Knižnica

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK disponuje knižničným fondom, ktorý primárne tvoria študijné texty v elektronickej forme spracované podľa pravidiel prístupnosti pre používateľov asistenčných technológií (napr. nevidiaci študenti). Oprávnenými "čitateľmi" týchto publikácií sú študenti so zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí), prípadne ďalší študenti, ktorí z dôvodu zdravotného postihnutia a/ alebo poruchy majú závažné problémy pri používaní klasických čiernotlačových textov (print disabled). Podmienkou získať prístup k študijným textom v prístupnej elektronickej forme je podpísanie oficiálnej dohody s Centrom podpory o individuálnom a účelovom využívaní poskytnutých textov a doložení akceptovanej odbornej dokumentácie dokladujúcej špecifické potreby študenta v zmysle §100 ods. 3 zákona o vysokých školách.

V Centre podpory si možno požičať aj vybrané študijné texty v zväčšenej čiernotlači a staršie študijné texty v zvukovej forme (audionahrávky vo formáte MP3).

Novým klientom odporúčame kontaktovať Centrum podpory za účelom podpísania dohody a doloženia oprávnenosti členstva.

Kontakt:

Mgr. Miroslava Falatová

e-mail: miroslava.falatova@uniba.sk

tel.: 02/9010 2070