Potvrdenie doby štúdia

Žiadosť o potvrdenie doby štúdia (vo formáte .doc alebo vo formáte .pdf) musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • rodné priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • fakulta, na ktorej žiadateľ študoval
 • rozpätie rokov štúdia (aj neukončeného)
 • poštová adresa, na ktorú treba zaslať poštovú poukážku a neskôr žiadané potvrdenie

Potvrdenie doby štúdia je spoplatnené sumou 7 €.

Žiadateľ túto sumu uhradí nami zaslanou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom s nasledovnými údajmi:

 • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
 • kód banky: 8180,
 • variabilný symbol: 132
 • účel platby: meno a priezvisko/ potvrdenie doby štúdia

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť nasledovné údaje:

a) možnosť cez SEPA:

 • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
 • swiftová adresa banky: SPSRSKBAXXX,
 • adresa banky príjemcu: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • účel platby: meno a priezvisko/ potvrdenie doby štúdia

b) možnosť na bežný účet cez SWIFT:

 • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634
 • swiftová adresa banky: SUBASKBXXXX
 • banka príjemcu/sprostredkujúca banka: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia,
 • názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovakia
 • účel platby: meno a priezvisko/ potvrdenie doby štúdia

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie potvrdenia doby štúdia, aby uhradili administratívny poplatok, až keď ich pracovníci Archívu UK vyzvú.