Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ)

OZNAM

Vážení študenti, chceli by sme Vás informovať o dočasnom presune našich miestností I39, I40 a I41 do miestnosti I38 z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie.

Kontaktujte nás výlučne emailom. V núdzovej situácii bude v I38 jedna zamestnankyňa.

Ďakujeme

 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami je pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosťou.

Je lokalizované v pavilóne Informatiky v budove Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

Svoje aktivity zameriava predovšetkým na nasledujúce oblasti:

Informačné, poradenské a konzultačné služby: poskytovanie informácií pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, pre vysokoškolských učiteľov a koordinátorov;

Akademická podpora počas štúdia: zabezpečovanie návrhov na primerané úpravy pri štúdiu a hodnotení individuálne pri každom študentovi so špecifickými potrebami (adaptované formy skúšok, prístup k študijným materiálom a kurzom, efektívne techniky štúdia, a pod.), zabezpečenie individuálneho vyučovania vybraných predmetov v spolupráci s fakultnými koordinátormi a katedrami, a pod.

Vzdelávacia a tréningová činnosť zameraná na:

 1. prácu s asistenčnými technológiami,

 2. prístupnosť odborných dokumentov a webových stránok,

 3. vplyv zdravotného postihnutia na štúdium,

 4. zabezpečenie vzdelávania koordinátorov a členov akademickej obce,

 5. príprava informačných, metodických a študijných materiálov.

Technická podpora: poradenstvo pri výbere vhodného technického vybavenia, zabezpečenie študijnej literatúry v prístupnej forme, asistencia pri zabezpečovaní služieb tlmočníka pre nepočujúcich, zabezpečenie asistenčných technológií podľa druhu zdravotného postihnutia.

 

Centrum zabezpečuje:

 1. aktuálne informácie o podmienkach štúdia na UK v prístupnej forme;

 2. evidenciu uchádzačov a registráciu študentov UK so špecifickými potrebami v zmysle vyhlášky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami, 

 3. vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie primeraných úprav a podporných služieb a prípravu návrhov na primerané úpravy a podporné služby v spolupráci s komisiou (primerané úpravy a prioznáva dekan príslušnej fakulty UK);

 4. koordinovanie zabezpečovania primeraných úprav a podporných služieb pre študentov so špecifickými potrebami v spolupráci s fakultnými koordinátormi; 

 5. poradenstvo, informácie a vzdelávacie aktivity pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov univerzity a koordinátorov zamerané na špecifiká štúdia študentov so špecifickými potrebami;

 6. spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami univerzity; najmä im poskytuje informácie a poradenstvo v súvislosti so špecifickými potrebami študentov a podmienkami pre štúdium; 

 7. monitorovanie a vyhodnocovanie opatrení zameraných na odstraňovanie existujúcich bariér v akademickom prostredí a predchádzanie tvorbe nových bariér (fyzických, informačných, komunikačných, humánnych);

 8. navrhovanie krokov a riešení smerujúcich k vytváraniu všeobecne prístupného akademického prostredia; 

 9. v spolupráci s fakultnými koordinátormi návrh rozpočtu na zabezpečenie primeraných podmienok pre nasledujúci kalendárny rok podľa počtu študentov so špecifickými potrebami a ich potrieb k 31.10.;

 10. prípravu podnetov vo vzťahu k nadriadeným orgánom v otázkach implementácie legislatívnych záväzkov na univerzite.

 

Pri plnení úloh a zabezpečovaní informácií, poradenstva a podporných služieb Centrum úzko spolupracuje s fakultnými koordinátormi, pedagogickými i nepedagogickými pracoviskami UK, ako i s externými organizáciami, inštitúciami a osobami.