Ocenenia študentov

Akademická pochvala rektora UK udelená študentom

Udeľovanie tohto ocenenia sa riadi Opatrením rektora UK č. 4/2002 o udeľovaní akademickej pochvaly rektora a ceny rektora študentom a absolventom UK.

Akademickú pochvalu rektora za príkladné plnenie študijných povinností možno udeliť ako prejav osobitného uznania študentovi univerzity, ktorý najmä:

a) je autorom alebo spoluautorom práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos v oblasti vedy, výskumu alebo umenia,

b) aktívne sa podieľal na práci v oblasti metodiky výučby v učiteľských smeroch štúdia a v tejto oblasti dosiahol výnimočné výsledky,

c) prostredníctvom  výnimočného  športového  výkonu  dosiahol  popredné  umiestnenie v celoštátnych alebo medzinárodných športových podujatiach (súťažiach, mítingoch, olympiádach a pod.).

Návrh  na  udelenie  akademickej  pochvaly,  ktorý  obsahuje  konkrétne  zhodnotenie výsledkov študenta podľa predchádzajúceho odseku, predkladajú rektorovi dekani fakúlt. Rektor môže udeliť túto pochvalu aj z vlastnej iniciatívy. 

Rektor  môže  udeliť  akademickú  pochvalu  aj za  príkladný  občiansky  postoj študentom univerzity, ktorí svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázali vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispeli tak k šíreniu dobrého mena univerzity.

Návrh na udelenie akademickej pochvaly s konkrétnym opisom príkladného občianskeho postoja študenta, predkladajú rektorovi dekani fakúlt. Rektor  môže udeliť túto pochvalu aj z vlastnej iniciatívy.

Akademické pochvaly za príkladné plnenie študijných povinností a za príkladný občiansky postoj sa osvedčujú formou diplomu, ktorý podpisuje rektor. S udelením akademickej pochvaly môže byť spojené priznanie jednorazového štipendia.

Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu

V súlade s článkom 61 Štatútu Univerzity Komenského a s cieľom podporiť zvyšovanie kvality diplomových prác na  zriadil rektor UK  Cenu rektora  za vynikajúcu diplomovú prácu (ďalej iba Cena rektora).

Udeľovanie tohto ocenenia sa riadi Opatrením rektora UK č. 4/2002 o udeľovaní akademickej pochvaly rektora a ceny rektora študentom a absolventom UK.

Rektor môže udeliť cenu rektora za diplomovú prácu výnimočnej kvality tomu absolventovi univerzity, ktorého diplom. práca bola komisiou pre štátne skúšky v danom študijnom odbore/programe vysoko hodnotená najmä z hľadísk:

- originálny prístup k spracovaniu témy
- prínos a možnosti praktického využitia získaných výsledkov
- výnimočný prínos v oblasti vedy, výskumu, umenia

Spolu s priznaním ceny rektora absolventovi, môže rektor udeliť ocenenie aj vedúcemu diplomovej práce, pod vedením ktorého práca vznikla.

Návrh na udelenie ceny rektora predkladajú rektorovi dekani fakúlt, ak ide o prácu v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte, a to v dvoch exemplároch po vykonaní štátnej skúšky autora práce, najneskôr však 2 týždne pred dňom konania promócie.
Rektor môže udeliť cenu rektora aj z vlastného podnetu.

Z predložených návrhov rektor vyberie práce na priznanie ceny rektora s prihliadnutím na počet akreditovaných študijných odborov/programov na fakulte, ako aj na počet jej absolventov.

Udelenie ceny rektora sa osvedčuje diplomom, ktorý podpisuje rektor. S udelením ceny rektora môže byť spojené aj priznanie jednorazového štipendia. Ocenenie pre vedúceho práce pozostáva z listu rektora, ku ktorému môže byť pripojená aj finančná odmena.

Cena rektora sa odovzdáva autorovi ocenenej práce na slávnostnej promócii.