5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami

VP č. 3/2020

Smernica rektora UK Postdoktorandské pobyty na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 03. 2020.

VP č. 8/2021

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 12. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 7/2021

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 05. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 22/2019

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2019.

VP č. 21/2019

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 06. 2019 a účinný od 01. 07. 2019.

VP č. 9/2018

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2013.

Predpis je platný od 28. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 11/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora č. 8/2008.

Predpis je platný a účinný od 04. 05. 2017.

Prílohy:

VP č. 4/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 25. 03. 2020.

VP č. 9/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 5/2007.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

VP č. 10/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2020.

Prílohy:

VP č. 18/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 07. 2018.

Prílohy:

VP č. 12/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

VP č. 8/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

(Podrobnosti o ubytovaní pre akademický rok 2017/18 nájdete tu.)

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

Prílohy:

VP č. 23/2014

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.</output>

Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2014.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 5/2022

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 13. 04. 2022.

Príkaz rektora UK č. 15/2021

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2021.

Príkaz rektora UK č. 8/2021

Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 03. 2021.

Príkaz rektora č. 18/2020

Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 07. 12. 2020.

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 16. 1 2 Posledná strana