Fakultní správcovia hesiel

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Mgr. Vlastislav Svoboda
e-mail: svobodafevth.uniba.sk
tel: +421 2 902 09 150

Bc. Jana Mokošová
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk
tel: +421 2 902 09 159
č.d.: 159

Fakulta managementu UK

Mgr. Eleonóra Fecišková
e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk
tel: +421 2 902 12 127
č. d: 324

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Ing. Iveta Gašparová
e-mail: iveta.gasparovauniba.sk
tel: +421 2 60 295 153
č. d: M 7

Janette Mlynárová Rotbauerová
e-mail: janette.mlynarovauniba.sk
tel: +421 2 60 295 194
č. d: F2 92

RNDr. Jaroslav Janáček
e-mail: jaroslav.janacekuniba.sk
tel: +421 2 60 295 578
č. d: M253

Mgr. Ľubica Janáčková
e-mail: janackovadcs.fmph.uniba.sk
tel: +421 2 60 295 577
č. d: M253

Adriana Kohútová
e-mail: adriana.kohutovauniba.sk
tel: +421 2 602 95 478
č. d: F2 3

Alžbeta Kontrišová
e-mail: alzbeta.kontrisovauniba.sk
tel: +421 2 602 95 833
č. d: F2 3

Patríková Helena
e-mail: helena.patrikovafmph.uniba.sk
tel: +421 2 602 95 194
č. d: F2 92

Mgr. Miroslav Wagner
e-mail: miroslav.wagneruniba.sk
tel: +421 2 602 95 211
č. d: I 22

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ing. Miroslav Ábel
e-mail: miroslav.abelfses.uniba.sk
tel: +421 2 206 69 864
miestnosť: B 020

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

MVDr. Ľudmila Blatná
e-mail: ludmila.blatnauniba.sk
tel.: +421 2 901 79 909
mobil: +421 907 735 566
klapka (VoIP): 17 9909
miestnosť: 23 

Farmaceutická fakulta UK

Martin Jamroškovič
e-mail: martin.jamroskovic@fpharm.uniba.sk

Filozofická fakulta UK

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Študenti doktorandského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u nasledujúcich pracovníkov študijného oddelenia:

Študijné oddelenie, vedúci zamestnanec čiastkového celku
Daniel Madarás
e-mail: daniel.madarasuniba.sk
tel: +421 2 901 31 324

Študijné oddelenie, referent v administratíve
Hajdúch Matúš
e-mail: matus.hajduchuniba.sk
tel: +421 2 901 31 312

Študijné oddelenie, referent v administratíve
Bc. Zuzana Daňková
e-mail: zuzana.dankovafphil.uniba.sk
tel: +421 2 901 31 315

Referát doktorandského štúdia
PhDr. Ester Novota
e-mail: ester.novotauniba.sk
tel: + 421 2 901 32 122

Referát doktorandského štúdia
Ing. Andrea Ligačová
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel: + 421 2  901 32 123

Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK

Ústav informačných technológií
Ing. Peter Francel
e-mail: peter.francel@uniba.sk
tel: +421 43 2633 218

Ing. Miloslav Čutka
e-mail: miloslav.cutka@uniba.sk
tel: +421 43 2633 216

Lekárska fakulta UK

Správca hesiel študentov
Mgr. Mária Goliašová
e-mail: maria.goliasovauniba.sk
tel: +421 2 59 357 499
č. d: 13

Foreign students passwords administrator
Mgr. Katarína Mazancová
e-mail: katarina.mazancovafmed.uniba.sk
tel: +421 2 9011 9462
office: 4

Správca hesiel zamestnancov
Oľga Kročková
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk
tel: +421 2 59 357 222

Pedagogická fakulta UK

Študijné oddelenie
Mgr. Miloslava Makovínyiová
Tel.: +421 2 9015 9369
e-mail: makovinyiovafedu.uniba.sk
č. d: R-122 

Externé štúdium

Bc. Zuzana Kolesíková
Tel.: +421 2 9015 9368
e-mail: kolesikovafedu.uniba.sk
č. d: R-117

CIT
Pavol Kováč
Tel.: +421 2 9015 9316
e-mail: kovac@fedu.uniba.sk
č. d: R3

Peter Michal Petrovič, DiS
Tel.: +421 2 9015 9317
e-mail: petrovic@fedu.uniba.sk
č. d: S205

Ing. Roman Joštiak
Tel.: +421 2 9015 9315
e-mail: jostiakfedu.uniba.sk
č. d: R214

Právnická fakulta UK

Správa hesiel pre zamestnancov Právnickej fakulty UK

Študenti Právnickej fakulty UK si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky
Zoznam zamestnancov ŠO PraF UK

Prírodovedecká fakulta UK

Zamestnanci sa môžu obrátiť aj priamo na pracovníkov CVS.

Sprava hesiel AIS2
Barbara Rybárová
e-mail:  rybarova21uniba.sk
tel: +421 2 602 966 75
č. d: 102

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
e-mail: brestenska1uniba.sk
tel: +421 2 602 96 206
miestnosť CH2124

Ing. Anna Guzmová
e-mail: guzmovaafns.uniba.sk
tel: +421 2 602 96 152
miestnosť: 314

Ing. Dana Zemanová
e-mail: zemanovafns.uniba.sk
tel: +421 2 602 96 556
miestnosť: CH1 301/A

Ing. Ildikó Takácsová
email: takacsovafns.uniba.sk
tel: +421 2 602 96 556
miestnosť: CH1 301/A

Michal Fülöp
email: fulopfns.uniba.sk
tel:  +421 2 602 96 428
miestnosť: CH1 301/1

Gabriel Kužel
email: kuzelfns.uniba.sk
tel: +421 2 602 96 598
miestnosť: 301/A, 301/C

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Ing. Jana Hajnovičová 
e-mail: hajnovicova1uniba.sk
tel: +421 2 327 77 121

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.
e-mail: peter.santavyuniba.sk
tel: +421 2 327 77 116 

Rektorát a centrálne financované súčasti

Ing. arch. Mária Vyšňovská
e-mail: maria.vysnovskarec.uniba.sk
tel: +421 2 59 244 470
sip: 11470(at)uniba.sk
č. d: 13 SB

VM Mlyny

Marek Ivančík
email: marek.ivancikuniba.sk