4. Disciplinárne konanie

VP č. 24/2016

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 16/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 23/2016 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Etický kódex UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 29. 06. 2017.

VP č. 14/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 05. 2017.

VP č. 23/2016

Smernica rektora UK Etický kódex UK.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 9/2008

schválený AS UK  Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov.

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

VP č. 17/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 14. 08. 2017.

VP č. 15/2017

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č.  8/2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov

Predpis je platný a účinný od 28. 06. 2017.

VP č. 8/2008

schválený AS UK Disciplinárny poriadok UK pre študentov.

<output>chválený Akademickým senátom UK 19.3. 2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov</output>

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

Príkaz rektora UK č. 3/2017

o zákaze fajčenia na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 1/2014.

Predpis je platný od 24. 05. 2017 a účinný od 01. 07. 2017.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.