Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad zriadil v decembri 2015 rozkazom riaditeľa NBÚ Komisiu pre kybernetickú bezpečnosť. Podľa Štatútu

Komisia pre kybernetickú bezpečnosť (ďalej len „komisia“) je stály odborný poradný orgán riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) pre uplatňovanie štátnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike.

Zástupcom Univerzity Komenského v Komisii je prorektor UK, mim. prof. RNDr. Daniel Olejár, PhD. Podľa článku 4, ods. (1)  Štatútu,

(1) Komisia plní najmä tieto úlohy

  1. napomáha pri formovaní štátnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, ako aj pri realizácii Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky,
  2. posudzuje a prerokúva návrhy dokumentov strategického, koncepčného, legislatívneho, ako aj metodického charakteru z oblasti kybernetickej bezpečnosti a predkladá k nim riaditeľovi úradu svoje stanoviská, návrhy alebo odporúčania,
  3. iniciatívne predkladá riaditeľovi úradu návrhy na zavedenie, zmenu alebo zrušenie právnych predpisov, štandardov alebo metodických materiálov týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti,
  4. prostredníctvom navrhovateľov[1] iniciatívne a aktívne podporuje zvyšovanie spôsobilostí a bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

NBÚ pripravil a zaslal členom komisie návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti. Na tejto webovej stránke sú uvedené dokumenty, ktoré D.Olejár  ako zástupca UK v Komisii k zákonu v zmysle článku 4, ods. (1)  Štatútu vypracoval a pôvodný vládou schválený legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti.


[1] rozumie sa navrhovateľ člena komisie, v tomto prípade je navrhovateľom Univerzita Komenského