Podpora študentov so špecifickými potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť.

Centrum je lokalizované na FMFI UK. 
Na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami. Aktuálny zoznam koordinátorov.