Aktivity projektu

Aktivita č. 1.1 Formálne vytvorenie a vedecký manažment kompetenčného centra

Aktivita č. 1.2 Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva

Aktivita č. 2.1 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov  kompetenčného centra

Aktivita č.2.2 Obstaranie infraštruktúry potrebnej na budovanie kompetenčného centra

Aktivita č. 3.1 Výskum a vývoj v oblasti genomiky

Aktivita č. 3.2 Výskum a vývoj v oblasti proteomiky

Aktivita č. 3.3 Výskum a vývoj v oblasti metabolomiky

Aktivita č. 3.4 Výskum a vývoj v oblasti bioinformatikyAktivita č. 1.1 Formálne vytvorenie a vedecký manažment kompetenčného centra

Cieľom tejto aktivity je zriadenie a vedecké riadenie/vedecká prevádzka špičkového spoločného výskumného centra, v rámci ktorej dochádza k interakcii medzi akademickou sférou a podnikateľským sektorom v oblasti molekulárnej medicíny.


Aktivita č. 1.2 Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva

Predmetná aktivita bude pokrývať jednu z kľúčových časti vzájomnej interakcie medzi akademickými partnermi a komerčným sektorom v rámci kompetenčného centra – a to tú časť aktivít, v rámci ktorých bude dochádzať k riadeniu a ochrane práv vzniknutého duševného vlastníctva v rámci výskumno-vývojovej činnosti Kompetenčného centra.


Aktivita č. 2.1 Stavebné úpravy súvisiace s úpravou priestorov  kompetenčného centra
Kvalitatívne zlepšenie podmienok technickej infraštruktúry pre potreby Kompetenčného centra prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hmotnej infraštruktúry.


Aktivita č.2.2 Obstaranie infraštruktúry potrebnej na budovanie kompetenčného centra

Hlavným cieľom aktivity je zlepšenie technickej infraštruktúry potrebnej pre zamýšľaný výskum v kompetenčnom centre a zefektívnenie vedecko-vzdelávacích činností. Bez zodpovedajúcej modernej techniky a vybavenia nie je možné realizovať špičkový výskum na medzinárodnej úrovni a zvlášť to platí pre aplikovaný výskum, ktorý bez moderného vybavenia nie je možné realizovať s relevantnými kvalitnými výsledkami a zisteniami.

Aktivita č. 3.1 Výskum a vývoj v oblasti genomiky
Cieľom aktivity je excelentný výskum  a vývoj v jednej zo štyroch prierezových tém Kompetenčného centra a dosiahnutie výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby bolo možné ich ďalšie využitie v praxi.


Aktivita č. 3.2 Výskum a vývoj v oblasti proteomiky
Cieľom aktivity je excelentný výskum  a vývoj v jednej zo štyroch prierezových tém Kompetenčného centra a dosiahnutie výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby bolo možné ich ďalšie využitie v praxi.


Aktivita č. 3.3 Výskum a vývoj v oblasti metabolomiky
Cieľom aktivity je excelentný výskum  a vývoj v jednej zo štyroch prierezových tém Kompetenčného centra a dosiahnutie výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby bolo možné ich ďalšie využitie v praxi.


Aktivita č. 3.4 Výskum a vývoj v oblasti bioinformatiky
Cieľom aktivity je excelentný výskum  a vývoj v jednej zo štyroch prierezových tém Kompetenčného centra a dosiahnutie výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby bolo možné ich ďalšie využitie v praxi.
 

 

 

 

       

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.