Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách

Doklady o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou inštitúciou v členskom štáte Európskej únie, v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom (v treťom štáte) je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. V rámci procesu uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní je posudzované splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia o ich uznaní. Ak sú podmienky splnené, vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje príslušné ministerstvo – Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou), resp. uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

Doplňujúce informácie je možné nájsť v rámci webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na uznávanie dokladov o vzdelaní, sú: zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 276/2017 Z. z., č. 359/2019 Z. z., č. 357/2020 Z. z., č. 271/2021 Z. z., č. 114/2022 Z. z. a č. 176/2022 Z. z. a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní môže byť predložená Univerzite Komenského v Bratislave (na adrese: Oddelenie vzdelávania, Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1) na účely pokračovania v štúdiu, na účely vydania modrej karty Európskej únie a na účely výkonu povolania, ktoré nie je v Slovenskej republike regulované. Univerzita Komenského v Bratislave je kompetentná rozhodnúť o uznaní dokladov o vzdelaní, o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní alebo o uložení rozdielovej skúšky.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá vysoká škola, nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.

Univerzita Komenského v Bratislave môže žiadateľovi o uznanie dokladov o vzdelaní uložiť kompenzačné opatrenie v podobe rozdielovej skúšky, ak vzdelanie, nadobudnuté v zahraničí, je najmenej o jeden rok kratšie, ako je porovnávané vzdelanie v Slovenskej republike, alebo ak v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti, ako sú porovnávané vedomosti alebo zručnosti v rovnakých alebo v príbuzných študijných odboroch v Slovenskej republike. Rozdielová skúška môže byť predpísaná aj formou dopracovania a obhajoby bakalárskej práce alebo diplomovej práce.

Univerzita Komenského v Bratislave rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore po posúdení a porovnaní obsahu a rozsahu štúdia so štúdiom v študijnom odbore, ktorý realizuje na základe priznanej akreditácie. Na uznanie môžu byť predkladané doklady, ktoré boli vydané uznanou vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania – EHEA, tretieho štátu, s ktorým je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ako aj na území ostatných štátov, s ktorým nebola podpísaná bilaterálna zmluva.

Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní s Českou republikou, Chorvátskou republikou, Maďarskom, Nemeckou spolkovou republikou, Poľskou republikou, Rumunskom, Ukrajinskou republikou, Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou .

Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré nemá štatút medzinárodnej dohody.

Na základe prezidentskej zmluvy s Českou republikou doklady o ukončení štúdia na štátom uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené v zozname vydanom Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, sa uznávajú za rovnocenné. Absolventi týchto vysokých škôl môžu pokračovať v štúdiu, používať priznaný akademický titul a vykonávať neregulované povolanie bez toho, aby mali doklad o uznaní nadobudnutého vzdelania.

Zmluva sa nevzťahuje na české doklady o vysokoškolskom vzdelaní, získané po ukončení štúdia v Českej republike v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo územia Českej republiky. Zmluva sa taktiež nevzťahuje na zahraničné (iné než české) doklady o vysokoškolskom vzdelaní, získané po ukončení štúdia na zahraničnej vysokej škole alebo jej pobočke na území Českej republiky.

Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní, podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní v znení neskorších predpisov, je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu.

V zmysle Smernice EP a Rady 2013/55/EÚ a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania a uznanie odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, alebo iného príslušného orgánu.

Uznanie dokladov o vzdelaní zo všetkých štátov sveta na účel pokračovania v štúdiu rovnako realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré rozhodne o uznaní dosiahnutého stupňa vzdelania.

Žiadateľ k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (vzor je v samostatnom dokumente) priloží:

  • osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo inou vzdelávacou inštitúciou príslušného štátu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,
  • osvedčenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia príslušného štátu vydáva, resp. osvedčenú kópiu výpisu absolvovaných predmetov a vykonaných skúšok s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,
  • kópie dokladov o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
  • kópiu dokladu totožnosti,
  • doklad o úhrade správneho poplatku prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK v prípade dokladov o vzdelaní, vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vo výške 7,00 €, alebo v prípade dokladov o vzdelaní, vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vo výške 40,00 €.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť do Podateľne Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (na prízemí budovy Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6). Všetky predkladané písomnosti je nutné zaslať aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: eva.granatova@rec.uniba.sk.

Overenie pravosti a odtlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní môže byť požadované v odôvodnených individuálnych prípadoch.

Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na komplexné posúdenie rovnocennosti vzdelania nadobudnutého v zahraničí.

Úradne osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, ktoré sú predložené na účel vydania rozhodnutia o uznaní vzdelania, uchováva Univerzita Komenského v Bratislave. Z uvedeného dôvodu nie je možné vrátiť ich žiadateľovi.

Lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní, alebo rozhodnutia o zamietnutí uznania vzdelania, resp. rozhodnutia o uložení rozdielovej skúšky je v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov v znení neskorších právnych predpisov dva mesiace od doručenia úplnej žiadosti a všetkých náležitostí.

Ak žiadateľ nepredloží predpísané náležitosti v súlade so zákonom, Univerzita Komenského v Bratislave konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

Zamietavé rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

Žiadateľ môže v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie proti rozhodnutiu v lehote 15 dní na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v lehote 30 dní od jeho doručenia.

Vzor žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní je uvedený ako samostatný dokument [pdf]  [doc] [rtf] .

Ďalšie informácie poskytne:

Oddelenie vzdelávania Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave

tel. číslo: 00421/2/90 10 2016         fax: 00421/2/52 96 38 36

e-mail: eva.granatovarec.uniba.sk, pdorec.uniba.sk    

PROSÍME, KONTAKTUJTE NÁS S OTÁZKAMI, NA KTORÉ STE NENAŠLI ODPOVEĎ PO PREŠTUDOVANÍ ZVEREJNENÉHO INFORMATÍVNEHO TEXTU. PROSÍME SÚČASNE, ABY STE REŠPEKTOVALI, ŽE K DISPOZÍCII SME LEN V RÁMCI ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE.

UPOZORNENIE: REKTORÁT UNIVERZITY KOMENSKÉHO SA NEZAOBERÁ OTÁZKAMI, TÝKAJÚCIMI SA KOMPTENCIÍ FAKÚLT, INÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL, REGIONÁLNYCH ÚRADOV ŠKOLSKEJ SPRÁVY, ANI MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. PROSÍME, V TEJTO VECI KONTAKTUJTE PRIAMO PRACOVNÍKOV PRÍSLUŠNÉHO SUBJEKTU.