Pracovníci CVPP

Zodpovední vedúci pracovníci centra

PhDr. Michal Hajdúk, PhD. pôsobí na Katedre psychológie FIF UK a Psychiatrickej klinike LF UK a UNB ako odborný asistent so zameraním na klinickú psychológiu a metodológiu výskumu. V minulosti získal Fulbrightove štipendium a pôsobil ako post-doc v USA. Aktuálne je riešiteľom dvoch grantov APVV. Má skúseností aj z grantových schém ako VEGA a KEGA. Bol spoluriešiteľ viacerých grantov Psychiatrickej spoločnosti SLS, ktoré mali charakter interdisciplinárnych projektov. V súčasnosti pracuje v interdisciplinárnych výskumných tímoch s klinickými psychológmi, psychiatrami, neurológmi, neurovedcami a logopédmi. Jeho výskum sa primárne zameriava na zhoršené sociálne poznávanie u pacientov so schizofréniou.

https://uniba.sk/ludia/hajduk3

 

Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. pracoval ako detský psychiater a psychiater. Má publikačne doložené skúsenosti z oblasti epidemiológie psychických porúch (detský autizmus, depresívne poruchy, úzkostné poruchy, alkoholová závislosť), rozsiahle publikačné aktivity v oblasti afektívnych porúch a schizofrénie. Zaoberá sa taktiež výskumom psychopatológie a je expertom v oblasti psychofarmakológie. Významným prínosom je schopnosť implementácie výskumných poznatkov pre klinickú prax a pre vzdelávanie v rámci medicínskych a príbuzných disciplín a tiež vzdelávanie verejnosti.

https://uniba.sk/ludia/pecenak1

 

Zoznam ostatných pracovníkov

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. je vysokoškolský učiteľ, výskumník a klinický psychológ. Dlhodobo sa zaoberá témami emócií a ich porúch, poruchami osobnosti a ďalšími témami, ktoré súvisia s kontinuom duševné zdravie – duševné poruchy, vrátane epidemiológie. Publikuje v domácich a zahraničných odborných časopisoch, je editor a spoluautor viacerých vedeckých a odborných monografií. Riešiteľ viacerých grantových úloh v schémach APVV, KEGA, VEGA a grantov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS. 

https://uniba.sk/ludia/heretik2

 

Zuzana Kasanová, PhD. pôsobí ako výskumníčka v Centre pre kontextuálnu psychiatriu na Fakulte neurovied Leuvenskej Univerzity v Belgicku a zároveň ako výskumná pracovníčka v Marylandskom psychiatrickom výskumnom centre v USA. Od roku 2018 pôsobí aj na Katedre psychológie FIF UK. Jej výskum je zameraný na neurochemické procesy podmieňujúce reaktivitu na stres a odmeny u ľudí so schizofréniou. Jej súčasné projekty zahŕňajú výskum mozgovej aktivity počas motivovaného správania u mladých ľudí s vysokým rizikom vypuknutia psychózy. Zároveň sa podieľa na riadení projektu mapovania duševného zdravia na vzorke 2000 adolescentov vo Flámsku ako aj výskumu psychosociálnych faktorov ovplyvňujúcich výskyt duševných porúch v tejto vzorke. 

 

MUDr. Michal Turček, PhD. pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a psychiater. Zaoberá sa prednostne problematikou závislostí od rôznych psychoaktívnych látok a ich súvislosťami s afektívnymi, úzkostnými a psychotickými poruchami. Pracuje v klinickom výskume - je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantových úloh (ITMS, VEGA, KEGA, UK) - i na rozvoji vzdelávania v psychiatrii, prednáša, publikuje, je recenzentom pre viaceré domáce a zahraničné periodiká. V rokoch 2013 – 2018 bol vedúcim redaktorom časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 

https://uniba.sk/ludia/turcek1

 

Postgraduálni študenti

Mgr. Viktor Svetský, interný doktorand na Katedre psychológie FiF UK v odbore klinická psychológia, psychoterapeut vo výcviku v smere logoterapie a existenciálnej analýzy. Venuje sa výskumu vzťahu pohybov očí a osobnosti.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/clenovia-katedry/svetsky-viktor/

 

Mgr. Daniel Dančík, BSc. pracuje ako psychológ na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Študuje PhD. v odbore klinická psychológia, kde sa užšie zaujíma o využitie mobilných technológií pre zachytávanie prežívania ľudí v ich každodenných podmienkach najmä v kontexte vzťahovej väzby a sociálnych interakcií. Taktiež sa snaží v praxi presadzovať myšlienku pozitívneho vplyvu pohybovej aktivity na bio-psycho-sociálny rozmer človeka, či už participáciou na projektoch cvičenia so seniormi, vedením cvičení na klinike alebo výučbou v rámci UTV.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/clenovia-katedry/dancik-daniel/

 

Mgr. Alexandra Straková je interná doktorandka na Katedre psychológie FIF UK pod vedením PhDr. Hajdúka, PhD. Počas magisterského štúdia sa venovala problematike výskytu paranoidnej ideácie v neklinickej populácii. V súčasnosti sa v rámci výskumu paranoje zaoberá okrem psychologických súvislostí aj oblasťou neurobiológie. V rámci CVPP sa zameriava na využitie fyziologických ukazovateľov a zber dát.

 

Mgr. Jakub Januška je interný doktorand na Katedre psychológie FIF UK pod vedením Dr. Hajdúka. V magisterskej práci sa zaoberal prejavmi subklinickej paranoidnej ideácie vo vzťahu k sociálnej kognícii a sociálnemu fungovaniu. Aktuálne sa zaoberá  témou paranoje v každodennom živote.