Vnútorné predpisy

Článok 8 vo VP č. 23/2021 upravuje pôsobnosť, členstvo, zasadnutia, ako aj rozhodnutia Akreditačnej rady UK

Vnútorný predpis 3/2021 - Zriadenie dočasnej akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave