Doktorandské štúdium

Oznam o dočasnom pozastavení vydávania diplomov

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že pozastavuje vydávanie diplomov od 16. decembra 2022 do 13. januára 2023.

Po tomto termíne, teda od 18. januára 2023 bude vydávanie diplomov opätovne obnovené.

Diplomy o ukončení štúdia si môžete od 18. januára 2023 osobne prevziať na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117, každú stredu v čase 9-11 hod. a 13-15 hod.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o promóciách na rok 2023

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie sú v roku 2023 plánované na 18. mája 2023 a 9. novembra 2023.

Bližšie informácie o promóciách a čas promócií bude zverejnený tri týždne pred daným termínom.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

Oznamujeme absolventom, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia, že Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave vydáva doklady o ukončení III. stupňa vysokoškolského štúdia každú stredu v čase 9-11 hod. a 13-15 hod

Doklady o ukončení štúdia si môžete osobne prevziať na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Upozornenie:

V prípade prevzatia doktorandského diplomu inou osobou je potrebné overené splnomocnenie notárom alebo matrikou.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

v súvislosti s aktuálnymi  opatreniami Univerzity Komenského z dôvodu šíriacej sa pandémie  COVID-19 oznamujeme absolventom doktorandského štúdia, že Univerzita Komenského neplánuje slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Žiadame všetkých absolventov štúdia o rešpektovanie nasledovných pokynov:

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú od 1. 9. 2020 na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK (OVČDŠ RUK) v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení štúdia pre absolventov, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia.

Doklady o ukončené štúdia si môžete osobne prevziať na OVČDŠ RUK, Šafárikovo námestie 1, Historická budova 1. poschodie,  č. dv. 117.

Absolventi, ktorí obhájili dizertačné práce (DP) v termíne od júna - do augusta 2021 si môžu prevziať diplomy po 11.10.2021. Počas októbra 2021 sa diplomy vydávajú v dňoch: utorok a štvrtok v čase 9-11 hod a 13-15 hod. Po 1. novembri 2021 sa diplomy vydávajú v stredu v čase 9-11 hod a 13-14 hod.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ RUK, mailom, prípadne telefonicky.

Kontakt na OVČDŠ RUK:

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081