Počas výberu izby si môžete opätovne vybrať inú izbu, ale iba v čase, ktorý je pre vašu skupinu vyhradený.

Ak ste nespokojný so svojou izbou po skončení výberu izby, môžete sa pokúsiť preubytovať priamo na internáte.

Ďalšou možnosťou je vymeniť si lôžko s niekým iným po dohode a podľa podmienok konkrétneho ubytovacieho zariadenia.

 

Nesadli sme si so spolubývajúcimi, čo sa dá robiť?

V prípade nespokojnosti so spolubývajúcim/i sa môžete pokúsiť s niekým vymeniť po dohode a podľa podmienok konkrétneho ubytovacieho zariadenia.

Pokiaľ Váš spolubývajúci nejako porušuje pravidlá internátu, môžete to ohlásiť podľa pokynov konkrétneho ubytovacieho zariadenia.

 

Mám šancu získať ubytovanie aj po skončení výberu izby?

Máte možnosť sa prihlásiť cez dodatočnú žiadosť na konkrétnom ubytovacom zariadení.

 

Kde nájdem zmluvu k ubytovaniu?

Ak ste ubytovaný na Mlynoch, internáte JLF v Martine alebo na Družbe, zmluvy nájdete v E-peňaženke. 

Študentský domov Lafranconi zmluvy poskytuje v papierovej podobe.

 

Viem, že kamarát má vybratú izbu na internáte, ale už nemá záujem o ubytovanie. Ja som pod čiarou, môžem sa s kamarátom dohodnúť a nastúpiť na internát namiesto neho?

Dohodnúť sa takýmto spôsobom nedá. Je potrebné podať si žiadosť do dodatočného poradovníka na internát.

 

Mám vybratú izbu na internáte, ale nechcem nastúpiť. Môžem ju prenechať niekomu s kým sa dohodnem?

Takýmto spôsobom sa dohodnúť nedá, keďže internáty prideľujú lôžka podľa dodatočného poradovníka.

 

Získal som izbu vo výbere, no už nechcem bývať na internáte, čo mám robiť?

Stačí nezaplatiť za ubytovanie a rezervácia sa zruší.

 

 

Platby - ako, kedy a kam platím?

Čo je predkaucia (preddavok na kauciu) a kto ju platí?

Predkaucia slúži ako záloha. Zaručí, že študent si rozmyslí, či má naozaj záujem bývať na internáte UK. Počet novoprijatých, ktorí majú všetci nárok na ubytovanie a zaplatili predkauciu je dôležitý pre vytváranie poradovníkov.

Ak nemáte jasno, či máte platiť predkauciu, samotný systém to po podaní žiadosti oznámi (uvidíte, či podá informáciu o nutnosti platby).

 

Kam mám platiť predkauciu (preddavok na kauciu)?

V momente, keď si podáte žiadosť o ubytovanie, systém napíše kam a dokedy máte zaplatiť predkauciu. Ak vám to systém nevypíše, predkauciu neplatíte.

Pri zadávaní platby sa uistite, že všetky informácie ste zadali správne (vrátane poznámky), pretože systém Vašu platbu bude párovať k Vášmu účtu.

Ak budete platiť z iného účtu než ste zadali v osobných údajoch a do poznámky neuvediete svoje meno, alebo univerzitný login a nezadáte svoje UOČ ako variabilný symbol, systém nebude mať podľa čoho platbu spárovať, takže prídete o možnosť získať ubytovanie.

 

Čo je kaucia, kto a kedy ju platí?

Kaucia slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok voči žiadateľovi o ubytovanie. Napríklad v prípade, že neplatí za ubytovanie alebo spôsobí škody na majetku ubytovacieho zariadenia.

Kaucia sa uhrádza na účet ubytovacieho zariadenia, na ktorý sa uhrádza aj bytné. Kaucia sa platí v dvoch splátkach za akademický rok. Prijatí uchádzači uhrádzajú len jednu splátku, keďže prvú zaplatili ako predkauciu.

 

Kde získam údaje o platbe za bytné?

Približne 17.8. príde oznámenie na univerzitný e-mail a budú v ňom všetky potrebné informácie k platbe.

 

Cena za ubytovanie (bytné)

Odporúča sa platiť vždy k 20. dňu v mesiaci (platí sa za nasledujúci mesiac) na účet ubytovacieho zariadenia. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (uvedený v zmluve).