Výpis zo študijného plánu

Žiadosť o výpis zo študijného plánu (vo formáte .doc alebo vo formáte .pdf) musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • rodné priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • fakulta, na ktorej žiadateľ študoval
 • rok ukončenia štúdia
 • dôvod žiadosti – nostrifikácia diplomu UK v zahraničí
 • poštová adresa, na ktorú treba zaslať poštovú poukážku a neskôr žiadaný výpis zo študijného plánu

Výpis zo študijného plánu je spoplatnený sumou 7 € za jednu stranu.

Žiadateľ túto sumu uhradí nami zaslanou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom s nasledovnými údajmi:

 • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
 • kód banky: 8180,
 • variabilný symbol: 132,
 • účel platby: meno a priezvisko/ výpis

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť nasledovné údaje:

a) možnosť cez SEPA:

 • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
 • swiftová adresa banky: SPSRSKBAXXX,
 • adresa banky príjemcu: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • účel platby: meno a priezvisko/ výpis


b) možnosť na bežný účet cez SWIFT:

 • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634
 • swiftová adresa banky: SUBASKBXXXX
 • banka príjemcu/sprostredkujúca banka: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia,
 • názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovakia
 • účel platby: meno a priezvisko/ výpis

V prípade bankových prevodov kontaktujte pracovníka archívu, ktorý Vás bude vybavovať, aby Vám udal počet strán výpisu, za ktoré zaplatíte.

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie výpisu zo študijného plánu, aby uhradili administratívny poplatok, až keď ich pracovníci Archívu UK vyzvú.

Výpis zo študijného plánu sa vyhotovuje žiadateľom, ktorým nebol po ukončení vysokoškolského štúdia vydaný Dodatok k diplomu.