XVII. archívne dni

XVII. archívne dni v Slovenskej republike sa konali na pôde Univerzity Komenského v Bratislave

   Archívne dni v Slovenskej republike sú trojdňovým podujatím – vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorá je každoročne organizovaná na istú tému. Jej cieľom je nielen upozorniť na možnosti bádania v danej oblasti, ale prináša aj informácie o zachovaní archívnych dokumentov či metodiku týkajúcu sa odborného spracovania archívnych fondov z danej oblasti, ich ochrany. Toto podujatie organizuje vždy jeden z archívov v Slovenskej republike v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov (ďalej SSA). Témou v poradí už XVII. archívnych dní v Slovenskej republike sa stala Veda, kultúra a šport v archívnych dokumentoch. Hlavnými organizátormi tohtoročného podujatia boli Spoločnosť slovenských archivárov a Univerzita Komenského v Bratislave, po prvý raz ho organizačne zabezpečoval verejný špecializovaný archív – Archív Univerzity Komenského, ktorý si v júli 2013 pripomenie 50. výročie svojho vzniku. Ďalšími partnermi boli aj Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS – Historický ústav SAV v Bratislave a Bratislavský samosprávny kraj. Záštitu nad celým podujatím prevzal prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.   
   Zo zahraničných účastníkov prijali pozvanie generálny sekretár Medzinárodnej rady archívov v Paríži (International Council on Archives, ICA) David A. Leitch, predsedníčka Spoločnosti českých archivárov doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., riaditeľ Ústavu dejín Karlovej univer-zity a archívu Karlovej univerzity v Prahe doc. PhDr. Petr Svobodný, PhD., vedúci Archívu Univerzity Karlovej v Prahe PhDr. Marek Ďurčanský, PhD., riaditeľ Štátneho okresného ar-chívu v Zlíne Mgr. David Valůšek, Mgr. Jaroslava Plosová z Archívu Masarykovej univerzity v Brne. Za Spoločnosť archivárov Poľskej republiky pricestovala Mgr. Anna Gruszczyńska z Varšavy. Spoločnosť archivárov Rakúskej republiky reprezentoval dvorský radca, emeritný profesor Dr. Josef Riegler, MAS, riaditeľ Štajerského krajinského archívu v Grazi. Spoločnosť slovinských archivárov zastupovala Anna Paulič. Spoločnosť maďarských archivárov reprezentoval jej predseda Árpád Tyekvicska, Krisztina Batalka a Sandra Szatmári, Spoloč-nosť archivárov maďarských univerzít a vysokoškolských inštitúcií riaditeľ Univerzitnej knižnice a archívu Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti Dr.Ph. László Szögi, riaditeľ Ar-chívu Semmelweisovej lekárskej univerzity v Budapešti Dr. László Molnár, riaditeľ Archívu Univerzity v Pécsi István Lengvári, riaditeľ Archívu Korvínovej univerzity v Budapešti Vil-mos Zsidi, riaditeľ Knižnice Ferenca Entza a archívu Korvínovej univerzity v Budapešti Zsolt Osváth.
   Pre zahraničných účastníkov, z ktorých väčšina pricestovala do Bratislavy už v pondelok 20. mája, sa tohoročné podujatie začalo spoločnou prehliadkou Starého mesta. O sprievodné slovo i návrh trasy sa postaral doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., prodekan pre vedu a výskum FiF UK v Bratislave.
Zahraničných účastníkov konferencie prijala prorektorka pre legislatívu Univerzity Komen-ského v Bratislave prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. a bol pre nich pripravený aj špeciálny program spojený s návštevou národných kultúrnych pamiatok v Bratislave – hradu Devín a Bratislavského hradu, ako aj osobitné sprievodné slovo počas prehliadky reprezentačných priestorov Univerzity Komenského v Bratislave.
   Program XVII. archívnych dní v Slovenskej republike sa začal krátko po poludní ich oficiál-nym otvorením dňa 21. mája 2013. Hostí na domácej pôde privítal rektor Univerzity Komen-ského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., po ňom nasledovali príhovory predsedu Spoločnosti slovenských archivárov PhDr. Radoslava Ragača, PhD., generálneho sekretára ICA v Paríži Davida A. Leitcha, riaditeľky odboru archívov a registratúr MV SR Mgr. Márie Mrižovej, PhD., podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Né-meth, zástupcov spoločností archivárov z Českej, Poľskej, Rakúskej, Slovinskej republiky a Maďarska, ako aj zástupcu Spoločnosti archívov maďarských vysokoškolských inštitúcií.
   Úvodný príspevok o aktuálnom dianí  v ICA predniesol jej generálny sekretár David A. Le-itch. Rokovanie bolo rozdelené do troch tematických častí: športová tematika vyplnila dva bloky, v ktorých odznelo sedem referátov, kultúrnu oblasť prezentovalo desať príspevkov a vedy sa týkalo sedem prednášok. Takmer všetky referáty boli doplnené prezentáciami. Za-hraniční hostia si pripravili sedem odborných referátov. Za štátne archívy odznelo prekvapu-júco len 5 prednášok, 19 príspevkov si pripravili pracovníci verejných špecializovaných ar-chívov, z toho 9 z univerzitných archívov, čo umožňovalo naše okamžité porovnávanie sa s českými i maďarskými kolegami v oblasti bádania o univerzitných dejinách, budovaní data-báz absolventov a možnostiach ich využívania na vedecké účely. Našu univerzitu zastupovalo 5 prednášajúcich – jeden príspevok sa venoval športu: predstavil TJ Sláviu UK v Bratislave, oddiel vodného póla, jeden príspevok sa zameral na vedu – zaoberal sa vedecko-výskumnou činnosťou na FiF UK v Bratislave v rokoch 1950 – 2002. Ďalšie tri príspevky sa týkali kultúry – priblížili umelecký súbor Gymnik i hudobný život na našej univerzite na základe zachova-ných archívnych prameňov, ale i to, ako môžu archívne pramene pomôcť spoznať a rekonštruovať epigrafické pamiatky a nástenné maľby, čo príslušná autorka dokumentovala na príklade ambitu Bytčianskeho zámku.
   Počet domácich registrovaných účastníkov konferencie bol 133, počet zahraničných registro-vaných účastníkov bol 18. Odborného rokovania sa okrem toho zúčastnilo aj približne 20 ne-registrovaných bratislavských archivárov.
Pre registrovaných účastníkov konferencie bolo pripravených niekoľko exkurzií. Počas pre-hliadky reprezentačných priestorov univerzity sa mali možnosť dozvedieť viac o jej histórii, spôsoboch voľby rektorov a akademických hodnostárov, vývoji akademických obradov a slávnostných ceremónií, symbolike univerzity a jej fakúlt, ale aj zblízka vidieť vybrané žezlá, reťaze a taláre akademických hodnostárov. Ďalšia exkurzia smerovala na Bratislavský hrad, iná po heraldických pamiatkach Bratislavy, na ktorej konci bol pripravený malý bonus – návšteva funkčnej technickej pamiatky – CO krytu postaveného v 2. svetovej vojne pre potre-by verejnosti cestujúcej železnicou. Priamo s témou konferencie korešpondovala posledná z exkurzií, ktorej účastníkom priblížil históriu FTVŠ a previedol ich po športoviskách tajomník fakulty PhDr. Rostislav Matoušek, CSc. Jej účastníci potom pokračovali krátkou prechádzkou na prehliadku Botanickej záhrady UK, kde im po 7 ha pozemku robil sprievodcu RNDr. Tibor Králik.
   Z konferencie vyjde recenzovaný zborník odborných príspevkov, ktoré na tomto vedeckom podujatí odzneli a boli zamerané na dokumentáciu súčasného stavu archívneho a kultúrneho dedičstva v oblasti vedy, kultúry a športu, jeho ochrany, odborného archívneho spracovania a využívania. Vydanie recenzovaného zborníka vždy sleduje zmapovanie možnosti a stavu bádania v oblasti dejín vedy, kultúry a športu na základe zachovaných archívnych dokumen-tov vo verejných špecializovaných a v štátnych archívoch SR, porovnanie tejto problematiky so zahraničím, podporu záujmu osobností činných vo vede, kultúre a športe odovzdávať svoje osobné fondy do archívov, podnietenie záujmu archivárov v regiónoch o získavanie archív-nych dokumentov z činnosti regionálnych kultúrnych spolkov a športových združení, aby sa dejiny regiónov neochudobňovali o túto časť svojej histórie, propagovanie nášho archívneho a kultúrneho dedičstva v zahraničí, nakoľko časť nákladu recenzovaného zborníka bude za-slaná do krajín zahraničných účastníkov konferencie.
   Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní tohto podujatia a prispeli tak k jeho hladkému priebehu. Postupne prichádzajú pozitívne hodnotenia nielen od zahraničných účastníkov, ale aj od domácich kolegov archi-várov. Ďakujeme – bez vás by sa nám to nepodarilo.

Mária Grófová, Archív UK