Výzva ŤZP a skupiny s nedostatkom príležitostí

Výzva 2021 pre skupiny ŤZP a skupiny s nedostatkom príležitostí

Študenti a pracovníci Univerzity Komenského v Bratislave so špeciálnymi potrebami, ktorí v akademickom roku 2021/2022 vycestujú na zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+, môžu požiadať o grant na špeciálne potreby.

Špeciálny grant sa poskytuje nad rámec „klasického“ Erasmus grantu.

Účastníci s ťažkým zdravotným postihnutím (s preukazom ŤZP)

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti s ťažkým zdravotným postihnutím - fyzická osoba ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50% (s preukazom ŤZP) nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Špeciálny grant sa poskytuje na základe informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné.

Ak suma paušálneho príspevku účastníkovi nepostačuje na pokrytie dodatočných nákladov spôsobených zdravotným postihnutím, môže účastník do 1. októbra 2021 požiadať namiesto paušálneho príspevku o preplatenie reálnych dodatočných nákladov na pobyt (študenti aj zamestnanci na Erasmus mobilite). Prihlášku s prílohami podáva účastník elektronicky na adresu erasmusplus@rec.uniba.sk alebo poštou na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie programu Erasmus

Šafárikovo nám. 6, 

P.O. BOX 440

814 99 Bratislava 1

Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o grant na špeciálne potreby možno získať u kontaktnej osoby pre Erasmus študentov so špecifickými potrebami na UK: 

PaedDr. Elena Mendelová, CSc., e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk,

telefón: 02 9010 2068 

O preplatení reálnych nákladov na mimoriadne výdavky spojené s mobilitou ŤZP účastníka rozhoduje na základe podanej žiadosti národná agentúra programu Erasmus+. 

Žiadateľ o špeciálny grant je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky. V prihláške uvedie výšku predpokladaných nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant na preplatenie reálnych nákladov, je povinný tento grant vyúčtovať. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi) všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.). 

Je poskytovaná vo forme reálnych nákladov. Je určená na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré vzniknú účastníkom s nedostatkom príležitostí v súvislosti s mobilitou v prípadoch, kedy by top- up (paušál) nedokázal pokryť tieto náklady.

 

Príklady reálnych nákladov:

·       príspevok na prepravu (napr. prenájom špeciálneho motorového vozidla, ak je daná osoba odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, prípadne je takáto preprava zabezpečovaná oprávnenou osobou/obcou/poskytovateľom sociálnych služieb);

·       príspevok v prípade, ak účastník mobility potrebuje asistenciu alebo opatrovanie (napr. náhrada pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy alebo pre rodinného príslušníka v prípade opatrovania);

·       príspevok na cestu a ubytovanie pre sprevádzajúcu osobu;

·       lekárske procedúry;

·       materiálová podpora účastníkov – špeciálne didaktické pomôcky, špeciálne zdravotnícke potreby atď.

 

Povinné prílohy k prihláške:

• kópia preukazu ŤZP. V prípade, že študent/zamestnanec VŠ je občanom inej krajiny alebo má trvalý pobyt v inej krajine, kópia obdobného preukazu, ktorý mu v jeho krajine potvrdzuje ťažké zdravotné postihnutie,

• potvrdenie, že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta/zamestnanca vysokej školy a môže zabezpečiť primerané zariadenie a podporu (ubytovanie, učebné pomôcky, semináre, knižnica atď.) v rámci jeho postihnutia alebo špeciálnej potreby.

Prihláška ŤZP výzva 2021/2022

Prihlášku ŤZP študenti v prípade celiaka a diabetes nevypĺňajú. Študent má nárok na pušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Ako doklad je potrebné však doložiť kópiu preukazu ŤZP. 

Študenti, ktorí vykonávajú stáž, majú nárok na získanie doplňujúcej sumy z dôvodu ochorenia aj doplňujúcej sumy na stáž (150 € mesačne).

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní. Doplňujúca suma na stáže sa v tomto prípade neuplatňuje.

Účastníci s chronickým ochorením bez preukazu ŤZP

O grant môžu požiadať účastníci, ktorých zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa mobility bez dodatočnej finančnej podpory. O poskytnutí podpory rozhoduje Oddelenie programu Erasmus rektorátu UK pred podpisom zmluvy o Erasmus grante na základe lekárskej správy alebo rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní peňažného príspevku.

 

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti/zamestnanci nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Špeciálny grant sa poskytuje na základe informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online. Študent musí byť evidovaný v zozname študentov so špeciálnymi potrebami. V prípade, že študent chce požiadať o TOP-UP je nutné aby kontaktoval Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami a nahlásil sa u pani PaedDr. Elena Mendelová, CSc. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné. Študenti, ktorí vykonávajú stáž, majú nárok na získanie doplňujúcej sumy z dôvodu ochorenia aj doplňujúcej sumy na stáž (150 € mesačne).

 

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní. Doplňujúca suma na stáže sa v tomto prípade neuplatňuje.

Poberatelia sociálneho štipendia alebo účastníci v hmotnej núdzi

O grant môžu požiadať účastníci, ktorí poberajú sociálne štipendium alebo sa nachádzajú v hmotnej núdzi. O poskytnutí podpory rozhoduje Oddelenie programu Erasmus rektorátu UK pred podpisom zmluvy o Erasmus na základe informácie o poberaní sociálneho štipendia v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online a na základe potvrdenia o priznaní sociálneho štipendia alebo potvrdenia ÚPSVaR o hmotnej núdzi. V 

 

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti/zamestnanci nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Špeciálny grant sa poskytuje na základe informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné. Študenti, ktorí vykonávajú stáž, majú nárok na získanie doplňujúcej sumy z dôvodu ochorenia aj doplňujúcej sumy na stáž (150 € mesačne).

 

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní. Doplňujúca suma na stáže sa v tomto prípade neuplatňuje.

Ostatní účastníci s nedostatkom príležitostí (sociálne a iné prekážky)

O grant môžu požiadať účastníci, ktorým vážne prekážky sociálneho alebo spoločenského charakteru nedovoľujú zúčastňovať sa mobility bez dodatočnej finančnej podpory. Ide napríklad o ťažkosti so sociálnou adaptáciou (napr. osamelý rodič s dieťaťom do 15 rokov - predloží Čestné prehlásenie účastníka). O poskytnutí podpory rozhoduje Oddelenie programu Erasmus rektorátu UK pred podpisom zmluvy o Erasmus na základe čestného prehlásenia účastníka.

 

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti/zamestnanci nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Špeciálny grant sa poskytuje na základe informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné. Študenti, ktorí vykonávajú stáž, majú nárok na získanie doplňujúcej sumy z dôvodu ochorenia aj doplňujúcej sumy na stáž (150 € mesačne).

 

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní. Doplňujúca suma na stáže sa v tomto prípade neuplatňuje.

Čestné prehlásenie účastníka na stahnutie