1. Publikácie venované histórii Univerzity Komenského a jej súčastí vydané univerzitou, ktorých autormi, resp. spoluautormi sú pracovníci Archívu UK

FEDOR, Peter – GRÓFOVÁ, Mária – MASAROVIČ, Rudolf (Eds.). Viac ako sto rokov : Zborník vybraných príspevkov z odborného sympózia o histórii prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska/More than a Century : Selected Contributions of Symposium on the History of Natural Science Education in Slovakia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave/Comenius University in Bratislava, 2022, 150 s. ISBN 978-80-223-5554-4 (tlač), 143 s. ISBN 978-80-223-5564-3 (online)

 V období krátkeho uvoľnenia protipandemických opatrení proti epidémii COVID 19 sa dňa 23. septembra 2020 uskutočnilo odborné sympóziu o histórii prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska, na ktorom odznelo 14 – 15 odborných príspevkov. Zborník, ktorý sa skladá z troch častí, vyšiel z objektívnych dôvodov s oneskorením. V prvej časti je publikovaných šesť vybraných príspevkov, ktoré odzneli na sympóziu a do tejto časti bol dodatočne zaradený príspevok, doposiaľ nepublikované spomienky docenta Ivana Zmoraya, na počiatky fungovania zoologického ústavu bratislavskej prírodovedeckej fakulty. Druhú časť tvoria anotácie všetkých príspevkov, ktoré odzneli na sympóziu a tretiu časť napĺňa výber fotografií z odborného sympózia a sprievodného podujatia osláv – vernisáže trvalej výstavy vo foyeri budovy dekanátu týkajúcej sa dejín prírodovedného vzdelania.

Za Archív UK predniesla Mária Grófová na odbornom sympóziu príspevok nazvaný Univerzita Komenského v Bratislave – k počiatkom prírodovedného vzdelávania a vznik prírodovedeckej fakulty/Comenius University in Bratislava – to the Beginnings of Natural Science Education and the Establishment of the Faculty of Natural Science, ktorého anotácia je v printovej podobe zborníka publikovaná na stranách 121-123 a v elektronickej verzii dostupnej online na stranách 114-116.

GREGOR, Martin – LYSÝ, Miroslav – MARTINCOVÁ, Lenka (Eds.). Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského II : katedry a ústavy. Rozhovory. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022, 248 s. ISBN 978-80-7160-647-5

 Druhý zväzok rozsiahlych dejín bratislavskej právnickej fakulty, ktoré vyšli pri príležitosti 100. výročia jej vzniku, rozčlenili zostavovatelia na dve časti. V prvej jednotliví autori približujú podľa približne rovnakej štruktúry 11 existujúcich katedier a 6 ústavov – vývoj týchto pracovísk do roku 1989, vývoj v období po roku 1989 do akademického roku 2002/2003, vývoj období rokov 2003 – 2015 a vývoj po roku 2015 vrátane medailónov profesorov pôsobiacich na týchto pracoviskách. V druhej časti sú publikované rozhovory s Antonom Blahom, predstaviteľom študentských protestov v 50. rokoch 20. storočia a významnej osobnosti slovenskej advokácie, ďalej s Jozefom Moravčíkom, prvým ponovembrovým dekanom a neskorším politikom i predsedom vlády a napokon s Mariánom Vrabkom, bývalým dekanom právnickej fakulty.

 Fotografie a archívne dokumenty publikované na stranách s. 97, 121, 128, 179, 188 vybrala a popísala Mária Grófová. Pri grafických prácach však došlo k chybe a pri obrázku na s. 188 je publikovaný rovnaký popis ako na s. 201.

GREGOR, Martin – LYSÝ, Miroslav – MARTINCOVÁ, Lenka (Eds.). Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského I : od roku 1921 do súčasnosti. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022, 304 s. ISBN 978-80-7160-647-5

 Prvý zväzok rozsiahlych dejín bratislavskej právnickej fakulty, ktoré vyšli pri príležitosti 100. výročia jej vzniku, mapuje právnické vzdelávanie pred vznikom tejto fakulty a to od stredoveku, ďalej si všíma vývoj právnickej fakulty v medzivojnovom období (1921 – 1938), v období ľudáckeho režimu, v prvých povojnových rokoch (1945 – 1948), v období komunistického režimu (1948 – 1989) a napokon po roku 1989. 

 Fotografie a archívne dokumenty publikované na stranách s. 12-20, 26, 29-31, 36, 39-40, 42-48, 55-58, 64-65, 70, 72, 74-77, 80, 83-84, 86-87, 89, 93, 107, 110, 124-126, 133, 144-145, 148, 209, 215, 217, 225, 228, 232-233, 243-247 vybrala a popísala Mária Grófová.

OZOROVSKÝ, Vojtech (Ed.). Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. II. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, 456 s. ISBN 978-80-223-5295-6

V roku 1992 vyšla tlačou 236-stranová práca s obrazovou prílohou autorov Milana Beniaka a Miloslava Tichého venovaná dejinám bratislavskej lekárskej fakulte, 1. časť. Začiatkom roku 2022 vyšla na túto knihu nadväzujúca práca troch historikov Mateja Gogolu a Adama Mesiarkina z Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Martina Vašša z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorí sa rozhodli spracovať a priblížiť dejiny fakulty v období rokov 1938 – 1948, ktoré predstavujú nie jednoduché roky – obdobie vojny a dvoch totalít s charakterizované personálnymi výmenami, „čistkami“, ktorým sa nevyhla ani lekárska fakulta.

Po úvode zostavovateľa nasleduje prvá časť venovaná klinickým pracoviskám a teoretickým ústavom skúmaných v uvedenom období. Mapuje nielen dejiny kliník a ústavov na pozadí celoštátnych udalostí, ale podáva aj prehľad o ich personálnom obsadení. Druhá časť približuje založenie fakulty, jej budovania i personálneho obsadenia do vyhlásenia autonómie Slovenska 1938, fakultu vo vojnových a povojnových rokoch, ale venuje sa aj študentom. Tretia časť si všíma kultúrno-spoločenský rozmer a verejnú angažovanosť vybraných osobností fakulty, ako aj študentské hnutie na fakulte v roku 1937. Každá časť má svoj záver, resumé a zoznam použitej literatúry. Záver publikácie tvorí menný register.

Za Archív UK do tejto práce prispela Mária Grófová vytvorením obrazovej prílohy (s. 444-455) pozostávajúcej z fotografií, archívnych dokumentov i fotografií predmetov múzejnej povahy tak, aby čo najplastickejšie podčiarkli prezentované obdobie v dejinách bratislavskej lekárskej fakulty.

OZOROVSKÝ, Vojtech – GOGOLA, Matej – MESIARKIN, Adam – VOJTEKOVÁ, Ivana (Eds.). 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : 100 Years of the Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava. Bratislava : Grada Slovakia 2019, 352 s. ISBN 978-80-8090-068-7

V roku 2019 sme si nepripomenuli len vzácne jubileum vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, ale i 100. výročie vzniku jej prvej fakulty, ktorou sa stala bratislavská lekárska fakulta. Pri tejto príležitosti vyšla obsiahla pamätnica v slovensko – anglickom jazyku. Je rozdelená do 8 častí – po príhovore dekana fakulty nasleduje na takmer dvadsiatich stranách spracovaná história fakulty, nasledujú časti venované teoretickým a klinickým pracoviskám, ktoré majú jednotnú štruktúru: po názve ústavu nasleduje rok jeho vzniku, menoslov akademikov, profesorov a docentov, ďalej charakteristika pracoviska a prehľadná história ústavu doplnená o spoločnú fotografiu zamestnancov. Piata časť publikácie je venovaná Akademickej knižnici LF UK, časopisu Bratislavské lekárske listy, Bratislavskému spolku medikov a Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. Nasleduje zoznam dekanov fakulty s časovým údajom ich pôsobenia vo funkcii, zoznam skratiek a napokon obrazová príloha.

Súčasťou knihy je CD s menoslovom zamestnancov jednotlivých pracovísk LF UK v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 ako aj zoznam najvýznamnejších publikácií a projektov jednotlivých pracovísk lekárskej fakulty.

Za Archív UK do nej pripravila rozsiahlu obrazovú prílohu s viac ako stovkou historických predmetov, múzejných predmetov a skenov archívnych dokumentov spolu s popismi Mária Grófová. Delila ich do niekoľkých skupín: 1. Z dejín LF UK v Bratislave, 2. Štúdium na LF UK v Bratislave, 3. Interiéry a exteriéry LF UK v Bratislave, 4. Akademickí funkcionári z radov LF UK v Bratislave, 5. Insígnie LF UK v Bratislave, 6. Čestní doktori z LF UK v Bratislave. Na stranách 313-351 bol z nich publikovaný výber zostavovateľov – 31 historických fotografií, 4 fotografie múzejných predmetov a 18 skenov archívnych dokumentov.    

GRÓFOVÁ, Mária – HERNANDO, Margaréta et al. Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Sprievodca k výstave Múzea mesta Bratislavy pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave. – The First lady of Education. 100 years of Comenius University in Bratislava. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2019, 240 s. ISBN 978-80-223-4739-6

Rok 2019 je v dejinách Univerzity Komenského v Bratislave bezo sporu medzníkom, keď sme si pripomenuli 100. výročie jej vzniku (jún 2019), ale aj 100. výročie vzniku jej lekárskej fakulty v Bratislave, 50. výročie vzniku jej druhej lekárskej fakulty v Martine a napokon 100. výročie vzniku Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, ktorá sa do zväzku univerzity včlenila na základe zmeny zákona o vysokých školách v roku 1990. Pri tejto príležitosti pripravil Archív UK v Bratislave viacero podujatí súvisiacich s prezentáciou minulosti univerzity. Jednou z nich bola výstava v Múzeu mesta Bratislavy, ktorej vernisáž sa konala dňa 26. júna 2019, verejnosť si ju mohla pozrieť v čase od 27. júna do 13. októbra 2019.

Zámerom archivárok univerzitného archívu bolo vydanie katalógu k výstave, no z viacerých dôvodov vyšiel iba sprievodca. Po úvodnom obsiahlejšom príhovore rektora univerzity Mareka Števčeka nasledujú 4 časti, ktoré kopírujú samotné členenie výstavy. Prvá časť nazvaná Cesta za vzdelaním približuje univerzitné vzdelávanie na území dnešného Slovenska do i po vzniku UK v Bratislave, venuje sa štúdiu na UK v Bratislave, akademickým obradom, insígniám, sídlam a reprezentačným priestorom, čestným doktorom a rektorom, administratíve UK reprezentovanej jej prvým kvestorom. V druhej časti nazvanej Každá z fakúlt má svoj príbeh sú podľa jednotnej štruktúry prehľadne spracované dejiny jednotlivých fakúlt UK v Bratislave. V tretej časti s názvom Históriu univerzity tvoria aj jej ďalšie súčasti nájdeme viac informácií o záhrade liečivých rastlín, univerzitnej i fakultnej lekárni (FaF), Vedeckom parku UK, Centre informačných technológií UK, internátoch, Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK (FMFI), Botanickej záhrade UK, Mineralogickom múzeu UK (PriF), ďalej o súbore Gymnik (FTVŠ), Akademickej knižnici UK, Vydavateľstve UK i časopise Naša univerzita, o Centre ďalšieho vzdelávania UK spolu s Univerzitou tretieho veku, nechýba ani Studia Academica Slovaca (FiF) a Detská UK. V štvrtej časti je publikovaná chronológia – najdôležitejšie dátumy v dejinách univerzity v priebehu 100 rokov a štruktúra univerzity.

Sprievodcu dopĺňa výber fotografií prezentovaných múzejných predmetov z AUK i fakúlt, MMB i ďalších múzeí (87), historické fotografie (4) i skeny archívnych dokumentov (18).

SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Marta (Eds.). 95 rokov Filozofickej fakulty UK : Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2017, 556 s. ISBN 978-80-223-4390-9

Pri príležitosti 95. výročia vzniku FiF UK v Bratislave sa na jej pôde, v Moyzesovej sieni i veľkých posluchárňach v rámci sekcií, konala v dňoch 24. – 25. októbra 2016 konferencia, ktorej témou sa stal pohľad do minulosti jubilujúcej inštitúcie a jej akademickej obce. Odznelo 37 príspevkov, v ktorých sa prednášajúci snažili podať čo najplastickejší obraz o minulosti fakulty v najrôznejších obdobiach jej existencie a o najrôznejších témach. Zborník je printovým výstupom z tejto konferencie a okrem úvodného slova dekana fakulty a jedného z jej prodekanov obsahuje 31 príspevkov od 35 autorov.

Za AUK prispela Mária Grófová príspevkom „...a ako tretia vznikla filozofická fakulta.“ K počiatkom a prvým rokom jestvovania Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V štúdii (strany 40-72) nájde čitateľ stručný prehľad o štúdiu na filozofických fakultách v Bratislave (v Trnave) do vzniku Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1919, základné informácie týkajúce sa vzniku LF UK v Bratislave ako prvej fakulty, ktorej profesori kreovali nielen jej akademické orgány, ale aj akademické orgány na úrovni rektorátu. Autorka sa okrajovo venovala aj vzniku PraF UK v Bratislave, akoby „staršej sestry“ FiF UK v Bratislave, ktoré vznikli a začali svoju pôsobnosť v roku 1921. Ťažiskom sú však údaje o vymenovaní profesorov novovzniknutej fakulty, ich snahách čo najrýchlejšie otvoriť ju pre študentov, i úskaliach, s ktorými sa stretli pri budovaní fakulty – príliš málo času od vymenovania profesorov po prvú prednášku (31 dní!), zvládnutie celej administratívy súvisiacej s chodom fakulty i štúdiom na nej, priestorové problémy, chýbajúce seminárne knižnice a snaha etablovať fakultu ako vedecké pracovisko, nedostatočné ubytovacie kapacity pre študentov. Ako priblíženie atmosféry doby poslúži niekoľko čriepkov zo živote fakulty v prvých rokoch jej existencie, či stavebná činnosť univerzity, za ktorú do istej miery zodpovedali a ju ovplyvňovali aj profesori FiF UK.

GRÓFOVÁ, Mária – SŮRA, Pavel (Eds.). Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 – 2014. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2014, 496 s. ISBN 978-80-223-3617-8

Monografia vydaná pri príležitosti 95. výročia vzniku univerzity je venovaná osobnostiam, ktoré získali titul Dr. h. c. na našej alma mater v rokoch 1928 – január 2014. Ide o kolektívne dielo archivárov Viliama Csádera, Františka Gahéra ml., Márie Grófovej, Jany Macounovej, Eleny Machajdíkovej (Archív SNM), Roberta Gregora Marettu (RS FiF UK), Jany Očenášovej a Pavla Sůru. V predslove sú  naznačené motívy vzniku knihy i problémy, s ktorými sa autori stretávali pri písaní jednotlivých medailónov osobností čestných doktorov.

Najrozsiahlejšiu časť knihy tvorí 115 medailónov osobností, ktorým udelila Univerzita Komenského titul čestný doktor. Štruktúra medailónov je viac-menej jednotná: podobizeň oceneného, štúdium a profesijná kariéra, výber z publikačnej činnosti, ďalej výber z členstiev vo vedeckých spoločnostiach, odborných komisiách a medzinárodných organizáciách, výber z vyznamenaní a ocenení, nakoniec sú uvádzané pramene, literatúra a elektronické zdroje. Obrazová príloha na šiestich stranách približuje aspoň v minimálnom rozsahu históriou udeľovania čestných doktorátov na UK. Knihu v závere dopĺňa zoznam fotografií a zoznam skratiek.

Slávnostné uvedenie publikácie do života sa uskutočnilo dňa 26. júna 2014 v Sieni rektorov.

CSÁDER, Viliam. Rektori Univerzity Komenského 1919 ─ 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2009, 184 s. ISBN 978-80-223-2645-2

Monografia venovaná 42 rektorom UK v Bratislave vyšla ako reprezentatívna publikácia pri 90. výročí vzniku univerzity. V úvode autor v prehľade informuje čitateľa o akademických slobodách univerzít od ich vzniku v období stredoveku, ku ktorým sa radí aj slobodná voľba rektora. Osvetlil prax voľby rektora na UK v Bratislave nielen v období I. ČSR, ale aj počas trvania vojnovej Slovenskej republiky, zásahy a okliešťovanie akademických slobôd v období komunizmu a ich obnovenie v plnom rozsahu po jeho páde. Priblížil okolnosti vzniku galérie rektorov UK, spôsoby nadobudnutia obrazov rektorov do tejto galérie, rozhodnutie zrušiť ju, obrazy rozpredať a následnú snahu univerzity obnoviť túto časť svojej histórie. 

Najväčšiu časť knihy tvoria medailóny jednotlivých rektorov približujúce ich život, štúdium a kariérny postup, publikačnú činnosť či členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách. Každý medailón dopĺňa fotografia portrétu rektora z galérie. V závere publikácie sú stručné informácie o maliaroch obrazov.

DÚBRAVA, Martin (Ed.). Univerzita Komenského – 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2009, 248 s. ISBN 978-80-223-2658-2

Kolektív 34 autorov pripravil túto pamätnicu k 90. výročiu UK v Bratislave. Po hodnotení 90-ročného pôsobenia univerzity vo vzdelávaní na Slovensku z pera vtedajšieho rektora nasleduje časť venovaná jednotlivým fakultám s pevne stanovenou štruktúrou, ktorá mapuje vývoj každej fakulty od jej vzniku do roku 2009. Dopĺňa ho zoznam dekanov príslušnej fakulty a zoznam profesorov pôsobiacich na fakulte v priebehu jej existencie. fakulty sú radené chronologicky podľa vzniku, resp. včlenenia do zväzku univerzity. Ďalšia časť knižky približuje dejiny ostatných súčastí: Centra ďalšieho vzdelávania, internátov a študentských domovov, Akademickej knižnice, Botanickej záhrady, Centra informačných technológií, vydavateľstva. Jej záver tvorí menoslov najvýznamnejších absolventov – predstaviteľov štátu, osobností spoločenského života, umelcov a športovcov, menoslovy čestných doktorov z rokov 1928 – 2009 a držiteľov Veľkej zlatej medaily UK 1973 – 2008 ako aj štatistiky.

Za AUK prispel do tejto knižky Viliam Csáder textami o histórii internátov (strana 204) a vývoju štruktúry rektorátu (strany 219-222) a vypracovaním menoslovu rektorov UK, najvýznamnejších absolventov – predstaviteľov štátu a držiteľov Veľkej zlatej medaily UK.

PEKÁR, Ján (Ed.). Univerzita Komenského a vysokoškolské vzdelávanie. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2009, 140 s. ISBN 978-80-223-2790-9

Pri príležitosti 90. výročia vzniku UK v Bratislave sa na jej pôde, v kongresovom centre vysokoškolského internátu Družba, konala dňa 23. júna 2009 konferencia, ktorej témou sa stalo vzdelávanie na jubilujúcej univerzite. Devätnásti prednášajúci sa vo svojich príspevkoch snažili podať čo najplastickejší obraz o vzdelávaní na našej alma mater. Najväčšie zastúpenie mali lekárske fakulty (LF 2, JLF 3), po nich nasledovali FiF UK, PdF UK a CĎV UK (po 2 prednášajúcich), po jednej prednáške sme si vypočuli od zástupcov FaF UK, FTVŠ UK, RKCMBF UK, EBF UK, FSEV UK, Akademickej knižnice UK, Vydavateľstva UK a Archívu UK. Útly zborník príspevkov je printovým výstupom z tejto konferencie.

AUK zastupovala Mária Grófová príspevkom Vzdelávanie na Univerzite Komenského očami študenta Právnickej fakulty UK v rokoch 1921 – 1945 vo svetle archívnych dokumentov. V štúdii (strany 115-127) nájde čitateľ základný prehľad o vzdelávaní v právnych vedách na území dnešného Slovenska od vzniku Univerzity Istropolitany v Bratislave v roku 1467 do vzniku UK v Bratislave v roku 1921, informácie o praxi pri prijímaní na štúdium i samotnom štúdiu, ubytovaní či promóciách z pohľadu študentov PraF UK v Bratislave vo vymedzenom období.

HINNEROVÁ, Jiřina – CSÁDER, Viliam. Akademické insígnie a slávnostné obrady na Univerzite Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2006, 1. vydanie, 58 s. ISBN 80-223-2179-6

Takmer tisícročné jestvovanie európskych univerzít je jedným z nosných pilierov európskej kultúry. Slobodná akademická pôda, predpoklad na nezávislé hľadanie pravdy, šírenie vzdelávania i humanizmu, osobitné všeobecne rešpektované privilégiá i stavovská česť prispeli k vývoju univerzitnej etikety vyjadrenej v spôsoboch akademickej komunikácie a vystupovaní na verejnosti, ktorú široká verejnosť vníma asi najintenzívnejšie počas slávnostných obradov – promócií – svojich blízkych. Autori sa podujali poodhaliť tajomstvo akademických insígnií a populárnou formou priblížiť nielen ich úlohu počas obradov, ale aj samotné slávnostné obrady. Prvá kapitola sa venuje symbolom a insígniám UK v Bratislave, predstavuje najstaršie zachované muzeálne predmety – pečatidlá, taláre, pamätnú medailu z roku 1924, ale aj súčasné symboly a insígnie. Druhá kapitola približuje slávnostné akademické obrady – imatrikuláciu študentov 1. ročníka, promócie absolventov bakalárskeho i magisterského štúdia, magisterského štúdia na bohosloveckých fakultách, doktorského štúdia, ďalej promócie absolventov rigorózneho konania, obrady pri odovzdávaní diplomov absolventom doktorandského štúdia, habilitovaným docentom a doktorom vied, pri udeľovaní čestného titulu doctor honoris causa, či pri inštalácii rektora a dekanov fakúlt. Tretia kapitola mapuje univerzitné vyznamenania – medaily a štvrtá predstavuje sídlo a reprezentačné priestory UK v Bratislave. Publikáciu dopĺňa množstvo farebných fotografií, ktoré ju robia atraktívnou.

Kniha vyšla aj v anglickej jazykovej mutácii pod názvom Academic insignia and formal ceremonies at Comenius University in Bratislava.

VLKOVÁ, Eva (Ed.) Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave. 85 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921 – 2006). Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave 2006, 348 s. ISBN 80-1760-218-3

Knižka pozostáva zo štyroch častí, ktoré predstavujú fakultu v novom tisícročí (2001 – 2006), prinášajú biografie troch profesorov fakulty (Juraja Cútha, Jordána Girášeka a Juraja Kolesára), približujú sídla fakulty v rokoch 1921 – 2006 a najväčšiu časť tvoria zoznamy absolventov fakulty v rokoch 1922 – 2006.

Práve časť venovanú sídlam PraF UK napísal a opatril vedeckým poznámkovým aparátom Viliam Csáder. Na 52 stranách opísal výstavbu neskororenesančnej budovy na Kapitulskej, ktorá sa po vzniku univerzity stala sídlom jej rektorátu a po konštituovaní právnickej i filozofickej fakulty aj ich sídlom, ďalej snahy predstaviteľov univerzity riešiť nedostačujúce priestorové pomery prestavbou budovy i jej prístavbou, neskôr snahu získať budovu štátneho obilného paláca na Šafárikovom námestí č. 6, adaptovaním získaných priestorov pre potreby univerzity, dobudovaním auly, informoval o neuskutočnených projektoch prístavby na Múzejnej prvý raz spomínanej v roku 1935, no realizovanej v pozmenenej podobe až po roku 1970. Pozornosť venoval aj pamätným tabuliam na budovách sídiel fakulty.

CSÁDER, Viliam. História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave 1919 – 2000. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2000, 98 s. ISBN 80-968419-0-4

Po krátkom úvode vtedajšieho rektora UK v Bratislave nasleduje kapitola mapujúca univerzitné štúdium v Bratislave, kapitola venovaná vzniku a vývoju UK v Bratislave a dvanásť kapitol venovaných dvanástim fakultám radeným chronologicky podľa roku ich vzniku – s výnimkou dvoch bohosloveckých fakúlt, ktoré síce vznikli oveľa skôr, no do zväzku UK sa inkorporovali v lete roku 1990 po zmene politického systému.

Prílohy knižky tvorí menoslov štyridsiatich rektorov UK v Bratislave v rokoch 1919 – 2000, menoslov deväťdesiatich čestných doktorov univerzity v rokoch 1928 – 1999, zoznam profesorov univerzity k 20. januáru 2000, zoznam použitých prameňov a literatúry.

HAUTOVÁ, Júlia (Ed.). Univerzita Komenského Bratislava 1919 – 1994. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 1994, 108 s. ISBN 80-223-0820-5

Do reprezentačnej publikácie, ktorá je výsledkom práce autorského kolektívu vydanej pri príležitosti 85. výročia vzniku univerzity, prispeli textami aj viacerí zamestnanci Archívu UK. Zdenka Trávničková priblížila situáciu vo vysokom školstve na Slovensku do roku 1919 (strany 7-14), Júlia Hautová vývoj univerzity od roku 1945 do roku 1994 (strany 44-80), štatistiky o počtoch absolventov univerzity za roky 1920 – 1993 Viliam Csáder.

Knižka vyšla aj v angličtine pod názvom Comenius University Bratislava 1919 – 1994.

KVASNIČKA, Ján – BARTL, Július. Univerzita Komenského v minulosti a súčasnosti. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 1979, 128 s.

Publikácia so stručnými textami o dejinách univerzity v slovenskom, ruskom, anglickom a nemeckom jazyku doplnená fotografiami, štatistikami, menoslovmi funkcionárov univerzity i fakúlt.

KOLEKTÍV. Univerzita Komenského v Bratislave 1966/67 – 1967/68. Bibliografia 1966 – 1967. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 1970, 552 s.

V prvej časti publikácie nájde čitateľ prehľad o činnosti univerzity za akademický rok 1966/1967 – 1967/1968tu je publikovaný aj krátky úvod Júliusa Bartla týkajúci sa osláv 50. výročia UK v Bratislave (strany 11-13).

V druhej časti je publikovaná bibliografia za roky 1966 – 1667 podľa jednotlivých fakúlt a katedier, vrátane pracoviska LF UK v Martine. Záver tvorí zoznam skratiek a menný register.

KOLEKTÍV. 50 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 1969. 636 s. + 48 s. obrazová príloha. 

Rok 1969 sa stal rokom, v ktorom sa takpovediac stretli tri výročia súvisiace s vysokým školstvom – 50. výročie vzniku UK v Bratislave, 500. výročie začiatku vyučovania na stredovekej Univerzite Istropolitane v Bratislave a 200. výročie vzniku LF Trnavskej univerzity, ktorú v roku 1635 založil ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň. Práve k prvému spomínanému výročiu vznikla knižka kolektívu autorov mapujúca udalosti v živote univerzity a jej siedmich fakúlt od ich vzniku do roku 1969.

Úvodnú štúdiu (strany 7-21) nazvanú Univerzitné štúdium na Slovensku pred vznikom Univerzity Komenského napísal prof. PhDr. Branislav Varsik, DrSc., vtedajší vedúci Katedry všeobecných dejín FiF UK, ktorý bol zároveň menovaný za externého vedúceho Kabinetu dejín Univerzity Komenského.

Okrem dejín fakúlt lekárskej, právnickej, filozofickej, prírodovedeckej, farmaceutickej, telesnej výchovy a športu i pedagogickej tu na takmer 40-tich stranách nájde záujemca o históriu Univerzity Komenského informácie týkajúce sa športu na UK v priebehu uplynulých 50-tich rokov.

VARSIK, Branislav – BARTL, Július – DOLAN, Ondrej. 50 Jahre Komenský-Universität in Bratislava 1919 – 1969. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 1969, 122 s. + 14 s. obrazová príloha.

Pre zahraničných hostí a účastníkov osláv 50. výročia vzniku UK v Bratislave vydala univerzita publikáciu o svojich dejinách okrem nemčiny aj v ďalších jazykových mutáciách: v angličtine pod názvom 50 The Fiftieth Anniversary of Comenius University in Bratislava 1919 – 1969, v španielčine pod názvom 50 años de la Universidad Comenio de Bratislava 1919 – 1969 a v ruštine pod názvom 50 Пятидесятилетие университета имени Коменского в Братиславе 1919 – 1969.

Po krátkom úvode vtedajšieho rektora nasleduje štúdia Branislava Varsika osvetľujúca univerzitné štúdium na Slovensku pred vznikom Univerzity Komenského v Bratislave (strany 7-26), štúdia Ondreja Dolana popisujúca založenie a vývoj univerzity v období I. ČSR (strany 27-61) a štúdie Július aBartla mapujúce dejiny univerzity v rokoch 1938 – 1945 (strany 62-74) a v rokoch 1945 – 1969 (strany 75-115).

KOLEKTÍV. Univerzita Komenského v Bratislave 1965/66. Bibliografia 1965. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave 1968, 260 s.

V prvej časti publikácie nájde čitateľ prehľad o činnosti univerzity za akademický rok 1965/1966tu je publikovaný aj text Ondreja Dolana týkajúci sa Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave, prvej povojnovej vedeckej ustanovizne, ktorej 40. výročie založenia si kultúrna verejnosť pripomenula v roku 1966 a ktorej činnosť bola úzko spätá s Univerzitou Komenského (strany 19-21).

V druhej časti je publikovaná bibliografia za rok 1965 podľa jednotlivých fakúlt a katedier, vrátane pracoviska LF UK v Martine. Záver tvorí zoznam skratiek a menný register.

DOLAN, Ondrej. Univerzita Komenského – prehľad profesorov 1919 – 1966, prehľad pracovísk 1919 – 1948.  Bratislava : Rektorát UK v Bratislave 1968, 282 s.

Práca prvého riaditeľa AUK v Bratislave podáva prehľad o vtedajších profesoroch pôsobiacich na siedmich fakultách UK v Bratislave (LF, PraF, FiF, PriF, FaF, FTVŠ, PdF) – údaje poskytujú informácie nielen o časovom rozpätí pôsobenia jednotlivých osobností, ale aj o ich pracovnom a hodnostnom zaradení, akademických funkciách, udelených vyznamenaniach, členstve vo vedeckých spoločnostiach. V druhej časti sú uverejnené údaje o personálnom obsadení jednotlivých pracovísk LF, PraF, FiF a PriF UK, čím sa aspoň takto zachovali poznatky o štruktúre fakúlt pred zmenou vysokoškolského zákona č. 58/1950, ktorým sa konštituovali katedry a pod. V závere publikácie nájde používateľ menný register i zoznam skratiek. 

DOLAN, Ondrej – BARTL, Július. Bratislavská univerzita v rokoch 1938 – 1945. In Historica. Sborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Roč. XVII, 1966, s. 3-33.

Štúdia v prvej časti približuje prvých dvadsať rokov existencie univerzity so všetkými neriešenými problémami (nedobudovanosť fakúlt a priestorové problémy, neobsadenosť niektorých špecializácií, márne snahy postaviť univerzitné mesto v Bratislave, nepriaznivá situácia v oblasti sociálneho zabezpečenia poslucháčov univerzity, vďaka čomu odchádzali mnohí študenti na štúdiá do Prahy či Brna a bratislavská univerzita mala nielen najmenej študentov ale i finančných prostriedkov), čím sa vo vtedajšej verejnosti vyvolával pocit provincionalizmu a druhoradosti, ale aj problém súvisiaci s národnostnou a jazykovou otázkou.

Druhá časť štúdie sa venuje nielen politickým udalostiam po podpísaní Mníchovského diktátu, ktoré zasahovali i ovplyvňovali život na univerzite – neakceptovanie autonómnej vlády ponechať na univerzite českých profesorov, okliešťovanie univerzitnej autonómie, zmena vysokoškolského zákona, snahy zasahovať do habilitácií, čo sa nakoniec nestalo ponechaním habilitačného poriadku v platnosti, spory o menovanie univerzitných profesorov, ktorý sa skončil v januári 1945 v neprospech univerzity a pod. Autori sa snažili postrehnúť základné črty vzťahu univerzity k štátu, pretože odraz politických pomerov v praktickom živote univerzity, vo vyučovaní si vyžaduje hlbší výskum.