Aktuality

Spolupráca s Allianz Kulturstiftung na projekte "Education for a Europe of Rights"

UNESCO katedra výchovy k ľudským právam na UK od roku 2017 spolupracuje s nemeckou Allianz Kulturstiftung a osobitne jej Alumni Network na projekte zameranom na vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu v kontexte EÚ "Education for a Europe of Rights".

Cieľom projektu je prehĺbiť chápanie spojitosti medzi ochranou ľudských práv a európskou integráciou s pomocou nástrojov neformálneho vzdelávania, ktoré zároveň podporujú kritické myslenie a schopnosť rozlišovať medzi faktami a neoverenými konšpiráciami.

Hlavnou cieľovou skupinou sú študentky a študenti stredných škôl zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Vybranej skupine študentiek a študentov projekt umožní stať sa "vyslankyňami a vyslancami" ľudských práv a európskych hodnôt pluralizmu a otvorenosti prostredníctvom vzdelávacích podujatí a iniciatív v medzinárodnom prostredí. Tieto kompetencie im umožnia ďalej vplývať na ich okolie a rozvinúť si vlastné kapacity reflexie a argumentácie o ľudských právach predovšetkým v európskom kontexte. 

V rámci projektu prebieha aj spolupráca s Olympiádou ľudských práv, kde projektový tím garantuje jednu z tém esejí na jej celoštátnom kole v spolupráci s UNESCO katedrou, a zorganizuje jeden z workshopov na tomto podujatí, ktorý bude zameraný na tému projektu. Druhá fáza projektu, ktorá bude zahájená po celoštátnom kole OĽP, vyvrcholí medzinárodným workshopom pre vybranú skupinu študentiek a študentov zo štyroch zúčastnených krajín.

Viac informácií o priebehu a výstupoch projektu je zverejňovaných priebežne v sekcii "Aktivity".