3. Publikácie, do ktorých prispeli pracovníci Archívu UK štúdiami na iné témy

KOREKÁČ, Ján. Nápisy na tekovských zvonoch do roku 1800. In Slovenská archivistika. Roč. 52, 2022, č. 2, s. 69-88. ISSN 2730-0323

 Štúdia sa venuje popisu a vývoju historických nápisov na zvonoch v bývalej Tekovskej župe od stredoveku do roku 1800. Na základe rozsiahleho terénneho a archívneho výskumu nám približuje historický kontext vzniku tekovských zvonov, na ktorých nápisy predstavujú bohatý zdroj historických informácií nielen pre epigrafiu a kampanológiu, ale aj pre dejiny každodennosti, regionálnu históriu či dejiny umenia. Autor ju rozdelil do troch častí, v ktorých zmapoval tekovské zvony v období stredoveku (14. storočie – 1. tretina 16. storočia), v ranom novoveku (2. tretina 16. storočia – koniec 17. storočia) a napokon v období baroka (koniec 17. storočia – koniec 18. storočia). Analyzuje vývoj použitého písma v nápisoch na zvonoch, no štúdia obsahuje aj transkripcie a preklady nápisov, ako aj fotografie zvonov. Nezabudol ani na medailóny siedmich zvonolejárov, ktorých výrobky sú dodnes zachované vo vežiach kostolov bývalej Tekovskej župy. Rôznorodosť nápisov, vývoj použitého písma či obsahová

Stránka nápisov pomáha vytvoriť zaujímavý historický obraz regiónu.

RUTTKAYOVÁ, Ivica (Ed.). Náš pán profesor Fraňo Ruttkay : pokus o skupinový portrét. Bratislava : PERFEKT 2020, 216 s. ISBN 978-80-8046-975-3

Aj knihy majú svoje osudy. Svoj osud má aj spomienková práca na dlhoročného pedagóga Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Fraňa Ruttkaya, DrSc. V roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (2015) vyšla reedícia práce Fraňa Ruttkaya z roku 1982 Ľudovít Štúr ako novinár. Pri tejto i ďalších príležitostiach dostávala dcéra pána profesora otázku, prečo nenapíše alebo nezostaví knihu, ktorá by zhodnotila otcovo pedagogické i vedecké pôsobenie. Oslovila teda viacero jeho kolegov, priateľov, žiakov a výsledkom projektu, pod ktorý sa podpísala ako zostavovateľka, je mozaika faktov, rôznorodých pohľadov, polozabudnutých momentov, dávnych príbehov a situácií, akýsi pokus o skupinový portrét profesora Fraňa Ruttkaya, ktorý ovplyvnil tri generácie študentov novinárstva na FiF UK v Bratislave. Svojimi textami prispelo viac ako tridsať osobností, dnes známych z televíznej obrazovky, printových médií, literatúry či verejného života, ďalej žurnalistov, vedcov, pedagógov, umelcov či pracovníkov v oblasti kultúry.

Za Archív UK do tejto kolektívnej práce týkajúcej sa osobnosti pána profesora Fraňa Ruttkaya prispela Jana Macounová kapitolkou nazvanou Fraňo Ruttkay v dokumentoch Archívu Univerzity Komenského v Bratislave (strany 29-31), v ktorej spracovala jeho profesijný životopis a kariéru.

VIRŠINSKÁ, Miriam (Ed.). Vita historiae dedicata. Zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2018, 272 s. ISBN 978-80-223-4695-5

Pri príležitosti životného jubilea vysokoškolského pedagóga, vedca a bývalého dlhoročného riaditeľa Archívu UK v Bratislave sa na pôde pedagogickej fakulty UK v Bratislave konala dňa 30. mája 2017 vedecká konferencia pod názvom Vita historiae dedicata. Zborník je výstupom z tohto podujatia. Okrem úvodu písaného perom prof. Roberta Letza ako dlhoročného blízkeho spolupracovníka jubilanta z katedry histórie, je v prvej časti zborníka publikovaná dedikácia, ktorou mu rektor UK v Bratislave udelil Zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave, texty predstaviteľov niekoľkých inštitúcií spolu z fotografiami zo slávnostnej časti podujatia. Druhú časť zborníka tvorí publikovaný program a konferenčné príspevky profesorov Richarda Marsinu, Vladimíra Rábika, Matúša Kučeru, Ferdinanda Uličného a Jozefa Baďuríka, docentov Miroslava Kamenického, Juraja Šedivého, Miroslava Lysého a Vladimíra Segeša, kolegov z HÚ SAV i fakulty Martina Štefánika, Miriam Hlavačkovej, Evy Frimmovej, Moniky Tihányiovej a Miriam Viršinskej. V tretej časti nájdeme príspevky na počesť životného jubilea pána profesora z pera profesorov Martina Homzu, Jána Lukačku, Roberta Letza  a kolegov Ľuboša Kačírka, Pavla Matulu, Pavla Makynu i Anny Bockovej. Záverečnú časť zborníka tvoria biografia nazvaná Profesor Július Bartl osemdesiatročný a tiež aj jeho personálna bibliografia.

 

Za bývalé pracovisko pána profesora – Archív UK v Bratislave – prispela Mária Grófová štúdiou nazvanou „Ako ďaleko je do Archívu Univerzity Komenského v Bratislave?“ K životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc. (s. 72-90). V nej sa snažila priblížiť profesora Bartla v základných chronologicko-osobnostných líniách, no aj ako osobnosť vysokoškolského pedagóga, vedca a historika, univerzitného archivára a vedúceho Archívu UK v Bratislave a napokon podať prehľad o udalostiach i smerovaní Archívu UK po odchode Júliusa Bartla. 

BENKOVÁ, Eva – PÚČIK, Marek (Eds.). Ingenii laus. Zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra slovenských dejín 2017, 450 s. ISBN 978-80-223-4410-4

Nielen na „historických“ katedrách Filozofickej fakulty UK v Bratislave býva dobrým zvykom vydať pri príležitosti jubilujúcich profesorov či docentov zborník s príspevkami kolegov, doktorandov či odborníkov v rovnakom odbore, v akom pôsobí jubilant. Inak tomu nebolo ani v prípade dlhoročného univerzitného pedagóga a istý čas aj vedúceho Katedry slovenských dejín FiF UK v Bratislave, prof. PhDr. Jána Lukačku, Csc., a zborník k jeho životnému jubileu sa prezentoval dňa 30. novembra 2017.

Za Archív UK sa na zostavení bibliografie pána profesora za roky 1978 – 2017 podieľala Mária Grófová (strany 409 – 447).

GRESCHOVÁ, Eva – CHUDJÁK, František (zborník) – PÉKOVÁ, Monika (CD-R) (Eds.). Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2015. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2016, 292 s. ISBN 978-80-971356-2-1

Zborníku Spoločnosti slovenských archivárov 2015 nájde čitateľ príspevky z dvoch podujatí, ktoré organizovala Spoločnosť slovenských archivárov v roku 2015 v spolupráci s ďalšími inštitúciami. V prvej a druhej časti sú publikované príspevky z XIX. archívnych dní v Slovenskej republike. Konali sa v dňoch 19. – 21. mája 2015 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a ich témami boli Digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva a Dvadsiate piate výročie založenia Spoločnosti slovenských archivárov. Tretia časť zborníka obsahuje príspevky a spomienky prednesené dňa 3. decembra 2015 na seminári nazvanom Storočnica Michala Kušíka 1915 – 2000, ktorý sa konal v priestore Slovenského národného archívu.

V rámci XIX. archívnych dní v SR odznel aj príspevok Márie Grófovej nazvaný Dvadsaťpäť rokov Spoločnosti slovenských archivárov, ktorý je publikovaný v rámci II. časti zborníka (strany 140-200). V ňom sa snažila na pozadí spoločenských zmien priblížiť vznik SSA, jej snahu etablovať sa v archivárskej societe Slovenska, snahy zúčastňovať sa na dianí v slovenskom archívnictve a ovplyvniť jeho smerovanie (štruktúru, legislatívny rámec, pôsobnosť), čo sa nie vždy darilo. Počas 25-ročnej existencie spoločnosti si všíma jej aktivity vo viacerých oblastiach: 1. organizovanie sympózií, konferencií, seminárov, 2. publikačnú činnosť, 3. organizovanie odborných archívnych exkurzií, 4. medzinárodnú spoluprácu s archívnymi spoločnosťami okolitých krajín i vzdialenejšieho zahraničia. Štúdiu dopĺňa tabuľka s prehľadom zložení výborov i revíznych komisií SSA a redakčných rád Fóra archivárov podľa funkčných období od roku 1990 do roku 2015 a tabuľka týkajúca sa vydávania časopisu Fórum archivárov v jednotlivých rokoch (1990 – 2015).   

NEKVAPIL, Ladislav (Ed.). Kultura psaní v dějinách. Pardubice : Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 2016, 374 s. ISBN 978-80-7395-956-2

V dňoch 12. – 13. novembra 2014 zorganizoval Ústav historických vied FiF Univerzity Pardubice v spolupráci s Východočeským múzeom v Pardubiciach, v pardubickom zámku, medziodborovú konferenciu s názvom Od hlinenej tabuľky k tabletu: kultúra písania v dejinách.

V monografii z tohto podujatia v rámci časti nazvanej Písmo do kameňa tesané, do typárií ryté: epigrafické a sfragistické pamiatky stredoveku a raného novoveku publikoval František Gahér jr. štúdiu venovanú nápisom na renesančných sepulkráliách západného Slovenska (strany 79-92). V nej sa zameral na popis oblasti výskumu z hľadiska zachovania epigrafických pamiatok vo vymedzenom časovom období, na typológiu používaných písiem na týchto pamiatkach, na jazyk sepulkrálnych nápisov s ukážkami prekladov textov. Štúdiu dopĺňa fotografická príloha.

ČAJKA, Michal (Ed.). Leštiny : Obec a jej obyvatelia. Leštiny : Obecný úrad Leštiny 2014, 648 s. ISBN 978-80-971420-5-6

V roku 2015 uplynie 690 rokov od prvej písomnej zmienky o Leštinách, ktoré sa prvý raz spomínajú v listine Turčianskeho konventu vydanej dňa 1. júla 1325. Je celkom prirodzené, že sa obecné zastupiteľstvo snažilo s dostatočnou časovou rezervou vydať monografiu obce, ktorá by dôstojným spôsobom predstavila Leštiny, dedinku ležiacu pod Veľkým Chočom, nielen jej obyvateľom, ale i návštevníkom. Do knihy svojimi textami prispelo desať autorov. Jednotlivé kapitoly pojednávajú o heraldických symboloch obce, chotárnych názvoch, prírodných pomeroch, v piatich kapitolách o histórii Leštín od praveku do súčasnosti, ďalej o zvykoch a spôsobe života v minulosti, predstavujú stavebné pamiatky – drevený artikulárny chrám zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, väčšinu zachovaných šľachtických kúrií či ľudovú architektúru. Nezabudlo sa ani na leštinské rodiny i osobnosti a osobitná kapitola priblížila osobnosť Mikuláša Zmeškala (*1759 – †1833), jedného z najvýznamnejších členov leštinskej zemianskej rodiny, vysokého štátneho úradníka, jedného z najlepších viedenských violončelistov, hudobného skladateľa a priateľa Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta i Ludwiga van Beethovena.

Za AUK prispela do monografie Mária Grófová štúdiou (strany 67-88) nazvanou Leštiny v stredoveku (od zániku Veľkej Moravy po rok 1548).   

Zborník Oravského múzea. Ročník XXX, 2013, 456 s. ISBN 978-80-89564-07-1

Zborník Oravského múzea si zachováva tradičné členenie svojich príspevkov z predchádzajúcich ročníkov - spoločnosť, príroda, správy a výročia. V prvej časti venovanej histórii regiónu je na stranách 100 - 116 publikovaný príspevok Márie Grófovej s názvom Sociálne a spoločenské pomery mestečka Veličná v 16. - 19. storočí. V ňom sa autorka pokúsila osvetliť demografický vývoj Veličnej na základe zachovaných archívnych dokumentov od polovice 16. storočia a pomerne presne zostaviť spoločenskú pyramídu mestečka Veličná od polovice 16. do polovice 19. storočia. Štúdiu dopĺňajú tabuľky a ukážky archívnych dokumentov, z ktorých autorka vychádzala pri demografickom výskume.

HOMZA, Martin – LUKAČKA, Ján – BUDAK, Neven (Eds.). Slovakia and Croatia I. : Historical parallels and Connections (until 1780). Bratislava – Zagreb : Department of Slovak History, Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava and PostScriptum, s. r. o. 2013, 448 s. ISBN 978-80-89567-20-1

V dňoch 20. – 24. júna 2011 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave a v Levoči konala medzinárodná konferencia nazvaná Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy do roku (1780), ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 vedcov zo Slovenska, Chorvátska, Ukrajiny, Ruska, Poľska, Česka, Maďarska a Srbska. Organizátori rozčlenili prihlásené referáty do niekoľkých okruhov, napr. prvý sa zaoberal etnogenézou, historiografiou a hagiografiou, ďalšie kráľovskými rodmi, vysokou šľachtou, nižšou šľachtou, umenovedou, iné sa venovali Chorvátom na Slovensku a Slovákom v Chorvátsku, obdobiu novoveku a cirkevným dejinám. Výstupy z uvedenej konferencie sú publikované v tejto knihe, v ktorej za Archív UK nájde záujemca v okruhu venovanom vysokej šľachte štúdiu Márie Grófovej nazvanú Rodina Ilockých – chorvátsky šľachtický rod slovenského pôvodu? 

ROHÁČEK, Jiří (Ed.). Epigraphica & sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha : Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR 2013, 574s. ISBN 978-80-86890-45-6

V dňoch 3. – 4. novembra 2011 sa v Prahe konala medzinárodná konferencia venovaná nápisom a náhrobným pamiatkam.

V zborníku z tohto podujatia publikoval štúdiu nazvanú Stredoveké a ranonovoveké sepulkrálne pamiatky vo vybranej oblasti juhozápadného Slovenska aj František Gahér jr. (strany 155-168). Zameral sa na päť náhrobných pamiatok, ktoré majú upozorniť na vzťahy a vplyvy v umení stredovekej a ranonovovekej skulptúry na pomedzí Uhorského kráľovstva a rakúskych krajín. Ide o náhrobnú tabuľu Juraja II., grófa zo Sv. Jura a Pezinka vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku, ďalej o veko tumby Juraja III., synovca Juraja II., ktoré sa nachádza v Kostole sv. Juraja vo Sv. Jure, o náhrobnú tabuľu Kunigundy Tovačovskej z Cimburka, prvej manželky svätojurského a pezinského grófa Žigmunda umiestnenú v Kostole Narodenia Panny Márie v Marianke, o tumbu Gašpara Šerédyho nachádzajúcu sa v Kostole sv. Juraja vo Sv. Jure a o epitaf Jakuba Mordaxa a jeho manželky Agnesy takisto z Kostola sv. Juraja vo Sv. Jure. Štúdiu dopĺňa fotografická príloha uvedených pamiatok.  

GRÓFOVÁ, Mária ─ LUKAČKA, Ján (Eds.). Vinicola Carpathensis (k 65. narodeninám univ. prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.). Bratislava : Stimul pre Katedru slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, 330 s. ISBN 978-80-8127-026-0

Kolektívna monografia vyšla pri príležitosti životného jubilea profesora Jozefa Baďuríka z Katedry slovenských dejín FiF UK v Bratislave, ktorý sa profesionálne okrem nástupu Habsburgovcov na uhorský trón a ich pôsobenie do roku 1790 profiloval aj ako historik hospodárskych dejín, predovšetkým dejín vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Kniha sa skladá z niekoľkých častí, prvá zahŕňa príspevky z dejín vinohradníctva tých oblastí na Slovensku, v ktorých sa v minulosti pestovala vínna réva, vrátane Abovskej a Zemplínskej župy, druhá sa venuje vínu v zachovaných literárnych prameňoch - v ponímaní humanistov, liečiteľov, v spomienkach slovenského lokaja na cisárskom dvore vo Viedni koncom 19. storočia i ako nápoja slovenskej bohémy v medzivojnovom období. V tretej časti sú zaradené príspevky s tematikou vína a vinohradníctva v heraldike. Additamentum tvorí príspevok ako pocta profesorovi Branislavovi Varsikovi, učiteľovi jubilanta.

Mária Grófová z Archívu UK v Bratislave nebola len spoluzostavovateľkou tejto publikácie, ale aj autorkou úvodnej štúdie nazvanej Jozef Baďurík - vysokoškolský učiteľ, vedec, znalec histórie vína a profesorovej bibliografie, ktorú čitatelia nájdu v závere knížky.

Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Sriema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Svezak 11. Slavonski Brod 2011, 622 s. ISSN 1332-4853

V tomto zväzku je na stranách 31-49 publikovaná štúdia Márie Grófovej nazvaná Hlohovec i rod Iločkih (Hlohovec a rod Ilockých). Prednáška rovnakého názvu odznela na konferencii Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, ktorá sa konala v Leviciach v dňoch 3. – 5. októbra 2007.

Autorka si všímala vývoj Hlohovca patriaceho v stredoveku medzi významné mestá juhozápadného Slovenska, ktorého existencia hradu je nepriamo doložená v Zoborskej listine z roku 1113, ďalej doosídlenie nemeckými hosťami po tatárskom vpáde, prvé privilégiá i snahu obyvateľov pôvodnej podhradskej osady o vyrovnanie sa hosťom z tzv. Nového Hlohovca. Rozvoj lokality nastal po donácii Hlohovca Mikulášovi zvanému Kont a Levkušovi, synom Vavrinca Tóta. Najmä Mikuláš Kont s manželkou Klárou sa postarali aj o stavebný rozvoj v meste – obnovu hradu, založenie špitála a kaplnky Sv. Ducha, vznik františkánskeho kláštora či renováciu kostola sv. Michala koncom 15. storočia. Rod Ilockých vymrel po meči tesne pred bitkou pri Moháči a osudy panstva písali ďalšie významné rody: Turzovci, Forgáčovci a Erdödyovci.  

Viď aj www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Grofova.pdf

ŠTEFÁNIKOVÁ, Zuzana (Ed.). Zo starších dejín Svätého Jura 1209 ─ 2009. Svätý Jur : Mesto Svätý Jur 2010, 88 s. ISBN 978-80-970501-8-4

Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Svätom Jure sa dňa 4. septembra 2009 konal v priestoroch Informačného centra pod záštitou Katedry slovenských dejín FiF UK v Bratislave odborný seminár nazvaný Zo starších dejín Svätého Jura. Záujemcovia o regionálne dejiny tejto časti Slovenska nájdu v knižke štúdie nielen z archeológie lokality Svätý Jur a jej blízkeho okolia, ale aj štúdie týkajúce sa príchodu nemeckých hostí a vzťahu grófov zo Sv. Jura a Pezinka s ich najbližšími susedmi v období včasného a vrcholného stredoveku, ďalej genealógie svätojurských a pezinských grófov v 15. a začiatkom 16. storočia, či vín v minulosti - svätojurského, malokarpatského a tokajského samotoku.

Za AUK prispeli František Gahér jr. príspevkom o epigrafických nápisoch vo Svätom Jure a Mária Grófová, ktorá sa na základe zachovaných archívnych prameňov – metačných listín – pokúsila o rekonštrukciu prírodného prostredia Sv. Jura a jeho bezprostredného okolia v 13. – 14. storočí.

Zborník Oravského múzea. Ročník XVII, 2000, 272 s. ISBN 80-967252-7-0

Zborník Oravského múzea vychádza s prestávkami od roku 1968. Sú v ňom publikované štúdie zamerané na prírodné vedy a na spoločenské vedy, najmä na históriu, regiónu Orava.

V tomto ročníku nájde čitateľ aj štúdiu Márie Grófovej pod názvom Mestská správa a sociálne rozvrstvenie obyvateľstva v mestečku Veličná v období neskorého feudalizmu (strany 140-157), kde prezentovala výsledky svojho výskumu v rámci regionálnych dejín. V štúdii, ktorej úvod tvorí krátka história lokality, predstavila vývoj a fungovanie mestskej správy v mestečku Veličná v rokoch 1683 - 1870, spôsob voľby, kompetencie a výšku platov mestských úradníkov. Jej druhú časť tvorí sonda do sociálneho rozvrstvenia obyvateľov mestečka, kde okrem mešťanov ovplyvňujúcich správu vo Veličnej, žili aj remeselníci vlastniaci pôdu a najchudobnejšia vrstva, tzv. podludníci či hofieri i služobná čeľaď delená do niekoľkých skupín.