5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami

VP č. 9/2018

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2013.

Predpis je platný od 28. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 11/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora č. 8/2008.

Predpis je platný a účinný od 04. 05. 2017.

Prílohy:

VP č. 9/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 5/2007.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

VP č. 18/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 07. 2018.

Prílohy:

VP č. 12/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

VP č. 8/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

(Podrobnosti o ubytovaní pre akademický rok 2017/18 nájdete tu.)

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

Prílohy:

VP č. 23/2014

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.</output>

Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2014.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 2/2019

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 21. 05. 2019.

Príkaz rektora UK č. 2/2018

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 1 do 7 z 7.