Pracovníci CVPP

Pracovníci a pracovníčky CVPP

Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD. je vedúci pracovník CVPP a pôsobí na Katedre psychológie FIF UK, Psychiatrickej klinike LF UK a UNB. V minulosti získal Fulbrightove štipendium a pôsobil ako post-doc v USA na University of Dallas at Texas. Absolvoval výskumné pobyty na Center for Contextual Psychiatry KU Leuven a Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior na UCLA. Bol riešiteľom viacerých grantov APVV. Má skúseností aj z grantových schém ako VEGA a KEGA. Bol spoluriešiteľ viacerých grantov Psychiatrickej spoločnosti SLS, ktoré mali charakter interdisciplinárnych projektov. V súčasnosti pracuje v interdisciplinárnych výskumných tímoch s klinickými psychológmi, psychiatrami, neurológmi, neurovedcami a logopédmi. Jeho výskum sa primárne zameriava na zhoršené sociálne poznávanie u pacientov so schizofréniou. 

https://scholar.google.com/citations?user=OSLylkkAAAAJ&hl=en 

Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. pracoval ako detský psychiater a psychiater. Má publikačne doložené skúsenosti z oblasti epidemiológie psychických porúch (detský autizmus, depresívne poruchy, úzkostné poruchy, alkoholová závislosť), rozsiahle publikačné aktivity v oblasti afektívnych porúch a schizofrénie. Zaoberá sa taktiež výskumom psychopatológie a je expertom v oblasti psychofarmakológie. Významným prínosom je schopnosť implementácie výskumných poznatkov pre klinickú prax a pre vzdelávanie v rámci medicínskych a príbuzných disciplín a tiež vzdelávanie verejnosti. 

 

https://scholar.google.com/citations?user=m01DooAAAAAJ

Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. je vysokoškolský učiteľ, výskumník a klinický psychológ. Dlhodobo sa zaoberá témami emócií a ich porúch, poruchami osobnosti a ďalšími témami, ktoré súvisia s kontinuom duševné zdravie – duševné poruchy, vrátane epidemiológie. Publikuje v domácich a zahraničných odborných časopisoch, je editor a spoluautor viacerých vedeckých a odborných monografií. Riešiteľ viacerých grantových úloh v schémach APVV, KEGA, VEGA a grantov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.   

https://scholar.google.com/citations?user=raaM8jIAAAAJ&hl=sk&oi=ao

Mgr. Alexandra Straková, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave so zameraním na experimentálnu pyschopatológiu. Je spoluriešiteľkou viacerých grantových projektov, ktoré sa zameriavajú na bio-behaviorálne mechanizmy sociálneho fungovania v kontexte psychotických porúch. V rámci CVPP sa venuje skúmaniu deficitov v sociálnej kognícii, sociálnej motivácii a metakognícii pri psychotických poruchách. Počas doktorandského štúdia nadobudla zručnosti v analýze fyziologických dát, najmä vodivosti kože a srdcovej frekvencie, a parametrov očných pohybov s využitím eye-trackeru.    

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=InjQRb4AAAAJ

Mgr. Daniel Dančík, PhD je zaradený do špecializačného štúdia klinickej psychológie. Pracuje na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Ukončil doktorát z klinickej psychológie na Katedre psychológie FIF UK, kde sa užšie zaujímal o využitie mobilných technológií pre zachytávanie zážitkov psychiatrických pacientov v ich každodennom živote. Pôsobí ako výskumník v medzinárodnom projekte podporenom grantom Horizont 2020 pre výskum a inovácie č. 945263 (IMMERSE), v rámci ktorého sa snaží implementovať mobilné technológie (mHealth) do systému zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie v krajinách EÚ a UK. Pôsobil vo viacerých projektoch podporených APVV a VEGA. Taktiež sa snaží v praxi presadzovať myšlienku pozitívneho vplyvu pohybovej aktivity na duševné zdravie, či už participáciou na projektoch cvičenia so seniormi, vedením cvičení na psychiatrickej klinike alebo výučbou v rámci Univerzity tretieho veku.   

 

https://scholar.google.com/citations?user=xtnf8tEAAAAJ&hl=en

MSc. Hana Hollá Kutlíková, PhD. sa venuje skúmaniu biopsychologických mechanizmov motivácie a rozhodovania v sociálnom prostredí. Vo svojom výskume spája metódy z oblasti neuroendokrinológie, behaviorálnej ekonómie a komputačného modelovania.  V dizertačnej práci na Viedenskej Univerzite sa zaoberala štúdiom vplyvu testostéronu na spracovávanie sociálnych odmien. Počas magisterského štúdia na Ženevskej univerzite sa skúmala neurálne spracovávanie sebavzťažných informácií. 

 

https://scholar.google.com/citations?user=_nZQ2o0AAAAJ&hl=en  

 

Mgr. Jakub Januška, PhD. pôsobí ako výskumník, vysokoškolský pedagóg a psychológ na Psychiatrickej klinike SZU a UNB v Bratislave. Počas doktorandského štúdia na Katedre psychológie FIF UK sa primárne venoval intenzívnemu longitudinálnemu výkumu (ESM) paranoje a negatívnej afektivity v sociálnom kontexte s využitím mobilných zariadení u pacientov so závažnými psychickými poruchami aj v zdravej populácii. V priebehu štúdia absolvoval stáž v Centre pre kontextuálnu psychiatriu KU Leuven v Belgicku, kde sa zaoberal prácou s ESM dátami.

https://scholar.google.com/citations?user=zS6buQ8AAAAJ&hl=sk

 

Doktorandi a doktorandky

Mgr. Vladimír Ivančík pôsobí ako interný doktorand na Katedre psychológie FIF UK pod vedením doc. PhDr. Michala Hajdúka, PhD. V magisterskej práci sa zaujímal o vzťahy medzi depresiou, úzkosťou a sociálnou úzkosťou s použitím metódy sieťovej analýzy. Pracuje ako psychológ v DSS-Most, n.o., kde sa venuje oblasti psychosociálnej rehabilitácie pre ľudí s duševnými poruchami. V rámci CVPP sa aktuálne zaoberá bio-behaviorálnymi mechanizmami sociálnych procesov pri autizme a schizofrénii, ako aj sociálnym fungovaním pri schizofrénii. 

https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=1X5ZFBEAAAAJ 

Mgr. Adam Kurilla je klinický psychológ a psychoterapeut pôsobiaci v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Má viac ako 13 rokov klinickej praxe v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Magisterský titul v odbore psychológia získal na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti je doktorandom v odbore klinická psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. V akademickom roku 2019/2020 absolvoval Hubert H. Humphrey Fellowship Program, výmennú aktivitu Fulbrightovej komisie, na Virginia Commonwealth University v USA so zameraním na oblasť závislostí. Vo svojom výskume sa zameriava najmä na oblasť adiktívneho správania a závislostí a využívania digitálnych technológií v terapii. 

https://scholar.google.com/citations?user=x7vWkawAAAAJ&hl=sk&oi=sra  

 

Mgr. Natália Čavojská je doktorandkou na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v programe Lekárske neurovedy. Zároveň pôsobí ako psychologička na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB, kde okrem iného vedie metakognitívny tréning v dennom psychiatrickom stacionári. Počas štúdia na Filozofickej fakulte UK sa venovala najmä téme synestézií a výskumu psychotických zážitkov v neklinickej populácii. Jej aktuálne zameranie sa sústreďuje na sociálne procesy pri autizme a schizofrénii, s osobitným zreteľom na interpersonálnu vzdialenosť pri schizofrénii v kontexte sociálnej neuroendokrinológie.