Ubytovanie v akad. roku 2021/2022

Rovnako ako v minulom akademickom roku je aj tento rok možné podávať žiadosť o ubytovanie pomocou ubytovacieho systému. Pre jednoduchšiu orientáciu v tomto systéme sme pre vás pripravili Sprievodcu ubytovacím procesom.

Konkrétne termíny pre akademický rok 2021/22 nájdete v harmonograme ubytovania alebo priamo na stránke ubytovacieho systému.

O sprístupnení  systému vás budeme včas informovať na univerzitných stránkach.

Plné znenie smernice (Dodatok č.1, Dodatok č. 2) o ubytovaní vrátane všetkých príloh je k dispozícii na stránke s vnútornými predpismi pre rok 2021.

Ak si potrebujete overiť, či je Vaše trvalé bydlisko v dosahu integrovanej dopravy, mapu zón IDBSK nájdete tu.

V prípade ak ste držitelom preukazu ŤZP a budete ubytovaný s asistentom, potrebné tlačivo nájdete tu.

ŤZP a študenti so špecifickými potrebami:

Podľa článku 10 ods. 4 a) Ubytovacej smernice je žiadateľom so špecifickými potrebami (ŠP), oficiálne evidovaným na UK v zozname študentov so ŠP, pridelené ubytovanie prednostne – budú v poradovníku nad čiarou.  

Časť žiadateľov so ŠP bude začlenená do 1. skupiny pre výber izby.

Upozorňujeme, že diétne nároky,  potravinové intolerancie, alergie (celiakia, diabetes, intolerancia laktózy, histamínová intolerancia,...), nie sú považované za dôvod na prioritný výber izby. Žiadatelia s uvedenými špecifickými potrebami budú mať možnosť vyberať si izby v skupinách, do ktorých budú zaradení podľa počtu získaných bodov v poradovníku.

Návod na výber izby nájdete tu.

Upozorňujeme žiadateľov o ubytovanie, že účet, na ktorý ste platili kauciu počas ubytovacieho procesu neslúži na platenie bytného. Bytné je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií, ktoré nájdete vo vyrozumení o pridelení ubytovania.

Preddavok na kauciu:

Preddavok na kauciu je možné vrátiť len v prípade, že do termínu B3a Harmonogramu ubytovacieho procesu uchádzač o ubytovanie zruší svoju žiadosť o ubytovanie v ubytovacom systéme ubytovanie.uniba.sk a e-mailovo kontaktuje prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci.

Stabilizácie:

V akademickom roku 2021/2022 na internátoch prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie a taktiež sa vyčlenila kapacita pre izolácie COVID. V prípade, že sa nebudete vedieť stabilizovať na izbe, je pravdepodobné, že vaša izba sa vyčlenila do jednej z týchto kapacít.

Dôležité termíny ubytovacieho procesu

V prípade, že požadujete pridelenie bodov za aktivity (v súlade s vnútorným predpisom vašej fakulty), je nevyhnuté dodať na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na pridelenie týchto bodov a v prípade žiadateľov s ŤZP aj údaje o jeho osobnom asistentovi. Všetky relevantné doklady je nutné predložiť fakultnému referentovi pre ubytovanie najneskôr do 31. 05. 2021.

Podávania žiadostí prijatých uchádzačov a súčasných študentov o pridelenie ubytovania:

19. 07. 2021 – 26. 07. 2021

Povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi:

do 26. 07. 2021 (vrátane)

Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme:

02. 08. 2021

Výber izby - rozubytovanie

Od 03. 08. 2021 sa spúšťa výber izieb žiadateľmi – rozubytovanie v nasledovných termínoch:

žiadatelia z prvej skupiny: 03. 08. 2021 – 07. 08. 2021
žiadatelia z druhej skupiny: 04. 08. 2021 – 07. 08. 2021
žiadatelia z tretej skupiny: 05. 08. 2021 – 07. 08. 2021
prijatí uchádzači: 06. 08. 2021 – 07. 08. 2021
sprístupnenie neobsadenej ubytovacej
kapacity po posune čiar v poradovníkoch:
11. 08. 2021 – 12. 08. 2021

Pre zjednodušenie práce s elektronickým systémom pri výbere izieb sme pre vás pripravili krátky manuál k výberu izby.

UPOZORNENIE: Žiadateľ, ktorý si do 07. 08. 2021 do 15:59:59 nevytvorí rezerváciu v sekcii "Výber izby" stráca nárok na ubytovanie. 11. 08. 2021 sa posunie čiara v poradovníku o počet miest, tomuto zodpovedajúci. Následne bude žiadateľom, ktorí sa dostatočne dostali nad čiaru umožnené vybrať si izbu z voľnej kapacity. Pri tomto výbere izby je žiadateľovi k dispozícii všetka vtedy voľná kapacita (s prihliadnutím na pohlavie), bez ohľadu na fakultnú príslušnosť.