Projekt ACCORD

Európska únia, Európsky fond regionálneho rozvoja, OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov a sídlo prijímateľa: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Názov a sídlo partnera: Univerzita Komenského v Bratislave,  Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

Miesto realizácie projektu: Bratislava 1 – mestská časť Staré Mesto, Bratislava 4 – Mestská časť Karlová Ves

Advancing University Capacity and Competence
in Research, Development and Innovation
(ACCORD)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Výška poskytnutého NFP: 110,96 mil. €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“). Zámer podporuje ich vzájomnú spoluprácu vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

  1. Posilniť konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, udržať si najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.
  2. Zvýšiť účasť STU a UK na spoločnom výskume vo vybraných oblastiach prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a účinného marketingu existujúcich a nových kapacít medzi potenciálnymi domácimi a zahraničnými výskumnými partnermi.
  3. Posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na prenos technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

Splnenie cieľov projektu zabezpečia aktivity zamerané na obnovu a rekonštrukciu vybraných stavebných objektov, modernizáciu IT infraštruktúry, obstaranie špičkových prístrojov a zariadení, spoločné výskumné programy v oblasti IKT, biomedicíny a priemyselných biotechnológií, pokročilých materiálov.

Hlavné aktivity projektu:

  • Spoločný program pre zlepšenie výskumu a spolupráce s priemyslom
  • Spoločný program pre zvýšenie atraktívnosti štúdia
  • Spoločný program energetickej efektívnosti