Podporné služby

Poradenstvo

 • nadviazanie kontaktov, poskytnutie informácií a konzultácií pri prechode zo strednej školy na univerzitu
 • v prípade potreby pomoc pri riešení problémov vyplývajúcich zo študentských povinností
 • spolupráca s učiteľmi aktuálnych fakúlt a katedier, konzultácie k alternatívnym formám skúšok, k otázke predĺženia času na prípravu na skúšku, spolupráca pri včasnom zabezpečení povinnej študijnej literatúry.

Spracovanie študijnej literatúry do vhodnej formy

 • primárne pre študentov so ZrP, pre študentov s TP HK, a v odôvodnených prípadoch pre študentov s VPU. 
 • snímanie pomocou skenera, rozpoznávanie pomocou OCR softvéru a úprava textu - výstupné formáty (prístupný štruktúrovaný textový dokument, texty v Braillovom písme, reliéfna grafika, textové spracovanie videozáznamu ...). 
 • kopírovanie do zväčšenej formy so zvýšeným kontrastom/  tlač do zväčšeného písma.

Tlmočnícka služba

 • Pre nepočujúcich študentov na požiadanie. Tlmočenie do/z posunkového jazyka. Artikulačné tlmočenie.

Simultánny prepis

 • Pre nedoslýchavých a pre nepočujúcich – ako alternatíva k tlmočníckej službe.
 • Doslovný prepis hovoreného slova na vyučovaní.

Zabezpečenie poznámok z vyučovania

 • Primárne pre študentov so sluchovým postihnutím, s obmedzením jemnej motoriky, v odôvodnených prípadoch študenti so ZrP a s PAS.
 • Obsahový záznam z prednášok a vyučovania spravidla v štruktúrovanej elektronickej forme/ do 24 hodín.

Individuálne vyučovanie vybraných predmetov

 • Náhradné, alternatívne vyučovanie podľa inštrukcií učiteľa.
 • Určené na kompenzáciu dôsledkov/limitov vyplývajúcich z postihnutia/ochorenia/poruchy a/alebo akademických bariér → vyrovnanie podmienok s podmienkami bežných študentov.
 • Týka sa len vybraných predmetov na vopred určený čas.
 • Primárne pre študentov so zmyslovým postihnutím, pre študentov s TPDK  alebo pre študentov s TPHK, pre študentov s VPU, PAS a komunikačnými problémami.

Akademická asistencia

 • Oprávnená cieľová skupina - študenti so zmyslovým postihnutím, TP HK, s PAS.
 • Zameranie pri akademickej asistencii:

          a) asistencia pri aktívnej účasti na vyučovaní a asistencia pri štúdiu,

          b) asistencia pri zvládaní študijného programu a plnení študijných povinností.

Priestorová orientácia, samostatný a bezpečný pohyb

 • Služba primárne určená pre študentov so ZrP, ale aj pre študentov s TPDK (bezbariérové trasy), s PAS, psychickým ochorením.

Prepravná služba

 • Určená pre študentov s ťažkým telesným postihnutím, odkázaných na individuálnu prepravu.
 • Odkázaný študent využíva službu na zabezpečenie účasti na vzdelávacích aktivitách (prednášky, semináre, cvičenia, skúšky, konzultácie, zápis, praxe, apod.).
 • Odkázanosť dokumentuje študent platným komplexným posudkom ÚPSVaR.
 • VŠ poskytuje službu v rámci svojich finančných možností.

Zabezpečenie parkovania

 • VŠ zabezpečuje potrebný počet vyhradených parkovacích miest (pri budovách VŠ a internátoch) pre nemobilných študentov s vlastným motorovým vozidlom.

Ubytovanie

 • Prednostné ubytovanie v ŠD pre evidovaných študentov so ŠP.
 • Študenti s ťažkým telesným postihnutím, odkázaní pri veľmi osobných úkonoch na osobnú asistenciu majú nárok na ubytovanie v bezbariérových priestoroch ŠD spolu s osobným asistentom; asistent za ubytovanie neplatí.

Zapožičanie vybraných druhov asistenčných technológií na prechodnú dobu

 • Náhradný NB, stolová lupa, špeciálne zariadenia, špeciálne softvéry, komunikačný rádiový systém pre nedoslýchavých. mobilné skenery, hovoriace skenery, ... 

Práca s technikou

 • poskytnutie modernej výpočtovej techniky, špeciálnych periférnych zariadení a podporného programového vybavenia priamo v centre (pozri: naše technické vybavenie)
 • zaškolenie na prácu s PC a špeciálnym softvérom a hardvérom v počítačovej učebni CPŠ. Vyberte si termín informačného stretnutia.
 • poradenstvo pri výbere osobného technického vybavenia.