UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam

Poslanie

Hlavným cieľom UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam UK (UKVĽP UK) je propagovať a prispieť k vytvoreniu integrovaného systému výskumu, vzdelávania, informácií a dokumentov v oblasti ľudských práv a výchovy a vzdelávania k ľudským právam. 

Za týmto účelom UKVĽP UK poskytuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv (výučba kurzov s ľudsko-právnym zameraním), realizuje publikačnú a vedeckú činnosť, spolupracuje s ďalšími pracoviskami (napr. Centrum rodových štúdií na FiF UK) a usiluje sa o zvýšenie povedomia o ľudských právach. Samostatnú časť práce UKVĽP UK tvorí podieľanie sa na organizácii Olympiády ľudských práv pre stredné školy v SR, s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv.

História

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam (UNESCO Chair for Human Rights Education) na Univerzite Komenského (UKVĽP UK) bola ustanovená 26. októbra 1992 na základe dohody medzi UNESCO a UK v Bratislave.

UNESCO katedry orientované na problematiku ľudských práv začali vznikať v súvislosti s politickými zmenami v strednej a východnej Európe na sklonku osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Ich primárnou úlohou bolo, vychádzajúc z misie UNESCO, prispieť k rozvoju nových demokracií prostredníctvom medzinárodnej intelektuálnej spolupráce na báze rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám. UKVĽP UK bola prvá tak v danom priestore, ako aj v Európe a vo svete.

Hnacím motorom myšlienky zriadenia takejto katedry bol prof. Miroslav Kusý, prvý porevolučný rektor UK (1990/1991), ktorý o takejto možnosti osobne rokoval s vedením UNESCO. Dohodu o ustanovení UNESCO katedry na UK podpísal za UNESCO jeho vtedajší generálny tajomník Federico Mayor a za UK vtedajší rektor Juraj Švec. Dohoda nie je časovo limitovaná a keďže ani jedna zo zúčastnených strán ju nevypovedala, je v platnosti. Ide o exkluzívny status, nakoľko ďalšie UNESCO katedry, ktoré v Európe a vo svete vznikali následne, sú časovo obmedzené.

UKVĽP UK bola po vzniku Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v roku 2002 začlenená do jej organizačnej štruktúry. V roku 2015 sa rozhodnutím rektora Univerzity Komenského stala súčasťou Rektorátu UK so statusom celouniverzitného pracoviska.

Odkazy

·         UNESCO centrá/katedry vo svete;

·         UNESCO centrá/katedry v SR;

·         Webstránka UKVĽP UK na stránke UNESCO;

·         UKVĽP UK na Facebooku.