Podpora študentov so špecifickými potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť.

Centrum je lokalizované na FMFI UK. Bližšie informácie sú na webovej stránke: http://www.cezap.sk/
Na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Zoznam a kontakty na koordinátorov podľa fakúlt:

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Mgr. Milan Jurík, PhD.
tel.: 02/206 67 182
e-mail: jurik (at) fevth.uniba.sk

Fakulta managementu UK

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: 02/501 17 481
e-mail: Rozalia.Sulikova (at) fm.uniba.sk

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova (at) fmph.uniba.sk

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ing. Veronika Miťková, PhD.
tel.: 02/206 69 863
e-mail: veronika.mitkova (at) fses.uniba.sk

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.
e-mail: stanislav.kracek (at) uniba.sk
 

Farmaceutická fakulta UK

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
tel.: 02/501 17 209
e-mail: czigle (at) fpharm.uniba.sk

Filozofická fakulta UK

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/593 39 167
e-mail: milica.schraggeova (at) fphil.uniba.sk

Jesseniova lekárska fakulta UK

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
tel.: 043/2633429, 2633409
e-mail: banovcinova (at) jfmed.uniba.sk

Lekárska fakulta UK

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
tel.: 02/572 90 385
e-mail: Jan.Pecenak (at) sm.unb.sk

Pedagogická fakulta UK

pre študentov so sluchovým postihnutím
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.
tel.: 02/492 87 202
e-mail: darina.tarcsiova (at) fedu.uniba.sk
pre študentov s telesným postihnutím a študentov chorých a zdravotne oslabených
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
tel.: 02/492 87 156
e-mail: harcarikova (at) fedu.uniba.sk

pre študentov so zrakovým postihnutím
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
tel.: 02/492 87 109
e-mail: Jana.Lopuchova (at) fedu.uniba.sk

pre študentov so špecifickými poruchami učenia

PhDr. Jana Vernarcová, PhD.
tel.: 02/492 87 156
e-mail: vernarcova (at) fedu.uniba.sk
 

Právnická fakulta UK

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
tel: 02/592 44 461
e-mail: margita.prokeinova (at) flaw.uniba.sk
 

Prírodovedecká fakulta UK

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
tel.: 02/602 96 311
e-mail: zuzana.halakova (at) uniba.sk

Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK

ThDr. Michal Vivoda, PhD.
tel.: 02/327 77 123
e-mail: michal.vivoda (at) frcth.uniba.sk