Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ)

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
riaditeľ
Telefón
02/602 95 166
Miestnosť
FMFI UK, I-40
Publikačná činnosť

Mgr. Renáta Dubovecká

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Telefón
02/602 95 573
Miestnosť
FMFI, I-38
Publikačná činnosť

Monika Hegedüšová

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Telefón
02/602 95 515
Miestnosť
I 41
Poznámka

Mgr. Ľudmila Hlinová

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Stankovičová

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Telefón
02/602 95 515
Miestnosť
FMFI, I - 41
Publikačná činnosť

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Publikačná činnosť