Ubytovanie v akad. roku 2020/2021

Rovnako ako v minulom akademickom roku je aj tento rok možné podávať žiadosť o ubytovanie pomocou ubytovacieho systému. Pre jednoduchšiu orientáciu v tomto systéme sme pre vás pripravili Sprievodcu ubytovacím procesom.

Konkrétne termíny pre akademický rok 2020/21 nájdete v harmonograme ubytovania alebo priamo na stránke ubytovacieho systému.

O sprístupnení  systému vás budeme včas informovať na univerzitných stránkach.

Plné znenie smernice o ubytovaní vrátane všetkých príloh je k dispozícii na stránke s vnútornými predpismi pre rok 2020.

Ak si potrebujete overiť, či je Vaše trvalé bydlisko v dosahu integrovanej dopravy, mapu zón IDBSK nájdete tu.

V prípade ak ste držitelom preukazu ŤZP a budete ubytovaný s asistentom, potrebné tlačivo nájdete tu.

Návod na výber izby nájdete tu.

Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že účet, na ktorý ste platili kauciu počas ubytovacieho procesu neslúži na platenie bytného. Bytné je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií, ktoré nájdete vo vyrozumení o pridelení ubytovania.

Dôležité termíny ubytovacieho procesu

V prípade, že požadujete pridelenie bodov za aktivity (v súlade s vnútorným predpisom vašej fakulty), je nevyhnuté dodať na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na pridelenie týchto bodov a v prípade žiadateľov s ŤZP aj údaje o jeho osobnom asistentovi. Všetky relevantné doklady je nutné predložiť fakultnému referentovi pre ubytovanie najneskôr do 31. 05. 2020.

Podávania žiadostí prijatých uchádzačov a súčasných študentov o pridelenie ubytovania:

20. 07. 2020 – 27. 07. 2020

Povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi:

do 27. 07. 2020 (vrátane)

Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme:

03. 08. 2020

Výber izby - rozubytovanie

Od 04. 08. 2020 sa spúšťa výber izieb žiadateľmi – rozubytovanie v nasledovných termínoch:

žiadatelia z prvej skupiny: 04. 08. 2020 – 08. 08. 2020
žiadatelia z druhej skupiny: 05. 08. 2020 – 08. 08. 2020
žiadatelia z tretej skupiny: 06. 08. 2020 – 08. 08. 2020
prijatí uchádzači: 07. 08. 2020 – 08. 08. 2020
sprístupnenie neobsadenej ubytovacej
kapacity po posune čiar v poradovníkoch:
10. 08. 2020 – 11. 08. 2020

Pre zjednodušenie práce s elektronickým systémom pri výbere izieb sme pre vás pripravili krátky manuál k výberu izby.

UPOZORNENIE: Žiadateľ, ktorý si do 08. 08. 2020 do 15:59:59 nevytvorí rezerváciu v sekcii "Výber izby" stráca nárok na ubytovanie. 10. 08. 2020 sa posunie čiara v poradovníku o počet miest, tomuto zodpovedajúci. Následne bude žiadateľom, ktorí sa dostatočne dostali nad čiaru umožnené vybrať si izbu z voľnej kapacity. Pri tomto výbere izby je žiadateľovi k dispozícii všetka vtedy voľná kapacita (s prihliadnutím na pohlavie), bez ohľadu na fakultnú príslušnosť.