Pôsobnosť SR UK

Pôsobnosť Správnej rady UK upravuje najmä § 41 zákona o vysokých školách a čl. 8 Štatútu Správnej rady UK.

 

(1)

Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.

(2)

Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.

(3)

Správna rada verejnej vysokej školy udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká škola

a)   nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,

b)   nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,

c)   zriadiť vecné bremeno k majetku verejnej vysokej školy na čas dlhší ako päť rokov,

d) zriadiť predkupné právo k majetku verejnej vysokej školy, ktorého cena je vyššia ako dvadsaťnásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,

e)   založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby, alebo

f)   uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; správna rada verejnej vysokej školy súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy alebo splácanie úveru podľa nej môže ohroziť zabezpečenie hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.

(4)

Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy

a) dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,

b) zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,

c) zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy.

(5) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.

(6) Správna rada verejnej vysokej školy prerokúva podnety podané akademickým senátom verejnej vysokej školy alebo orgánom fakulty.

(7) Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického senátu verejnej vysokej školy. Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje k výročnej správe o činnosti verejnej vysokej školy a výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy predloženej rektorom pred schválením v akademickom senáte verejnej vysokej školy.

(8)

Správna rada verejnej vysokej školy určuje plat rektora v súlade s osobitným predpisom.2) Kvestor písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady verejnej vysokej školy výšku a zloženie funkčného platu. Rektorovi možno poskytnúť odmenu podľa osobitného predpisu25d) len z dôvodu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov vopred dohodnutých medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom. Dohodnuté ciele a merateľné ukazovatele a vyhodnotenie ich plnenia k 31. decembru príslušného roka sa každoročne zverejňujú na webovom sídle vysokej školy do 31. januára nasledujúceho roka.

(9)

Na schválenie úkonov podľa odsekov 1 až 5 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy.

(10)

Správna rada verejnej vysokej školy prijíma svoje závery formou uznesenia.

(11)

O návrhoch podľa odseku 4 musí správna rada verejnej vysokej školy rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného akademickým senátom verejnej vysokej školy správnej rade verejnej vysokej školy. Ak správna rada verejnej vysokej školy v tejto lehote nerozhodne, platí, že návrh schválila.

(12)

Správna rada verejnej vysokej školy dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré zverejňuje.

(13)

Správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy prerokúva pred jej zverejnením akademický senát verejnej vysokej školy. Správa o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady verejnej vysokej školy k činnosti verejnej vysokej školy a zoznam prijatých uznesení.

(14)

Správna rada verejnej vysokej školy si môže vyžiadať od orgánov verejnej vysokej školy najmä

a) návrhy rozpočtov súčastí verejnej vysokej školy,

b) výročné správy o činnosti verejnej vysokej školy a jej súčastí,

c) výročné správy o hospodárení verejnej vysokej školy a jej súčastí.