Ochrana osobných údajov

Univerzita Komenského v Bratislave je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865

Ochrana osobných údajov je v Slovenskej republike upravená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Od 25. mája 2018 bude na Slovensku účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR.

Zákon o ochrane osobných údajov okrem iného v § 28 upravuje práva osôb, ktorých osobné údaje podliehajú spracúvaniu, resp. ktorých sa osobné údaje týkajú. Nazývajú sa dotknutými osobami. Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa (v tomto prípade Univerzita Komenského v Bratislave) domáhať informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu  zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Univerzitou Komenského v Bratislave možno adresovať zodpovednej osobe, ktorá na univerzite vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.

Kontakt na zodpovednú osobu

Mgr. Jana Zbyvatelová
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum informačných technológií
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

tel.: +421 2 592 44 942
e-mail: jana.zbyvatelova@uniba.sk