Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

Analýza navrhovaného zákona (január 2018)

Národná rada v týchto dňoch prerokováva Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti.  Informačné a komunikačné technológie sú kritickou infraštruktúrou spoločnosti a na zabezpečenie ich spoľahlivého fungovania je potrebný aj primeraný právny rámec. Žiaľ, predložený návrh zákona takýto rámec nevytvára, pretože pokrýva len časť požiadaviek, ktoré stanovil schválený Legislatívny návrh zákona o informačnej bezpečnosti, z ktorého mal návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti pôvodne vychádzať a aj riešenia, ktoré návrh zákona obsahuje majú vážne nedostatky. Odborníci z Univerzity Komenského sú síce členmi Komisie pre kybernetickú bezpečnosť riaditeľa NBÚ, ale neboli k tvorbe zákona prizvaní a ich pripomienky tvorcovia návrhu zákona neakceptovali. Voči návrhu zákona bolo v medzirezortnom pripomienkovacom konaní vznesených 706 pripomienok, z toho 236 zásadných. Hoci predkladateľ tvrdí, že zásadné pripomienky boli vysporiadané, návrh obsahuje naďalej množstvo rozporov, odborných chýb a nedostatkov, ktoré sa môžu negatívne prejaviť pri zabezpečovaní primeranej ochrany slovenského kybernetického priestoru v budúcnosti.

Keďže predložený Návrh zákona vzbudil záujem odbornej verejnosti (a nielen jej), v nasledujúcich dokumentoch je uvedená  analýzu zákona, ktorú spolu s kolegami z akademického prostredia, štátnej sféry a súkromného sektoru pripravil Daniel Olejár.

  1. Zhrnutie pripomienok (.pdf, 495 kB)
  2. Podrobné pripomienky k textu návrhu zákona (.pdf, 617 kB)
  3. Pripomienky k Tézam vykonávacích predpisov (.pdf, 914 kB)
  4. Prehľad citovaných noriem ISO (.pdf, 517 kB)
  5. Prehľad úloh, ktoré pre NBÚ vyplývajú z Akčného plánu a zo Zákona (.pdf, 329 kB)
  6. Zoznam úloh Akčného plánu (.pdf, 336 kB)

Pripomienky k navrhovanému zákonu (júl 2017)

Národný bezpečnostný úrad zriadil v decembri 2015 rozkazom riaditeľa NBÚ Komisiu pre kybernetickú bezpečnosť. Podľa Štatútu

Komisia pre kybernetickú bezpečnosť (ďalej len „komisia“) je stály odborný poradný orgán riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) pre uplatňovanie štátnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike.

Zástupcom Univerzity Komenského v Komisii je prorektor UK, mim. prof. RNDr. Daniel Olejár, PhD. Podľa článku 4, ods. (1)  Štatútu,

(1) Komisia plní najmä tieto úlohy

  1. napomáha pri formovaní štátnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, ako aj pri realizácii Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky,
  2. posudzuje a prerokúva návrhy dokumentov strategického, koncepčného, legislatívneho, ako aj metodického charakteru z oblasti kybernetickej bezpečnosti a predkladá k nim riaditeľovi úradu svoje stanoviská, návrhy alebo odporúčania,
  3. iniciatívne predkladá riaditeľovi úradu návrhy na zavedenie, zmenu alebo zrušenie právnych predpisov, štandardov alebo metodických materiálov týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti,
  4. prostredníctvom navrhovateľov[1] iniciatívne a aktívne podporuje zvyšovanie spôsobilostí a bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

NBÚ pripravil a zaslal členom komisie návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti. Na tejto webovej stránke sú uvedené dokumenty, ktoré D.Olejár  ako zástupca UK v Komisii k zákonu v zmysle článku 4, ods. (1)  Štatútu vypracoval a pôvodný vládou schválený legislatívny zámer zákona o informačnej bezpečnosti.


[1] rozumie sa navrhovateľ člena komisie, v tomto prípade je navrhovateľom Univerzita Komenského