Pôsobnosť SR UK

Pôsobnosť Správnej rady UK upravuje najmä § 41 zákona o vysokých školách a čl. 8 Štatútu Správnej rady UK.

I.

Správna rada UK udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na právne úkony, ktorými chce UK

 1. nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako 850 000 €, alebo urobiť jeho prevod,
 2. nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako 850 000 €, alebo urobiť jej prevod,
 3. zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku UK,
 4. založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických osôb,
 5. uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru.

Na schválenie horeuvedených právnych úkonov je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov Správnej rady UK.

II.

Správna rada UK udeľuje súhlas na vloženie nehnuteľného majetku UK, ktorého hodnota prevyšuje 6638,50 €, ako vkladu na účely uzatvorenia zmluvy o združení podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka. (§ 17 ods. 4 zákona o vysokých školách)

III.

Správna rada UK sa vyjadruje najmä k

 1. dlhodobému zámeru UK a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor UK alebo predseda Akademického senátu UK,
 2. výročnej správe o činnosti UK.

IV.

Správna rada UK po schválení v Akademickom senáte UK schvaľuje

 1. rozpočet UK,
 2. výročnú správu o hospodárení UK.

V.

Správna rada UK dáva súhlas s poskytnutím príspevku konzorciu vysokých škôl, ktorého je UK členom, hradenému z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci dotácií podľa § 89 zákona o vysokých školách na činnosť,

 1. ktorej vykonávanie UK uhrádza z dotácie podľa § 89 ods. 4 až 7 zákona o vysokých školách a
 2. ktorú má príslušné konzorcium vysokých škôl zapísanú v registri konzorcií vysokých škôl.

VI.

Správna rada UK na návrh predsedu SR UK určuje plat rektora UK v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VII.

Správna rada UK dáva podnety a stanoviská k činnosti UK, ktoré zverejňuje.

VIII.

Správna rada UK najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle UK správu o svojej činnosti.

IX.

Členovia Správnej rady UK majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora UK.