Powerpoint

Popis kurzu: 

 • Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov zvládnuť pripraviť si prezentáciu pre konkrétnu situáciu v aplikácii POWERPOINT.

 • Naučíme sa vytvoriť novú prezentáciu založenú na šablóne, nastaviť si predlohy snímok, pozadia a prechody.
 • Ukážeme si, ako objekty na snímkach animovať, ako prezentáciu časovať, vkladať do nej multimediálne prvky a nakoniec ju exportovať do video kvality tak, aby bola pripravená na nahratie do MS Stream, alebo publikovaná na YouTube.
 • Ďalej sa naučíme, ako čo najefektívnejšie odovzdať v prezentácii informáciu a predovšetkým, ako zlepšiť svoje prezentačné schopnosti.
 • V rámci absolvovania kurzu by účastníci mali získať niekoľko užitočných tipov a nástrojov na aktívne riadenie pozornosti publika, riešenie krízových situácii pri prezentovaní a tiež v diskusii.
 • Absolvent by po účasti na tomto kurze mal zvýšiť svoje celkové prezentačné zručnosti. Mal by dokázať pripraviť si profesionálnu prezentáciu, prispôsobiť ju poslucháčom, získať si ich záujem a zvládať problémové situácie.

Trvanie:

 • Prihlásený absolvuje 3 dni kurzu po 2 hodiny.

Osnova:

1 DEŇ: 11.10.2022 od 9:30 do 11:30

 • Oboznámenie sa s aplikáciou PowerPoint:
 1. vytvorenie novej prezentácie,
 2. šablóny,
 3. vkladanie objektov,
 4. návrhy a prechody,
 5. animácie,
 6. časovanie, nahrávanie, titulky,
 7. export do .wmv a publikovanie na YouTube, MS Stream
 • Základné charakteristiky modernej prezentácie, dynamické prvky, tvorba multimediálnej prezentácie

2. DEŇ: 18.10.2022 od 9:30 do 11:30

 • Analýza publika a spoznanie jeho špecifík ako dôležitá súčasť kvalitnej prezentácie
 • Oboznámenie sa so základnými verbálnymi komunikačnými technikami
 • Osvojenie si práce s otázkami, ktoré môžu zaznieť zo strany publika počas prezentovania
 • Osvojenie si špecifík súčastí neverbálnej komunikácie
 • Analýza a štruktúrovanie informácii, ktoré chceme sprostredkovať počas našej prezentácie
 • Spoznanie základných druhov pomôcok na prezentovanie a možností ich využívania počas prezentovania

3. DEŇ: 25.10.2022 od 9:30 do 11:30

 • Oboznámenie sa so základnými organizačnými charakteristikami pri príprave a pri realizácii samotnej prezentácie
 • Oboznámiť účastníkov ako rozvíjať kreativitu, aby boli prezentácie plné novátorstva a zaujímavých nápadov
 • Prezentovanie témy pred publikom spojená s nahrávaním, spätná väzba, námety na zlepšenie

Obsah kurzu:      

 • PowerPoint
 • formy a prvky prezentácie, zásady pre prípravu prezentácie, cieľ prezentácie, štruktúra prezentácie, zahájenie a ukončenie prezentácie, obsah, štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver, príprava profesionálnej prezentácie, vyhľadávanie a spracovanie informácií
 • ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii, výstižné formulovanie svojich myšlienok
 • prezentácia seba - verbálny a neverbálny prejav, sebaistota pri prezentácii, čo robiť a čo nerobiť pri prezentáciách, efektívna verbálna a neverbálna komunikácia, analýza vlastného správania, možnosti nápravy, image prezentátora – pôsobiť sympaticky, fundovane a spoľahlivo, zvládanie trémy, vhodná podpora neverbálnou komunikáciou, účinná argumentácia, obranné a pohotové odpovede
 • analýza cieľovej skupiny, poslucháči a ich štýly spracovávania informácií, analýza publika a modifikácia prezentácie v súvislosti s ním, zapojenie účastníkov do prezentácie, ako sa pohybovať medzi účastníkmi, sledovanie účastníkov pri prezentácii a očný kontakt s nimi, ako zistiť názor účastníkov, využitie rečníckych otázok, ako reagovať na publikum, spôsoby získavania záujmu poslucháčov, práca s poslucháčmi, ovplyvňovanie atmosféry, otázky
 • názorné pomôcky - zásady vizualizácie informácií, používanie audiovizuálnych prostriedkov