Informácie pre autorov a recenzentov

Informácie pre autorov

 1. Vydavateľstvo UK prijíma rukopisy spracované na počítači v textovom editore Word.
 2. Do redakcie treba priniesť na USB kľúči nahraný text aj s obrázkami (alebo doručiť elektronicky) a objednávku na vydanie študijnej literatúry/zborníka, ktorá musí byť vyplnená a podpísaná.

 3. Okrem spomenutého je potrebné dodať mená a akademické tituly všetkých členov autorského kolektívu, mená a tituly recenzentov a ich kontaktné údaje.
 4. Rukopis by mal mať dvoch recenzentov, z ktorých aspoň jeden by mal byť mimo fakulty, na ktorej pôsobí autor.
 5. Ak vydanie titulu nie je hradené z rozpočtu Vydavateľstva UK, dohodnú sa podmienky odovzdania rukopisu s redaktorom.
 6. Požiadavky na spracovanie rukopisu nájdete na internetovej stránke vydavateľstva.
 • Pri vyplňovaní formulárov rešpektujte, prosím, nasledujúce upozornenia:
 • V kolónke vydanie treba uviesť, o aké vydanie publikácie ide. Prvé, druhé nezmenené, prípadne doplnené alebo prepracované. Pri prepracovanom vydaní je potrebné uviesť, na koľko percent je publikácia prepracovaná v porovnaní s pôvodným vydaním.
 • V kolónke počet študentov v jednom ročníku prosíme uviesť počet študentov v ročníku, pre ktorých je učebnica primárne určená. Tento údaj nám pomáha pri stanovení optimálneho nákladu.
 • V kolónke recenzenti prosíme uviesť presné tituly recenzentov, adresu, na ktorú im máme zaslať dohodu o vykonaní práce, mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Informácie pre recenzentov

Recenzentov prosíme, aby do vydavateľstva doručili (najlepšie e-mailom príslušnej redaktorke) vyplnený formulár pre recenzentov (na stiahnutie nižšie). Údaje z formulára budú použité na nahlásenie do sociálnej poisťovne pred uzavretím dohody o vykonaní práce pre recenzenta.

Pri vypracovaní recenzného posudku prosíme recenzentov, aby sa sústredili najmä na:

 • odbornú a metodickú úroveň rukopisu (originalita, pôvodnosť, zhodnotiť použitie vybranej literatúry, z ktorej autor čerpal, využiteľnosť v praxi, aktuálnosť, porovnať text s podobnými dielami domácej a zahraničnej literatúry),
 • zrozumiteľnosť a úplnosť výkladu učiva (vyjadriť sa k obsahu a členeniu textu, k opodstatnenosti výberu problematiky, ktorá je v rukopise spracovaná, vzhľadom na potreby študentov, pri učebnici zhodnotiť, či spĺňa zásady didaktického textu),
 • jazykovú úroveň rukopisu (vyjadriť sa k „čitateľnosti“ textu, k štylistike),
 • výber a kvalitu ilustračného materiálu,
 • použitú odbornú terminológiu (jej súlad s platnými normami),
 • návrhy na úpravu textu (čo by bolo vhodné doplniť, príp. vynechať vzhľadom na potreby študentov).

V závere posudku, prosíme, zhodnotiť odbornú, vedeckú a didaktickú úroveň posudzovaného rukopisu a vyjadriť sa k tomu, či rukopis dosahuje

 • špičkovú,
 • veľmi dobrú,
 • priemernú,
 • podpriemernú,
 • veľmi nízku úroveň

a či navrhujete dielo

 • vydať,
 • vydať po zapracovaní pripomienok,
 • nevydať.

Súčasne recenzentov prosíme, aby uviedli svoj názor, do ktorej z uvedených kategórií navrhujú zaradiť posudzované dielo po jeho redakčnom spracovaní

 • monografia,
 • vysokoškolská učebnica,
 • odborná publikácia,
 • skriptá, resp. učebné texty,
 • iná kategória.