Sloboda informácií

Univerzita Komenského v Bratislave - zverejnené informácie

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej aj „univerzita“ alebo „UK“), ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), povinne zverejňuje tieto informácie:

  1. Spôsob zriadenia univerzity, jej právomoci a kompetencie
  2. Členenie univerzity, popis organizačnej štruktúry
  3. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, náležitosti žiadosti
  4. Spôsob vybavenia žiadosti, lehoty na vybavenie
  5. Opravné prostriedky
  6. Prehľad predpisov, podľa ktorých univerzita koná a rozhoduje
  7. Prevody nehnuteľných a hnuteľných vecí
  8. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií