Ubytovanie v akad. roku 2017/2018

Rovnako ako v minulom akademickom roku je aj tento rok možné podávať žiadosť o ubytovanie pomocou ubytovacieho systému. Pre jednoduchšiu orientáciu v tomto systéme sme pre vás pripravili Sprievodcu ubytovacím procesom.

Konkrétne termíny pre akademický rok 2017/18 nájdete v harmonograme ubytovania* alebo priamo na stránke ubytovacieho systému.

O sprístupnení  systému vás budeme včas informovať na univerzitných stránkach.

Plné znenie smernice o ubytovaní vrátane všetkých príloh je k dispozícii na stránke s vnútornými predpismi pre rok 2017.

Ak si potrebujete overiť, či je Vaše trvalé bydlisko v dosahu integrovanej dopravy, mapu zón IDBSK nájdete tu.

Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že účet na ktorý ste platili kauciu počas ubytovacieho procesu neslúži na platenie bytného. Bytné je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií, ktoré nájdete vo vyrozumení o pridelení ubytovania.

*Harmonogram ubytovania bol upravený v znení Dodatku č.3 a Dodatku č.4

Dôležité termíny ubytovacieho procesu

V prípade, že požadujete pridelenie bodov za aktivity (v súlade s vnútorným predpisom vašej fakulty), je nevyhnuté dodať na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na pridelenie týchto bodov a v prípade žiadateľov s ŤZP aj údaje o jeho osobnom asistentovi. Všetky relevantné doklady je nutné predložiť fakultnému referentovi pre ubytovanie najneskôr do 16. 06. 2017.

Podávania žiadostí prijatých uchádzačov a súčasných študentov o pridelenie ubytovania (okrem LF UK):

07. 07. 2017 – 17. 07. 2017

Podávanie žiadostí prijatých uchádzačov a súčasných študentov LF UK o pridelenie ubytovania:

11. 07. 2017 – 17. 07. 2017

Povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi:

do 17. 07. 2017 (vrátane)

Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme:

25. 07. 2017


*Termín začiatku podávania žiadostí o ubytovanie je pre LF UK posunutý z dôvodu posunu ukončenia skúškového obdobia AR 2016/2017 na LF UK. Oproti harmonogramu je v znení Dodatku č.2 taktiež posunutý termín začiatku podávania žiadostí o ubytovanie pre ostatné fakulty na 07.07.2017 o 19:00

Výber izby - rozubytovanie

Od 01. 08. 2017 sa spúšťa výber izieb žiadateľmi – rozubytovanie v nasledovných termínoch:

žiadatelia z prvej skupiny: 01. 08. 2017 – 06. 08. 2017
žiadatelia z druhej skupiny: 02. 08. 2017 – 06. 08. 2017
žiadatelia z tretej skupiny: 03. 08. 2017 – 06. 08. 2017
prijatí uchádzači: 04. 08. 2017 – 06. 08. 2017
sprístupnenie neobsadenej ubytovacej
kapacity po posune čiar v poradovníkoch:
08. 08. 2017 – 08. 08. 2017

Pre zjednodušenie práce s elektronickým systémom pri výbere izieb sme pre vás pripravili krátky manuál k výberu izby.

Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie a sanácie, je ubytovanie v Átriových domkoch, v blokoch E, C a M, možné len do 31. 5. 2018. O možnostiach ubytovania v mesiaci jún 2018 vám bližšie informácie poskytne Ubytovacie oddelenie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

UPOZORNENIE: Žiadateľ, ktorý si do 06. 08. 2017 do 23:59:59 nevytvorí rezerváciu v sekcii "Výber izby" stráca nárok na ubytovanie. 08. 08. 2017 sa posunie čiara v poradovníku o počet miest, tomuto zodpovedajúci. Následne bude žiadateľom, ktorí sa dostatočne dostali nad čiaru umožnené vybrať si izbu z voľnej kapacity. Pri tomto výbere izby je žiadateľovi k dispozícii všetka vtedy voľná kapacita (s prihliadnutím na pohlavie), bez ohľadu na fakultnú príslušnosť.