Ubytovanie v akad. roku 2022/2023

Rovnako ako v minulom akademickom roku je aj tento rok možné podávať žiadosť o ubytovanie pomocou ubytovacieho systému.

Z technických dôvodov sa ale ubytovací proces pre študentov a študentky so špecifickými potrebami a pre žiadateľov a žiadateľky o partnerské ubytovanie zásadne mení, venujte prosím zvýšenú pozornosť štúdiu smernice a harmonogramu.

Poverenia na výber izby taktiež z technických príčin nebudú umožnené.

Mení sa aj proces výberu izby. O zmenách vás budeme informovať na tejto stránke.

 

Vyrozumenia o pridelení ubytovania

Dňa 20.8.2022 bol študentom zaslaný e-mail o tom, či im bolo, alebo nebolo pridelené ubytovanie na akademický rok 2022/2023.

Študentom, ktorí majú nárok na ubytovanie, bol dňa 20.8.2022 zaslaný e-mail o tom, ktorá izba im bola pridelená na akademický rok 2022/2023 spolu s ďalšími informáciami, ktoré sa týkajú platby za ubytovanie. 

Partnerské ubytovanie - v prípade, že Vám internát pridelil izbu a o tejto skutočnosti Vás informoval, ale napriek tomu Vám prišiel 20.8.2022 e-mail o nepridelení ubytovania z dôvodu, že ste si nevybrali izbu, platí, že ubytovanie Vám pridelené bude. Prosím, skontrolujte si E-Peňaženku, kde máte potvrdenú rezerváciu na konkrétnu izbu:  https://konto.uniba.sk
Prosíme, riaďte sa pokynmi, aké Vám zaslal internát.

<output>https://konto.uniba.sk
</output>

<output>https://konto.uniba.sk
</output>

<output>https://konto.uniba.sk
</output>

<output>https://konto.uniba.sk
</output>

Študenti, ktorí nárok na ubytovanie nemajú, môžu osloviť internáty a uchádzať sa o ubytovanie dodatočne. Prosím, sledujte web stránky jednotlivých internátov, kde majú uvedené pokyny, ako sa uchádzať o ubytovanie pri dodatočnom prideľovaní miest.

 

Posun čiar

15.8.2022 v poobedňajších hodinách budú všetci študenti, ktorí sa po posune čiar dostali k možnosti získať ubytovanie o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom univerzitného e-mailu.

 

 

Fakulta Posun čiary na poradie (vrátane) Minimálny počet bodov, aby ste boli nad čiarou
Jesseniova lekárska fakulta 614 451,96
Lekárska fakulta 879 371
Farmaceutická fakulta 282 339,5
Prírodovedecká fakulta 509 406
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 253 479,5
Právnická fakulta 346 410,5
Filozofická fakulta 556 332,5
Fakulta telesnej výchovy a športu 299 318,5
Pedagogická fakulta 374 490
Fakulta managementu 126 458,5
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 142 476

 

Študentom, ktorí sa umiestnili nad čiarou po posune čiar, bola na univerzitné e-mailové adresy dňa 15.8.2022 poslaná informácia o výbere izby, ktorý sa uskutoční dňa 16.8.2022 cez sharepoint (link nižšie).

Študenti, ktorí sa umiestnili pod čiarou, majú možnosť osloviť internáty a uchádzať sa o ubytovanie dodatočne. Prosím, sledujte web stránky jednotlivých internátov, kde majú uvedené pokyny, ako sa uchádzať o ubytovanie pri dodatočnom prideľovaní miest.

 

Rezervácia izby

Link na rezerváciu izby:  https://liveuniba.sharepoint.com/sites/UKUbytovanie

Upozornenie: Na prihlásenie do systému používajte výhradne univerzitný e-mail, nie súkromný!

<output>

 

Návod na výber izby pre akademický rok 2022/2023

Ďakujeme Vám za pomoc a prihlásenie sa do trenažéra dňa 4.8.2022.

V piatok 5.8.2022 od 12:00 do 12:30 hod. si môžete vyskúšať ešte raz ako funguje nový rozubytovací systém. Tí, ktorí tak vykonali už vo štvrtok 4.8.2022 a skúsili si rezervovať nejakú izbu, si môžu rezerváciu zrušiť a vybrať si inú izbu. Každý pokus o rezerváciu izby nám pomôže vyladiť nastavenia systému.

Upozorňujeme, že trenažér slúži len na testovanie. V žiadnom prípade Vám vybraná izba nebude pridelená. Reálny výber izby sa uskutoční podľa harmonogramu.

</output>

 

Návod na výber izby pre akademický rok 2022/2023

 

POZOR! Všetky rezervácie urobené v starom systéme eUbytovanie, sú neplatné! Rezervácie na izbu sú platné len cez nový systém (link uvedený vyššie).

 

 Výber izby sa uskutoční podľa harmonogramu:

- 1. deň – od 09.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre pokračujúcich študentov 1. časť a doktorandov
- 2. deň – od 10.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre pokračujúcich študentov 1. a 2. časť, doktorandov a študentov so špeciálnymi potrebami
- 3. deň – od 11.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre pokračujúcich študentov 1., 2. a 3. časť, doktorandov a študentov so špeciálnymi potrebami
- 4. deň – od 12.08.2022 09:00:00 do 12.08.2022 19:59:59 – výber izby pre všetkých prijatých a pokračujúcich študentov, doktorandov a študentov so špeciálnymi potrebami
- 5. deň – od 16.08.2022 09:00:00 do 16.08.2022 19:59:59 – sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar v poradovníkoch
- 23.08.2022 – odoslanie vyrozumení žiadateľom

Sprievodca ubytovacím procesom pre akademický rok 2022/2023 (.pdf, 1019 kB)


Plné znenie ubytovacej smernice (Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4) o ubytovaní vrátane všetkých príloh je k dispozícii na stránke s vnútornými predpismi pre sociálnu oblasť.

Konkrétne termíny pre akademický rok 2022/23 nájdete v harmonograme ubytovania.

O sprístupnení  systému vás budeme včas informovať na univerzitných stránkach.

Ak si potrebujete overiť, či je Vaše trvalé bydlisko v dosahu integrovanej dopravy, mapu zón IDSBK nájdete tu.

Novoprijatí študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie a zaplatili predkauciu, ale sú v dosahu IDSBK a nemajú výnimku od dekana fakulty, nebudú zaradení do poradovníka, a teda nebudú mať pridelené ubytovanie.

Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že účet, na ktorý ste platili kauciu počas ubytovacieho procesu neslúži na platenie bytného. Bytné je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií, ktoré nájdete vo vyrozumení o pridelení ubytovania.

Preddavok na kauciu:

Prijatí uchádzači, ktorí žiadajú o ubytovanie na ubytovacej kapacite UK, majú povinnosť uhradiť preddavok na kauciu najneskôr do 26.7.2022 (dôležitý je dátum pripísania na účet).
Preddavok na kauciu je možné vrátiť len v prípade, že do termínu B3a Harmonogramu ubytovacieho procesu uchádzač o ubytovanie zruší svoju žiadosť o ubytovanie v ubytovacom systéme ubytovanie.uniba.sk a e-mailom kontaktuje prorektorku pre vzdelávanie a sociálne veci.

 

Stabilizácie:

V akademickom roku 2022/2023 na internátoch prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie (napr. celý blok VBA na Mlynoch), časť kapacity je stále vyčlenená pre COVID izolácie. V prípade, že sa nebudete vedieť stabilizovať na izbe, je pravdepodobné, že vaša izba sa vyčlenila do jednej z týchto kapacít.

 

Partnerské ubytovanie:

Uchádzači, ktorí si žiadali o partnerské ubytovanie, musia spĺňať nasledovné podmienky:

1.) každý z partnerov musí mať dostatočný počet bodov na to, aby sa dostal nad čiaru vo fakultnom poradovníku pri pridelení ubytovania

2.) bodový súčet oboch partnerov musí byť v takej výške, aby sa v poradovníku partnerského ubytovania dostali nad čiaru (t.j. v prípade internátu Mlyny je na partnerské ubytovanie vyčlenených 107 izieb, teda prvých 107 párov bude oslovených na pridelenie partnerského ubytovania)

Dňa 1.8.2022 budú zverejnené fakultné poradovníky. Zároveň internáty dostanú informáciu o žiadateľoch o partnerské ubytovanie.

Tí, ktorí sa v partnerskom poradovníku dostanú nad čiaru, budú oslovení priamo internátom. V prípade, že o partnerské ubytovanie uchádzači už nebudú mať záujem, automaticky strácajú nárok na ubytovanie.

Tí, ktorí sa v partnerskom poradovníku dostanú pod čiaru, teda partnerské izby už nebudú k dispozícii, budú automaticky zaradení do fakultných poradovníkov na výber izby.


Študenti so špecifickými potrebami

Podrobné informácie vrátane informácií zo smernice

Žiadosť o prednostné ubytovanie z kapacity pre žiadateľov so špecifickými potrebami je možné podávať od 15. 06. 2022 do 30. 06. 2022 na tomto linku Žiadosť o ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami.

Prijatí uchádzači majú povinnosť uhradiť preddavok na kauciu do 26. 7. 2022.

V prípade ak ste držitelom preukazu ŤZP a budete ubytovaný s asistentom, vyplňte tlačivo o splnomocnení asistenta.

Dôležité termíny ubytovacieho procesu 2022/2023

Míľnik / aktivita Dátum
Dodanie podkladov pre pridelenie bodov za aktivity na študijné oddelenie fakulty žiadateľa/žiadateľky o ubytovanie: do 10. 06. 2022

Podávanie žiadostí prijatých uchádzačov/uchádzačiek a súčasných študentov/študentiek o pridelenie ubytovania:

15. 07. 2022 – 26. 07. 2022

Povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi:

do 26. 07. 2022 (vrátane)

Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme:

01. 08. 2022